پران سر استوانه D402

Ejector Sleeves-Cylindrical Head

مشخصات :

● جنس: WS, سردكار سخت شده
● DIN 8693
● ISO 8693


  فایل STP   فایل CATPart

تصویر پران سر استوانه D402
تصویر پران سر استوانه D402

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش b x a l l2 d1 d2 k قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D402/1.8x0.6/80
1.8x0.6 80 40 2 4 2
تماس بگیرید
D402/1.8x0.6/100
1.8x0.6 100 50 2 4 2
تماس بگیرید
D402/1.8x0.6/125
1.8x0.6 125 63 2 4 2
تماس بگیرید
D402/2.8x0.6/80
2.8x0.6 80 40 3 6 3
تماس بگیرید
D402/2.8x0.6/125
2.8x0.6 125 63 3 6 3
تماس بگیرید
D402/2.8x0.6/160
2.8x0.6 160 80 3 6 3
تماس بگیرید
D402/3.5x1/63/4
3.5x1 63 32 4 8 3
تماس بگیرید
D402/2.8x0.6/100
2.8x0.6 100 50 3 6 3
تماس بگیرید
D402/3.5x1/80/4
3.5x1 80 40 4 8 3
تماس بگیرید
D402/3.5x1/100/4
3.5x1 100 50 4 8 3
تماس بگیرید
D402/3.5x1/125/4
3.5x1 125 63 4 8 3
تماس بگیرید
D402/3.5x1/63/4.2
3.5x1 63 32 4.2 8 3
تماس بگیرید
D402/3.5x1/80/4.2
3.5x1 80 40 4.2 8 3
تماس بگیرید
D402/3.5x1/100/4.2
3.5x1 100 50 4.2 8 3
تماس بگیرید
D402/3.5x1/125/4.2
3.5x1 125 63 4.2 8 3
تماس بگیرید
D402/3.8x0.6/80
3.8x0.6 80 40 4.2 8 3
تماس بگیرید
D402/3.8x0.6/100
3.8x0.6 100 50 4.2 8 3
تماس بگیرید
D402/3.8x0.6/125
3.8x0.6 125 63 4.2 8 3
تماس بگیرید
D402/3.8x0.6/160
3.8x0.6 160 80 4.2 8 3
تماس بگیرید
D402/3.8x0.8/63
3.8x0.8 63 32 4.2 8 3
تماس بگیرید
D402/3.8x0.8/80
3.8x0.8 80 40 4.2 8 3
تماس بگیرید
D402/3.8x0.8/100
3.8x0.8 100 50 4.2 8 3
تماس بگیرید
D402/3.8x0.8/125
3.8x0.8 125 63 4.2 8 3
تماس بگیرید
D402/3.8x1/63
3.8x1 63 32 4.2 8 3
تماس بگیرید
D402/3.8x1/80
3.8x1 80 40 4.2 8 3
تماس بگیرید
D402/3.8x1/100
3.8x1 100 50 4.2 8 3
تماس بگیرید
D402/3.8x1/125
3.8x1 125 63 4.2 8 3
تماس بگیرید
D402/3.8x1/160
3.8x1 160 80 4.2 8 3
تماس بگیرید
D402/3.8x1.2/63
3.8x1.2 63 32 4.2 8 3
تماس بگیرید
D402/3.8x1.2/80
3.8x1.2 80 40 4.2 8 3
تماس بگیرید
D402/3.8x1.2/100
3.8x1.2 100 50 4.2 8 3
تماس بگیرید
D402/3.8x1.2/125
3.8x1.2 125 63 4.2 8 3
تماس بگیرید
D402/3.8x1.2/160
3.8x1.2 160 80 4.2 8 3
تماس بگیرید
D402/3.8x1.2/200
3.8x1.2 200 100 4.2 8 3
تماس بگیرید
D402/4.5x1/80
4.5x1 80 40 5 10 3
تماس بگیرید
D402/4.5x1/100
4.5x1 100 50 5 10 3
تماس بگیرید
D402/4.5x1/125
4.5x1 125 63 5 10 3
تماس بگیرید
D402/4.5x1/160
4.5x1 160 80 5 10 3
تماس بگیرید
D402/4.5x1/200
4.5x1 200 100 5 10 3
تماس بگیرید
D402/4.5x1.2/80
4.5x1.2 80 40 5 10 3
تماس بگیرید
D402/4.5x1.2/100
4.5x1.2 100 50 5 10 3
تماس بگیرید
D402/4.5x1.2/125
4.5x1.2 125 63 5 10 3
تماس بگیرید
D402/4.5x1.2/160
4.5x1.2 160 80 5 10 3
تماس بگیرید
D402/4.5x1.2/200
4.5x1.2 200 100 5 10 3
تماس بگیرید
D402/4.5x1.5/100
4.5x1.5 100 50 5 10 3
تماس بگیرید
D402/4.5x1.5/125
4.5x1.5 125 63 5 10 3
تماس بگیرید
D402/4.5x1.5/160
4.5x1.5 160 80 5 10 3
تماس بگیرید
D402/4.5x1.5/200
4.5x1.5 200 100 5 10 3
تماس بگیرید
D402/5.5x1/80
5.5x1 80 40 6 12 5
تماس بگیرید
D402/5.5x1/100
5.5x1 100 50 6 12 5
تماس بگیرید
D402/5.5x1/125
5.5x1 125 63 6 12 5
تماس بگیرید
D402/5.5x1/160
5.5x1 160 80 6 12 5
تماس بگیرید
D402/5.5x1/200
5.5x1 200 100 6 12 5
تماس بگیرید
D402/5.5x1.2/80
5.5x1.2 80 40 6 12 5
تماس بگیرید
D402/5.5x1.2/100
5.5x1.2 100 50 6 12 5
تماس بگیرید
D402/5.5x1.2/125
5.5x1.2 125 63 6 12 5
تماس بگیرید
D402/5.5x1.2/160
5.5x1.2 160 80 6 12 5
تماس بگیرید
D402/5.5x1.2/200
5.5x1.2 200 100 6 12 5
تماس بگیرید
D402/5.5x1.5/125
5.5x1.5 125 63 6 12 5
تماس بگیرید
D402/5.5x1.5/160
5.5x1.5 160 80 6 12 5
تماس بگیرید
D402/5.5x1.5/200
5.5x1.5 200 100 6 12 5
تماس بگیرید
D402/5.5x1.5/100
5.5x1.5 100 50 6 12 5
تماس بگیرید
D402/5.5x2/100
5.5x2 100 50 6 12 5
تماس بگیرید
D402/5.5x2/125
5.5x2 125 63 6 12 5
تماس بگیرید
D402/5.5x2/160
5.5x2 160 80 6 12 5
تماس بگیرید
D402/5.5x2/200
5.5x2 200 100 6 12 5
تماس بگیرید
D402/7.5x1.2/200
7.5x1.2 200 100 8 14 5
تماس بگیرید
D402/7.5x1.2/100
7.5x1.2 100 50 8 14 5
تماس بگیرید
D402/7.5x1.2/125
7.5x1.2 125 63 8 14 5
تماس بگیرید
D402/7.5x1.2/160
7.5x1.2 160 80 8 14 5
تماس بگیرید
D402/7.5x1.5/125
7.5x1.5 125 63 8 14 5
تماس بگیرید
D402/7.5x1.5/160
7.5x1.5 160 80 8 14 5
تماس بگیرید
D402/7.5x1.5/200
7.5x1.5 200 100 8 14 5
تماس بگیرید
D402/7.5x1.5/250
7.5x1.5 250 125 8 14 5
تماس بگیرید
D402/7.5x2/160
7.5x2 160 80 8 14 5
تماس بگیرید
D402/7.5x2/200
7.5x2 200 100 8 14 5
تماس بگیرید
D402/7.5x2/250
7.5x2 250 125 8 14 5
تماس بگیرید
D402/9.5x1.5/160
9.5x1.5 160 80 10 16 5
تماس بگیرید
D402/9.5x1.5/250
9.5x1.5 250 125 10 16 5
تماس بگیرید
D402/9.5x1.5/315
9.5x1.5 315 160 10 16 5
تماس بگیرید
D402/9.5x1.5/200
9.5x1.5 200 100 10 16 5
تماس بگیرید
D402/9.5x2/200
9.5x2 200 100 10 16 5
تماس بگیرید
D402/9.5x2/250
9.5x2 250 125 10 16 5
تماس بگیرید
D402/9.5x2/315
9.5x2 315 160 10 16 5
تماس بگیرید
D402/11.5x2/200
11.5x2 200 100 12 18 7
تماس بگیرید
D402/11.5x2/250
11.5x2 250 125 12 18 7
تماس بگیرید
D402/11.5x2/315
11.5x2 315 160 12 18 7
تماس بگیرید
D402/11.5x2.5/315
11.5x2.5 315 160 12 18 7
تماس بگیرید
D402/11.5x2.5/200
11.5x2.5 200 100 12 18 7
تماس بگیرید
D402/11.5x2.5/250
11.5x2.5 250 125 12 18 7
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد