پران سر استوانه D401

Ejector Sleeves-Cylindrical Head

مشخصات :

● جنس: WS, سردكار سخت شده

تصویر پران سر استوانه D401
تصویر پران سر استوانه D401

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l l2 d2 d3 k قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D401/0.8x63
0.8 63 25 4 2 2
تماس بگیرید
D401/0.8x80
0.8 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D401/0.8x100
0.8 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/0.8x125
0.8 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/0.8x160
0.8 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D401/0.9x63
0.9 63 25 4 2 2
تماس بگیرید
D401/0.9x80
0.9 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D401/0.9x100
0.9 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/0.9x125
0.9 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/0.9x160
0.9 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1x63
1 63 25 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1x80
1 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1x100
1 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1x125
1 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1x160
1 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.1x63
1.1 63 25 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.1x80
1.1 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.1x100
1.1 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.1x125
1.1 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.1x160
1.1 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.2x63
1.2 63 25 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.2x80
1.2 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.2x100
1.2 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.2x125
1.2 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.2x160
1.2 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.3x63
1.3 63 25 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.3x80
1.3 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.3x100
1.3 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.3x125
1.3 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.3x160
1.3 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.4x63
1.4 63 25 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.4x80
1.4 80 32 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.4x100
1.4 100 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.4x125
1.4 125 50 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.4x160
1.4 160 63 4 2 2
تماس بگیرید
D401/1.5x63
1.5 63 25 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.5x80
1.5 80 32 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.5x100
1.5 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.5x125
1.5 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.5x160
1.5 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.6x63
1.6 63 25 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.6x80
1.6 80 32 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.6x100
1.6 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.6x125
1.6 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.6x160
1.6 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.7x80
1.7 80 32 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.7x100
1.7 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.7x125
1.7 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.7x160
1.7 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.8x80
1.8 80 32 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.8x100
1.8 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.8x125
1.8 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.8x160
1.8 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.9x80
1.9 80 32 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.9x100
1.9 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.9x125
1.9 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/1.9x160
1.9 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2x80
2 80 32 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2x100
2 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2x125
2 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2x160
2 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2x200
2 200 80 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2x250
2 250 100 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2.2x80
2.2 80 32 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2.2x100
2.2 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2.2x125
2.2 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2.2x160
2.2 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2.2x200
2.2 200 80 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2.2x250
2.2 250 100 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2.5x100
2.5 100 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2.5x125
2.5 125 50 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2.5x160
2.5 160 63 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2.5x200
2.5 200 80 6 3 3
تماس بگیرید
D401/2.5x250
2.5 250 100 6 3 3
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد