بوش پران سر استوانه مدل D415

Ejector Pin-Cylindricall Head

مشخصات :

● جنس: WS, سردكار سخت شده

ایجاد تیکت
بوش پران سر استوانه مدل D415
تصویر بوش پران سر استوانه مدل D415
تصویر بوش پران سر استوانه مدل D415
کد سفارش d1 l d2 d3 d4 k l2 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D415/1.5x75
1.5 75 3 1.8 6 1.5 35
تماس بگیرید
D415/1.5x100
1.5 100 3 1.8 6 1.5 35
تماس بگیرید
D415/1.5x125
1.5 125 3 1.8 6 1.5 35
تماس بگیرید
D415/1.5x150
1.5 150 3 1.8 6 1.5 35
تماس بگیرید
D415/2x75
2 75 4 2.5 8 2 35
تماس بگیرید
D415/2x100
2 100 4 2.5 8 2 35
تماس بگیرید
D415/2x125
2 125 4 2.5 8 2 35
تماس بگیرید
D415/2x150
2 150 4 2.5 8 2 35
تماس بگیرید
D415/2x175
2 175 4 2.5 8 2 35
تماس بگیرید
D415/2x200
2 200 4 2.5 8 2 35
تماس بگیرید
D415/2.2x75
2.2 75 4 2.5 8 2 35
تماس بگیرید
D415/2.2x100
2.2 100 4 2.5 8 2 35
تماس بگیرید
D415/2.2x125
2.2 125 4 2.5 8 2 35
تماس بگیرید
D415/2.2x150
2.2 150 4 2.5 8 2 35
تماس بگیرید
D415/2.2x175
2.2 175 4 2.5 8 2 35
تماس بگیرید
D415/2.2x200
2.2 200 4 2.5 8 2 35
تماس بگیرید
D415/2.5x75
2.5 75 5 3 10 2 35
تماس بگیرید
D415/2.5x100
2.5 100 5 3 10 2 35
تماس بگیرید
D415/2.5x125
2.5 125 5 3 10 2 35
تماس بگیرید
D415/2.5x150
2.5 150 5 3 10 2 35
تماس بگیرید
D415/2.5x175
2.5 175 5 3 10 2 35
تماس بگیرید
D415/2.5x200
2.5 200 5 3 10 2 35
تماس بگیرید
D415/2.7x75
2.7 75 5 3 10 2 35
تماس بگیرید
D415/2.7x100
2.7 100 5 3 10 2 35
تماس بگیرید
D415/2.7x125
2.7 125 5 3 10 2 35
تماس بگیرید
D415/2.7x150
2.7 150 5 3 10 2 35
تماس بگیرید
D415/2.7x175
2.7 175 5 3 10 2 35
تماس بگیرید
D415/2.7x200
2.7 200 5 3 10 2 35
تماس بگیرید
D415/3x75
3 75 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3x100
3 100 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3x125
3 125 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3x150
3 150 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3x175
3 175 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3x200
3 200 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3x225
3 225 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3.2x75
3.2 75 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3.2x100
3.2 100 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3.2x125
3.2 125 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3.2x150
3.2 150 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3.2x175
3.2 175 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3.2x200
3.2 200 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3.2x225
3.2 225 5 3.5 10 3 45
تماس بگیرید
D415/3.5x75
3.5 75 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/3.5x100
3.5 100 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/3.5x125
3.5 125 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/3.5x150
3.5 150 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/3.5x175
3.5 175 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/3.5x200
3.5 200 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/3.5x225
3.5 225 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/3.7x75
3.7 75 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/3.7x100
3.7 100 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/3.7x125
3.7 125 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/3.7x150
3.7 150 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/3.7x175
3.7 175 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/3.7x200
3.7 200 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/3.7x225
3.7 225 6 4 12 3 45
تماس بگیرید
D415/4x75
4 75 6 4.5 12 3 45
تماس بگیرید
D415/4x150
4 150 6 4.5 12 3 45
تماس بگیرید
D415/4x175
4 175 6 4.5 12 3 45
تماس بگیرید
D415/4x200
4 200 6 4.5 12 3 45
تماس بگیرید
D415/4x225
4 225 6 4.5 12 3 45
تماس بگیرید
D415/4x100
4 100 6 4.5 12 3 45
تماس بگیرید
D415/4x125
4 125 6 4.5 12 3 45
تماس بگیرید
D415/4.2x75
4.2 75 8 4.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/4.2x100
4.2 100 8 4.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/4.2x125
4.2 125 8 4.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/4.2x150
4.2 150 8 4.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/4.2x175
4.2 175 8 4.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/4.2x200
4.2 200 8 4.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/4.2x225
4.2 225 8 4.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5x75
5 75 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5x100
5 100 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5x125
5 125 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5x150
5 150 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5x175
5 175 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5x200
5 200 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5x225
5 225 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5.2x75
5.2 75 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5.2x125
5.2 125 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5.2x150
5.2 150 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5.2x175
5.2 175 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5.2x200
5.2 200 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5.2x225
5.2 225 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/5.2x100
5.2 100 8 5.5 14 3 45
تماس بگیرید
D415/6x75
6 75 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6x200
6 200 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6x225
6 225 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6x250
6 250 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6x100
6 100 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6x125
6 125 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6x150
6 150 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6x175
6 175 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6.2x75
6.2 75 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6.2x250
6.2 250 10 6.5 16 5 45
۰,۰۰ ₽
D415/6.2x100
6.2 100 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6.2x125
6.2 125 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6.2x150
6.2 150 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6.2x175
6.2 175 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6.2x200
6.2 200 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/6.2x225
6.2 225 10 6.5 16 5 45
تماس بگیرید
D415/8x75
8 75 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8x100
8 100 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8x125
8 125 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8x150
8 150 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8x175
8 175 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8x200
8 200 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8x225
8 225 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8x250
8 250 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8x275
8 275 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8.2x75
8.2 75 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8.2x100
8.2 100 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8.2x125
8.2 125 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8.2x150
8.2 150 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8.2x175
8.2 175 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8.2x200
8.2 200 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8.2x225
8.2 225 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8.2x250
8.2 250 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/8.2x275
8.2 275 12 8.5 18 5 45
تماس بگیرید
D415/10x125
10 125 14 10.5 22 5 45
تماس بگیرید
D415/10x150
10 150 14 10.5 22 5 45
تماس بگیرید
D415/10x175
10 175 14 10.5 22 5 45
تماس بگیرید
D415/10x100
10 100 14 10.5 22 5 45
تماس بگیرید
D415/10x200
10 200 14 10.5 22 5 45
تماس بگیرید
D415/10x225
10 225 14 10.5 22 5 45
تماس بگیرید
D415/10x250
10 250 14 10.5 22 5 45
تماس بگیرید
D415/10x275
10 275 14 10.5 22 5 45
تماس بگیرید
D415/10x300
10 300 14 10.5 22 5 45
تماس بگیرید
D415/12x150
12 150 16 12.5 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12x175
12 175 16 12.5 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12x200
12 200 16 12.5 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12x225
12 225 16 12.5 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12x250
12 250 16 12.5 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12x275
12 275 16 12.5 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12x300
12 300 16 12.5 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12x100
12 100 16 12.5 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12x125
12 125 16 12.5 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12.5x200
12.5 200 16 13 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12.5x225
12.5 225 16 13 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12.5x250
12.5 250 16 13 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12.5x275
12.5 275 16 13 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12.5x300
12.5 300 16 13 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12.5x125
12.5 125 16 13 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12.5x150
12.5 150 16 13 22 7 45
تماس بگیرید
D415/12.5x175
12.5 175 16 13 22 7 45
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد