پران سر مخروط مدل D42

Ejector Pin-Conicall Head

مشخصات :

● جنس : ws , سردکار سخت شده

ایجاد تیکت
پران سر مخروط مدل D42
تصویر پران سر مخروط مدل D42
تصویر پران سر مخروط مدل D42
کد سفارش d1 l d2 k قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D42/0.8x100
0.8 100 1.4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/0.8x125
0.8 125 1.4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/0.8x160
0.8 160 1.4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/0.8x200
0.8 200 1.4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/0.9x100
0.9 100 1.6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/0.9x125
0.9 125 1.6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/0.9x160
0.9 160 1.6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/0.9x200
0.9 200 1.6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1x40
1 40 1.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1x63/WS
1 63 1.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1x80/WS
1 80 1.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1x100
1 100 1.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1x125
1 125 1.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1x160
1 160 1.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1x200
1 200 1.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.1x100
1.1 100 1.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.1x125
1.1 125 1.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.1x160
1.1 160 1.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.1x200
1.1 200 1.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.2x100
1.2 100 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.2x125/WS
1.2 125 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.2x160
1.2 160 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.2x200
1.2 200 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.25x100
1.25 100 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.25x125
1.25 125 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.25x160
1.25 160 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.25x200
1.25 200 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.3x100
1.3 100 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.3x125
1.3 125 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.3x160
1.3 160 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.3x200
1.3 200 2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.4x100
1.4 100 2.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.4x125
1.4 125 2.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.4x160
1.4 160 2.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.4x200
1.4 200 2.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.5x40
1.5 40 2.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.5x63
1.5 63 2.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.5x80
1.5 80 2.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.5x100
1.5 100 2.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.5x125
1.5 125 2.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.5x160
1.5 160 2.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.5x200/WS
1.5 200 2.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.5x250
1.5 250 2.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.6x100
1.6 100 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.6x125
1.6 125 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.6x160
1.6 160 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.6x200
1.6 200 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.7x100
1.7 100 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.7x125
1.7 125 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.7x160
1.7 160 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.7x200
1.7 200 2.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.75x100
1.75 100 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.75x125
1.75 125 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.75x160
1.75 160 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.75x200
1.75 200 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.8x100
1.8 100 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.8x125
1.8 125 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.8x160
1.8 160 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.8x200
1.8 200 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.9x100
1.9 100 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.9x125
1.9 125 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.9x160
1.9 160 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/1.9x200
1.9 200 2.8 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2x40
2 40 3 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2x63/WS
2 63 3 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2x80/WS
2 80 3 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2x100/WS
2 100 3 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2x125/WS
2 125 3 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2x160/WS
2 160 3 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2x200/WS
2 200 3 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2x250
2 250 3 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.1x100
2.1 100 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.1x125
2.1 125 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.1x160
2.1 160 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.1x200
2.1 200 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.2x100
2.2 100 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.2x125
2.2 125 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.2x160
2.2 160 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.2x200
2.2 200 3.2 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.25x100
2.25 100 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.25x125
2.25 125 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.25x160
2.25 160 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.25x200
2.25 200 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.3x100
2.3 100 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.3x125
2.3 125 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.3x160
2.3 160 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.3x200
2.3 200 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.4x100
2.4 100 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.4x125
2.4 125 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.4x160
2.4 160 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.4x200
2.4 200 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.5x40
2.5 40 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.5x63
2.5 63 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.5x80
2.5 80 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.5x100
2.5 100 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.5x125
2.5 125 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.5x160/WS
2.5 160 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.5x200
2.5 200 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.5x250
2.5 250 3.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.6x100
2.6 100 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.6x125
2.6 125 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.6x160
2.6 160 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.6x200
2.6 200 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.7x100
2.7 100 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.7x125
2.7 125 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.7x160
2.7 160 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.7x200
2.7 200 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.8x100
2.8 100 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.8x125
2.8 125 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.8x160
2.8 160 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.8x200
2.8 200 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.9x100
2.9 100 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.9x125
2.9 125 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.9x160
2.9 160 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/2.9x200
2.9 200 4 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3x40
3 40 4.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3x63
3 63 4.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3x80
3 80 4.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3x100
3 100 4.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3x125
3 125 4.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3x160
3 160 4.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3x200
3 200 4.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3x250
3 250 4.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3x315
3 315 4.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3.1x100
3.1 100 4.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3.1x125
3.1 125 4.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3.1x160
3.1 160 4.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3.1x200
3.1 200 4.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3.2x100
3.2 100 4.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3.2x125
3.2 125 4.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3.2x160
3.2 160 4.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3.2x200
3.2 200 4.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3.25x100
3.25 100 4.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3.25x125
3.25 125 4.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3.25x160
3.25 160 4.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3.25x200
3.25 200 4.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3.5x80/WS
3.5 80 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3.5x100/WS
3.5 100 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3.5x125/WS
3.5 125 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3.5x160/WS
3.5 160 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3.5x200
3.5 200 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3.5x250
3.5 250 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3.5x315
3.5 315 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3.6x100
3.6 100 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3.6x125
3.6 125 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3.6x160
3.6 160 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3.6x200
3.6 200 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3.75x100
3.75 100 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3.75x125
3.75 125 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3.75x160
3.75 160 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/3.75x200
3.75 200 5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4x40
4 40 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4x63
4 63 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4x80
4 80 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4x100
4 100 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4x125
4 125 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4x160
4 160 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4x200/WS
4 200 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4x250
4 250 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4x315
4 315 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4.1x100
4.1 100 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4.1x125
4.1 125 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4.1x160
4.1 160 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4.1x200
4.1 200 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4.2x100
4.2 100 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4.2x125
4.2 125 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4.2x160
4.2 160 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4.2x200
4.2 200 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4.25x100
4.25 100 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4.25x125
4.25 125 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4.25x160
4.25 160 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4.25x200
4.25 200 5.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4.5x100
4.5 100 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4.5x125
4.5 125 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4.5x160/WS
4.5 160 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4.5x200
4.5 200 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4.6x100
4.6 100 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4.6x125
4.6 125 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4.6x160
4.6 160 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/4.6x200
4.6 200 6 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/5x40
5 40 6.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/5.25x160
5.25 160 6.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/5.25x200
5.25 200 6.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/5x63
5 63 6.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/5x80
5 80 6.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/5x100
5 100 6.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/5x125/WS
5 125 6.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/5x160/WS
5 160 6.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/5x200/WS
5 200 6.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/5x250
5 250 6.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/5x315
5 315 6.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/5.1x100
5.1 100 6.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/5.1x125
5.1 125 6.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/5.1x160
5.1 160 6.5 0.5
۰,۰۰ ₽
D42/5.1x200
5.1 200 6.5 0.5
۰,۰۰ ₽