پران گرمکار سراستوانه D411B

Ejector Pin-Cylindrical Head

مشخصات :

● جنس : WAS
● DIN 1530 - ISO 6751
● پلاسما نیتروره شده - سطح روشن

تصویر پران گرمکار سراستوانه D411B
تصویر پران گرمکار سراستوانه D411B

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l l2 d2 d3 k قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D411B/1x125/2
1 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.1x80/2
1.1 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.2x160/2
1.2 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.3x160/2
1.3 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1x160/3
1 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.6x80/3
1.6 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.8x100/3
1.8 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411B/1.9x160/3
1.9 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D411B/2.2x80/3
2.2 80 32 6 3 3
تماس بگیرید
D411B/0.8x160/2
0.8 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/0.9x160/2
0.9 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1x100/2
1 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.3x80/2
1.3 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.3x125/2
1.3 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1x125/3
1 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1x200/3
1 200 80 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.9x125/3
1.9 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411B/1.9x200/3
1.9 200 80 6 3 3
تماس بگیرید
D411B/2x200/3
2 200 80 6 3 3
تماس بگیرید
D411B/2.2x100/3
2.2 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411B/0.9x80/2
0.9 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/0.9x100/2
0.9 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1x160/2
1 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.4x80/2
1.4 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.4x100/2
1.4 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.7x80/3
1.7 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.7x100/3
1.7 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/2x80/3
2 80 32 6 3 3
تماس بگیرید
D411B/2x160/3
2 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D411B/0.8x80/2
0.8 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/0.8x100/2
0.8 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.1x160/2
1.1 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.2x100/2
1.2 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.5x80/3
1.5 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.5x125/3
1.5 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.8x125/3
1.8 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411B/1.8x200/3
1.8 200 80 6 3 3
تماس بگیرید
D411B/2.2x200/3
2.2 200 80 6 3 3
تماس بگیرید
D411B/2.5x125/3
2.5 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411B/1.2x80/2
1.2 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.2x125/2
1.2 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.5x100/3
1.5 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.5x160/3
1.5 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.8x160/3
1.8 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D411B/1.9x80/3
1.9 80 32 6 3 3
تماس بگیرید
D411B/2.2x160/3
2.2 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D411B/2.5x100/3
2.5 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411B/2.5x160/3
2.5 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D411B/1x200/2
1 200 80 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.1x100/2
1.1 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.5x200/3
1.5 200 80 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.6x100/3
1.6 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.7x160/3
1.7 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.8x80/3
1.8 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/0.9x125/2
0.9 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.4x125/2
1.4 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.4x160/2
1.4 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.6x160/3
1.6 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.6x200/3
1.6 200 80 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.7x125/3
1.7 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/2x100/3
2 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411B/2x125/3
2 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411B/1x80/2
1 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/0.8x125/2
0.8 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.1x125/2
1.1 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.3x100/2
1.3 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1x100/3
1 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411B1.6x125/3
1.6 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.7x200/3
1.7 200 80 4 2 2
تماس بگیرید
D411B/1.9x100/3
1.9 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411B/2.2x125/3
2.2 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D411B/2.5x200/3
2.5 200 80 6 3 3
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد