پران سر استوانه D401

Ejector Pin-Cylindricall Head

مشخصات :

● جنس: WS, سردكار سخت شده

ایجاد تیکت
پران سر استوانه D401
تصویر پران سر استوانه D401
تصویر پران سر استوانه D401

جدول زیر هوشمند است ، با استفاده از فیلتر بالای هر ستون محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کد سفارش d1 l l2 d2 d3 k قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D401/0.8x63
0.8 63 25 4 2 2
تماس بگیرید
D401/0.8x80
0.8 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D401/0.8x100
0.8 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/0.8x125
0.8 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/0.8x160
0.8 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D401/0.9x63
0.9 63 25 4 2 2
تماس بگیرید
D401/0.9x80
0.9 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D401/0.9x100
0.9 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/0.9x125
0.9 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/0.9x160
0.9 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1x63
1 63 25 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1x80
1 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1x100
1 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1x125
1 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1x160
1 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.1x63
1.1 63 25 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.1x80
1.1 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.1x100
1.1 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.1x125
1.1 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.1x160
1.1 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.2x63
1.2 63 25 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.2x80
1.2 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.2x100
1.2 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.2x125
1.2 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.2x160
1.2 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.3x63
1.3 63 25 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.3x80
1.3 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.3x100
1.3 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.3x125
1.3 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.3x160
1.3 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.4x63
1.4 63 25 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.4x80
1.4 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.4x100
1.4 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.4x125
1.4 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.4x160
1.4 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.5x63
1.5 63 25 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.5x80
1.5 80 32 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.5x100
1.5 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.5x125
1.5 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.5x160
1.5 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.6x63
1.6 63 25 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.6x80
1.6 80 32 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.6x100
1.6 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.6x125
1.6 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.6x160
1.6 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.7x80
1.7 80 32 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.7x100
1.7 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.7x125
1.7 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.7x160
1.7 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.8x80
1.8 80 32 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.8x100
1.8 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.8x125
1.8 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.8x160
1.8 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.9x80
1.9 80 32 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.9x100
1.9 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.9x125
1.9 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.9x160
1.9 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2x80
2 80 32 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2x100
2 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2x125
2 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2x160
2 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2x200
2 200 80 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2x250
2 250 100 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2.2x80
2.2 80 32 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2.2x100
2.2 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2.2x125
2.2 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2.2x160
2.2 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2.2x200
2.2 200 80 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2.2x250
2.2 250 100 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2.5x100
2.5 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2.5x125
2.5 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2.5x160
2.5 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2.5x200
2.5 200 80 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2.5x250
2.5 250 100 6 3 3
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد