پران گرمکار سراستوانه D411K

Ejector Pin-Cylindricall Head

مشخصات :

● جنس : WAS
● DIN 1530 - Shape A/ISO 6751
● پلاسما نیتروره شده - اكسيد شده سياه

ایجاد تیکت
پران گرمکار سراستوانه D411K
تصویر پران گرمکار سراستوانه D411K
تصویر پران گرمکار سراستوانه D411K

جدول زیر هوشمند است ، با استفاده از فیلتر بالای هر ستون محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کد سفارش d1 l l2 d2 d3 k قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D411K/0.8x80/2
0.8 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/0.8x100/2
0.8 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/0.8x125/2
0.8 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/0.8x160/2
0.8 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/0.9x80/2
0.9 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/0.9x100/2
0.9 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/0.9x125/2
0.9 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/0.9x160/2
0.9 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/1x80/2
1 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/1x100/2
1 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/1x125/2
1 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/1x160/2
1 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/1x200/2
1 200 80 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/1.1x80/2
1.1 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/1.1x100/2
1.1 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/1.1x125/2
1.1 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/1.1x160/2
1.1 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/1.2x80/2
1.2 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/1.2x100/2
1.2 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/1.2x125/2
1.2 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/1.2x160/2
1.2 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/1.3x80/2
1.3 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/1.3x100/2
1.3 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/1.3x125/2
1.3 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/1.3x160/2
1.3 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/1.4x80/2
1.4 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/1.4x100/2
1.4 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/1.4x125/2
1.4 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/1.4x160/2
1.4 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D411K/1x100/3
1 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1x125/3
1 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1x160/3
1 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1x200/3
1 200 80 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1.5x80/3
1.5 80 32 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1.5x100/3
1.5 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1.5x125/3
1.5 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1.5x160/3
1.5 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1.5x200/3
1.5 200 80 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1.6x80/3
1.6 80 32 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1.6x100/3
1.6 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1.6x125/3
1.6 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1.6x160/3
1.6 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1.6x200/3
1.6 200 80 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1.7x80/3
1.7 80 32 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1.7x100/3
1.7 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1.7x125/3
1.7 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1.7x160/3
1.7 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1.7x200/3
1.7 200 80 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1.8x80/3
1.8 80 32 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1.8x100/3
1.8 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1.8x125/3
1.8 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1.8x160/3
1.8 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1.8x200/3
1.8 200 80 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1.9x80/3
1.9 80 32 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1.9x100/3
1.9 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1.9x125/3
1.9 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1.9x200/3
1.9 200 80 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/1.9x160/3
1.9 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/2x80/3
2 80 32 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/2x100/3
2 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/2x125/3
2 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/2x160/3
2 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/2x200/3
2 200 80 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/2.2x80/3
2.2 80 32 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/2.2x100/3
2.2 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/2.2x125/3
2.2 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/2.2x160/3
2.2 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/2.2x200/3
2.2 200 80 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/2.5x100/3
2.5 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/2.5x125/3
2.5 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/2.5x160/3
2.5 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D411K/2.5x200/3
2.5 200 80 6 3 3
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد