بوش پران سر استوانه D415

Ejector Sleeves-Cylindrical Head

مشخصات :

● جنس: WS, سردكار سخت شده

تصویر بوش پران سر استوانه D415
تصویر بوش پران سر استوانه D415

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l d2 d3 d4 k l2 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D415/1.5x75
1.5 75 3 1.8 6 1.5 35
تماس بگیرید
D415/1.5x100
1.5 100 3 1.8 6 1.5 35
تماس بگیرید
D415/1.5x125
1.5 125 3 1.8 6 1.5 35
تماس بگیرید
D415/1.5x150
1.5 150 3 1.8 6 1.5 35
تماس بگیرید
D415/2x75
2 75 4 2.5 8 2 35
تماس بگیرید
D415/2x100
2 100 4 2.5 8 2 35
تماس بگیرید
D415/2x125
2 125 4 2.5 8 2 35
تماس بگیرید
D415/2x150
2 150 4 2.5 8 2 35
تماس بگیرید
D415/2x175
2 175 4 2.5 8 2 35
تماس بگیرید
D415/2x200
2 200 4 2.5 8 2 35
تماس بگیرید
D415/2.2x75
2.2 75 4 2.5 8 2 35
تماس بگیرید
D415/2.2x100
2.2 100 4 2.5 8 2 35
تماس بگیرید
D415/2.2x125
2.2 125 4 2.5 8 2 35
تماس بگیرید
D415/2.2x150
2.2 150 4 2.5 8 2 35
تماس بگیرید
D415/2.2x175
2.2 175 4 2.5 8 2 35
تماس بگیرید
D415/2.2x200
2.2 200 4 2.5 8 2 35
تماس بگیرید
D415/2.5x75
2.5 75 5 3 10 2 35
تماس بگیرید
D415/2.5x100
2.5 100 5 3 10 2 35
تماس بگیرید
D415/2.5x125
2.5 125 5 3 10 2 35
تماس بگیرید
D415/2.5x150
2.5 150 5 3 10 2 35
تماس بگیرید
D415/2.5x175
2.5 175 5 3 10 2 35
تماس بگیرید
D415/2.5x200
2.5 200 5 3 10 2 35
تماس بگیرید
D415/2.7x75
2.7 75 5 3 10 2 35
تماس بگیرید
D415/2.7x100
2.7 100 5 3 10 2 35
تماس بگیرید
D415/2.7x125
2.7 125 5 3 10 2 35
تماس بگیرید
D415/2.7x150
2.7 150 5 3 10 2 35
تماس بگیرید
D415/2.7x175
2.7 175 5 3 10 2 35
تماس بگیرید
D415/2.7x200
2.7 200 5 3 10 2 35
تماس بگیرید
D415/3x75
3 75 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3x100
3 100 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3x125
3 125 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3x150
3 150 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3x175
3 175 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3x200
3 200 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3x225
3 225 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3.2x75
3.2 75 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3.2x100
3.2 100 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3.2x125
3.2 125 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3.2x150
3.2 150 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3.2x175
3.2 175 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3.2x200
3.2 200 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3.2x225
3.2 225 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3.5x75
3.5 75 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/3.5x100
3.5 100 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/3.5x125
3.5 125 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/3.5x150
3.5 150 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/3.5x175
3.5 175 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/3.5x200
3.5 200 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/3.5x225
3.5 225 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/3.7x75
3.7 75 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/3.7x100
3.7 100 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/3.7x125
3.7 125 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/3.7x150
3.7 150 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/3.7x175
3.7 175 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/3.7x200
3.7 200 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/3.7x225
3.7 225 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/4x75
4 75 6 4.5 12 3 45
تماس بگیرید
D415/4x150
4 150 6 4.5 12 3 45
تماس بگیرید
D415/4x175
4 175 6 4.5 12 3 45
تماس بگیرید
D415/4x200
4 200 6 4.5 12 3 45
تماس بگیرید
D415/4x225
4 225 6 4.5 12 3 45
تماس بگیرید
D415/4x100
4 100 6 4.5 12 3 45
تماس بگیرید
D415/4x125
4 125 6 4.5 12 3 45
تماس بگیرید
D415/4.2x75
4.2 75 8 4.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/4.2x100
4.2 100 8 4.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/4.2x125
4.2 125 8 4.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/4.2x150
4.2 150 8 4.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/4.2x175
4.2 175 8 4.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/4.2x200
4.2 200 8 4.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/4.2x225
4.2 225 8 4.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5x75
5 75 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5x100
5 100 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5x125
5 125 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5x150
5 150 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5x175
5 175 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5x200
5 200 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5x225
5 225 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5.2x75
5.2 75 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5.2x125
5.2 125 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5.2x150
5.2 150 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5.2x175
5.2 175 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5.2x200
5.2 200 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5.2x225
5.2 225 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5.2x100
5.2 100 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/6x75
6 75 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6x200
6 200 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6x225
6 225 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6x250
6 250 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6x100
6 100 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6x125
6 125 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6x150
6 150 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6x175
6 175 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6.2x75
6.2 75 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6.2x250
6.2 250 10 6.5 16 5 45
۰ تومان
D415/6.2x100
6.2 100 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6.2x125
6.2 125 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6.2x150
6.2 150 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6.2x175
6.2 175 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6.2x200
6.2 200 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6.2x225
6.2 225 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/8x75
8 75 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8x100
8 100 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8x125
8 125 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8x150
8 150 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8x175
8 175 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8x200
8 200 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8x225
8 225 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8x250
8 250 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8x275
8 275 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8.2x75
8.2 75 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8.2x100
8.2 100 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8.2x125
8.2 125 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8.2x150
8.2 150 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8.2x175
8.2 175 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8.2x200
8.2 200 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8.2x225
8.2 225 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8.2x250
8.2 250 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8.2x275
8.2 275 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/10x125
10 125 14 10.5 22 5 45
تماس بگیرید
D415/10x150
10 150 14 10.5 22 5 45
تماس بگیرید
D415/10x175
10 175 14 10.5 22 5 45
تماس بگیرید
D415/10x100
10 100 14 10.5 22 5 45
تماس بگیرید
D415/10x200
10 200 14 10.5 22 5 45
تماس بگیرید
D415/10x225
10 225 14 10.5 22 5 45
تماس بگیرید
D415/10x250
10 250 14 10.5 22 5 45
تماس بگیرید
D415/10x275
10 275 14 10.5 22 5 45
تماس بگیرید
D415/10x300
10 300 14 10.5 22 5 45
تماس بگیرید
D415/12x150
12 150 16 12.5 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12x175
12 175 16 12.5 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12x200
12 200 16 12.5 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12x225
12 225 16 12.5 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12x250
12 250 16 12.5 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12x275
12 275 16 12.5 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12x300
12 300 16 12.5 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12x100
12 100 16 12.5 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12x125
12 125 16 12.5 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12.5x200
12.5 200 16 13 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12.5x225
12.5 225 16 13 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12.5x250
12.5 250 16 13 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12.5x275
12.5 275 16 13 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12.5x300
12.5 300 16 13 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12.5x125
12.5 125 16 13 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12.5x150
12.5 150 16 13 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12.5x175
12.5 175 16 13 22 7 45
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد