پران سر مخروط D42

Ejector Pin-Conical head

مشخصات :

● جنس : ws , سردکار سخت شده

  فایل STP   فایل CATPart

تصویر پران سر مخروط D42
تصویر پران سر مخروط D42

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l d2 k قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D42/0.8x100
0.8 100 1.4 0.5
۰ تومان
D42/0.8x125
0.8 125 1.4 0.5
۰ تومان
D42/0.8x160
0.8 160 1.4 0.5
۰ تومان
D42/0.8x200
0.8 200 1.4 0.5
۰ تومان
D42/0.9x100
0.9 100 1.6 0.5
۰ تومان
D42/0.9x125
0.9 125 1.6 0.5
۰ تومان
D42/0.9x160
0.9 160 1.6 0.5
۰ تومان
D42/0.9x200
0.9 200 1.6 0.5
۰ تومان
D42/1x40
1 40 1.8 0.5
۰ تومان
D42/1x63/WS
1 63 1.8 0.5
۰ تومان
D42/1x80/WS
1 80 1.8 0.5
۰ تومان
D42/1x100
1 100 1.8 0.5
۰ تومان
D42/1x125
1 125 1.8 0.5
۰ تومان
D42/1x160
1 160 1.8 0.5
۰ تومان
D42/1x200
1 200 1.8 0.5
۰ تومان
D42/1.1x100
1.1 100 1.8 0.5
۰ تومان
D42/1.1x125
1.1 125 1.8 0.5
۰ تومان
D42/1.1x160
1.1 160 1.8 0.5
۰ تومان
D42/1.1x200
1.1 200 1.8 0.5
۰ تومان
D42/1.2x100
1.2 100 2 0.5
۰ تومان
D42/1.2x125/WS
1.2 125 2 0.5
۰ تومان
D42/1.2x160
1.2 160 2 0.5
۰ تومان
D42/1.2x200
1.2 200 2 0.5
۰ تومان
D42/1.25x100
1.25 100 2 0.5
۰ تومان
D42/1.25x125
1.25 125 2 0.5
۰ تومان
D42/1.25x160
1.25 160 2 0.5
۰ تومان
D42/1.25x200
1.25 200 2 0.5
۰ تومان
D42/1.3x100
1.3 100 2 0.5
۰ تومان
D42/1.3x125
1.3 125 2 0.5
۰ تومان
D42/1.3x160
1.3 160 2 0.5
۰ تومان
D42/1.3x200
1.3 200 2 0.5
۰ تومان
D42/1.4x100
1.4 100 2.2 0.5
۰ تومان
D42/1.4x125
1.4 125 2.2 0.5
۰ تومان
D42/1.4x160
1.4 160 2.2 0.5
۰ تومان
D42/1.4x200
1.4 200 2.2 0.5
۰ تومان
D42/1.5x40
1.5 40 2.2 0.5
۰ تومان
D42/1.5x63
1.5 63 2.2 0.5
۰ تومان
D42/1.5x80
1.5 80 2.2 0.5
۰ تومان
D42/1.5x100
1.5 100 2.2 0.5
۰ تومان
D42/1.5x125
1.5 125 2.2 0.5
۰ تومان
D42/1.5x160
1.5 160 2.2 0.5
۰ تومان
D42/1.5x200/WS
1.5 200 2.2 0.5
۰ تومان
D42/1.5x250
1.5 250 2.2 0.5
۰ تومان
D42/1.6x100
1.6 100 2.5 0.5
۰ تومان
D42/1.6x125
1.6 125 2.5 0.5
۰ تومان
D42/1.6x160
1.6 160 2.5 0.5
۰ تومان
D42/1.6x200
1.6 200 2.5 0.5
۰ تومان
D42/1.7x100
1.7 100 2.5 0.5
۰ تومان
D42/1.7x125
1.7 125 2.5 0.5
۰ تومان
D42/1.7x160
1.7 160 2.5 0.5
۰ تومان
D42/1.7x200
1.7 200 2.5 0.5
۰ تومان
D42/1.75x100
1.75 100 2.8 0.5
۰ تومان
D42/1.75x125
1.75 125 2.8 0.5
۰ تومان
D42/1.75x160
1.75 160 2.8 0.5
۰ تومان
D42/1.75x200
1.75 200 2.8 0.5
۰ تومان
D42/1.8x100
1.8 100 2.8 0.5
۰ تومان
D42/1.8x125
1.8 125 2.8 0.5
۰ تومان
D42/1.8x160
1.8 160 2.8 0.5
۰ تومان
D42/1.8x200
1.8 200 2.8 0.5
۰ تومان
D42/1.9x100
1.9 100 2.8 0.5
۰ تومان
D42/1.9x125
1.9 125 2.8 0.5
۰ تومان
D42/1.9x160
1.9 160 2.8 0.5
۰ تومان
D42/1.9x200
1.9 200 2.8 0.5
۰ تومان
D42/2x40
2 40 3 0.5
۰ تومان
D42/2x63/WS
2 63 3 0.5
۰ تومان
D42/2x80/WS
2 80 3 0.5
۰ تومان
D42/2x100/WS
2 100 3 0.5
۰ تومان
D42/2x125/WS
2 125 3 0.5
۰ تومان
D42/2x160/WS
2 160 3 0.5
۰ تومان
D42/2x200/WS
2 200 3 0.5
۰ تومان
D42/2x250
2 250 3 0.5
۰ تومان
D42/2.1x100
2.1 100 3.2 0.5
۰ تومان
D42/2.1x125
2.1 125 3.2 0.5
۰ تومان
D42/2.1x160
2.1 160 3.2 0.5
۰ تومان
D42/2.1x200
2.1 200 3.2 0.5
۰ تومان
D42/2.2x100
2.2 100 3.2 0.5
۰ تومان
D42/2.2x125
2.2 125 3.2 0.5
۰ تومان
D42/2.2x160
2.2 160 3.2 0.5
۰ تومان
D42/2.2x200
2.2 200 3.2 0.5
۰ تومان
D42/2.25x100
2.25 100 3.5 0.5
۰ تومان
D42/2.25x125
2.25 125 3.5 0.5
۰ تومان
D42/2.25x160
2.25 160 3.5 0.5
۰ تومان
D42/2.25x200
2.25 200 3.5 0.5
۰ تومان
D42/2.3x100
2.3 100 3.5 0.5
۰ تومان
D42/2.3x125
2.3 125 3.5 0.5
۰ تومان
D42/2.3x160
2.3 160 3.5 0.5
۰ تومان
D42/2.3x200
2.3 200 3.5 0.5
۰ تومان
D42/2.4x100
2.4 100 3.5 0.5
۰ تومان
D42/2.4x125
2.4 125 3.5 0.5
۰ تومان
D42/2.4x160
2.4 160 3.5 0.5
۰ تومان
D42/2.4x200
2.4 200 3.5 0.5
۰ تومان
D42/2.5x40
2.5 40 3.5 0.5
۰ تومان
D42/2.5x63
2.5 63 3.5 0.5
۰ تومان
D42/2.5x80
2.5 80 3.5 0.5
۰ تومان
D42/2.5x100
2.5 100 3.5 0.5
۰ تومان
D42/2.5x125
2.5 125 3.5 0.5
۰ تومان
D42/2.5x160/WS
2.5 160 3.5 0.5
۰ تومان
D42/2.5x200
2.5 200 3.5 0.5
۰ تومان
D42/2.5x250
2.5 250 3.5 0.5
۰ تومان
D42/2.6x100
2.6 100 4 0.5
۰ تومان
D42/2.6x125
2.6 125 4 0.5
۰ تومان
D42/2.6x160
2.6 160 4 0.5
۰ تومان
D42/2.6x200
2.6 200 4 0.5
۰ تومان
D42/2.7x100
2.7 100 4 0.5
۰ تومان
D42/2.7x125
2.7 125 4 0.5
۰ تومان
D42/2.7x160
2.7 160 4 0.5
۰ تومان
D42/2.7x200
2.7 200 4 0.5
۰ تومان
D42/2.8x100
2.8 100 4 0.5
۰ تومان
D42/2.8x125
2.8 125 4 0.5
۰ تومان
D42/2.8x160
2.8 160 4 0.5
۰ تومان
D42/2.8x200
2.8 200 4 0.5
۰ تومان
D42/2.9x100
2.9 100 4 0.5
۰ تومان
D42/2.9x125
2.9 125 4 0.5
۰ تومان
D42/2.9x160
2.9 160 4 0.5
۰ تومان
D42/2.9x200
2.9 200 4 0.5
۰ تومان
D42/3x40
3 40 4.5 0.5
۰ تومان
D42/3x63
3 63 4.5 0.5
۰ تومان
D42/3x80
3 80 4.5 0.5
۰ تومان
D42/3x100
3 100 4.5 0.5
۰ تومان
D42/3x125
3 125 4.5 0.5
۰ تومان
D42/3x160
3 160 4.5 0.5
۰ تومان
D42/3x200
3 200 4.5 0.5
۰ تومان
D42/3x250
3 250 4.5 0.5
۰ تومان
D42/3x315
3 315 4.5 0.5
۰ تومان
D42/3.1x100
3.1 100 4.5 0.5
۰ تومان
D42/3.1x125
3.1 125 4.5 0.5
۰ تومان
D42/3.1x160
3.1 160 4.5 0.5
۰ تومان
D42/3.1x200
3.1 200 4.5 0.5
۰ تومان
D42/3.2x100
3.2 100 4.5 0.5
۰ تومان
D42/3.2x125
3.2 125 4.5 0.5
۰ تومان
D42/3.2x160
3.2 160 4.5 0.5
۰ تومان
D42/3.2x200
3.2 200 4.5 0.5
۰ تومان
D42/3.25x100
3.25 100 4.5 0.5
۰ تومان
D42/3.25x125
3.25 125 4.5 0.5
۰ تومان
D42/3.25x160
3.25 160 4.5 0.5
۰ تومان
D42/3.25x200
3.25 200 4.5 0.5
۰ تومان
D42/3.5x80/WS
3.5 80 5 0.5
۰ تومان
D42/3.5x100/WS
3.5 100 5 0.5
۰ تومان
D42/3.5x125/WS
3.5 125 5 0.5
۰ تومان
D42/3.5x160/WS
3.5 160 5 0.5
۰ تومان
D42/3.5x200
3.5 200 5 0.5
۰ تومان
D42/3.5x250
3.5 250 5 0.5
۰ تومان
D42/3.5x315
3.5 315 5 0.5
۰ تومان
D42/3.6x100
3.6 100 5 0.5
۰ تومان
D42/3.6x125
3.6 125 5 0.5
۰ تومان
D42/3.6x160
3.6 160 5 0.5
۰ تومان
D42/3.6x200
3.6 200 5 0.5
۰ تومان
D42/3.75x100
3.75 100 5 0.5
۰ تومان
D42/3.75x125
3.75 125 5 0.5
۰ تومان
D42/3.75x160
3.75 160 5 0.5
۰ تومان
D42/3.75x200
3.75 200 5 0.5
۰ تومان
D42/4x40
4 40 5.5 0.5
۰ تومان
D42/4x63
4 63 5.5 0.5
۰ تومان
D42/4x80
4 80 5.5 0.5
۰ تومان
D42/4x100
4 100 5.5 0.5
۰ تومان
D42/4x125
4 125 5.5 0.5
۰ تومان
D42/4x160
4 160 5.5 0.5
۰ تومان
D42/4x200/WS
4 200 5.5 0.5
۰ تومان
D42/4x250
4 250 5.5 0.5
۰ تومان
D42/4x315
4 315 5.5 0.5
۰ تومان
D42/4.1x100
4.1 100 5.5 0.5
۰ تومان
D42/4.1x125
4.1 125 5.5 0.5
۰ تومان
D42/4.1x160
4.1 160 5.5 0.5
۰ تومان
D42/4.1x200
4.1 200 5.5 0.5
۰ تومان
D42/4.2x100
4.2 100 5.5 0.5
۰ تومان
D42/4.2x125
4.2 125 5.5 0.5
۰ تومان
D42/4.2x160
4.2 160 5.5 0.5
۰ تومان
D42/4.2x200
4.2 200 5.5 0.5
۰ تومان
D42/4.25x100
4.25 100 5.5 0.5
۰ تومان
D42/4.25x125
4.25 125 5.5 0.5
۰ تومان
D42/4.25x160
4.25 160 5.5 0.5
۰ تومان
D42/4.25x200
4.25 200 5.5 0.5
۰ تومان
D42/4.5x100
4.5 100 6 0.5
۰ تومان
D42/4.5x125
4.5 125 6 0.5
۰ تومان
D42/4.5x160/WS
4.5 160 6 0.5
۰ تومان
D42/4.5x200
4.5 200 6 0.5
۰ تومان
D42/4.6x100
4.6 100 6 0.5
۰ تومان
D42/4.6x125
4.6 125 6 0.5
۰ تومان
D42/4.6x160
4.6 160 6 0.5
۰ تومان
D42/4.6x200
4.6 200 6 0.5
۰ تومان
D42/5x40
5 40 6.5 0.5
۰ تومان
D42/5.25x160
5.25 160 6.5 0.5
۰ تومان
D42/5.25x200
5.25 200 6.5 0.5
۰ تومان
D42/5x63
5 63 6.5 0.5
۰ تومان
D42/5x80
5 80 6.5 0.5
۰ تومان
D42/5x100
5 100 6.5 0.5
۰ تومان
D42/5x125/WS
5 125 6.5 0.5
۰ تومان
D42/5x160/WS
5 160 6.5 0.5
۰ تومان
D42/5x200/WS
5 200 6.5 0.5
۰ تومان
D42/5x250
5 250 6.5 0.5
۰ تومان
D42/5x315
5 315 6.5 0.5
۰ تومان
D42/5.1x100
5.1 100 6.5 0.5
۰ تومان
D42/5.1x125
5.1 125 6.5 0.5
۰ تومان
D42/5.1x160
5.1 160 6.5 0.5
۰ تومان
D42/5.1x200
5.1 200 6.5 0.5
۰ تومان
D42/5.2x100
5.2 100 6.5 0.5
۰ تومان
D42/5.2x125
5.2 125 6.5 0.5
۰ تومان
D42/5.2x160
5.2 160 6.5 0.5
۰ تومان
D42/5.2x200
5.2 200 6.5 0.5
۰ تومان
D42/5.25x100
5.25 100 6.5 0.5
۰ تومان
D42/5.25x125
5.25 125 6.5 0.5
۰ تومان
D42/5.5x63
5.5 63 7 0.5
۰ تومان
D42/5.5x80/WS
5.5 80 7 0.5
۰ تومان
D42/5.5x100/WS
5.5 100 7 0.5
۰ تومان
D42/5.5x125
5.5 125 7 0.5
۰ تومان
D42/5.5x160/WS
5.5 160 7 0.5
۰ تومان
D42/5.5x200
5.5 200 7 0.5
۰ تومان
D42/5.5x250
5.5 250 7 0.5
۰ تومان
D42/5.5x315
5.5 315 7 0.5
۰ تومان
D42/6x40
6 40 8 0.5
۰ تومان
D42/6x63
6 63 8 0.5
۰ تومان
D42/6x80/WS
6 80 8 0.5
۰ تومان
D42/6x100/WS
6 100 8 0.5
۰ تومان
D42/6x125/WS
6 125 8 0.5
۰ تومان
D42/6x160/WS
6 160 8 0.5
۰ تومان
D42/6x200
6 200 8 0.5
۰ تومان
D42/6x250/WS
6 250 8 0.5
۰ تومان
D42/6x315
6 315 8 0.5
۰ تومان
D42/6.2x100
6.2 100 8 1
۰ تومان
D42/6.2x125
6.2 125 8 1
۰ تومان
D42/6.2x160
6.2 160 8 1
۰ تومان
D42/6.2x200
6.2 200 8 1
۰ تومان
D42/6.2x250
6.2 250 8 1
۰ تومان
D42/6.2x315
6.2 315 8 1
۰ تومان
D42/6.5x100/WS
6.5 100 9 1
۰ تومان
D42/6.5x125
6.5 125 9 1
۰ تومان
D42/6.5x160
6.5 160 9 1
۰ تومان
D42/6.5x200/WS
6.5 200 9 1
۰ تومان
D42/6.5x250
6.5 250 9 1
۰ تومان
D42/6.5x315
6.5 315 9 1
۰ تومان
D42/7x80
7 80 9 1
۰ تومان
D42/7x100
7 100 9 1
۰ تومان
D42/7x125
7 125 9 1
۰ تومان
D42/7x160/WS
7 160 9 1
۰ تومان
D42/7x200/WS
7 200 9 1
۰ تومان
D42/7x250
7 250 9 1
۰ تومان
D42/7x315
7 315 9 1
۰ تومان
D42/7.5x160
7.5 160 10 1
۰ تومان
D42/7.5x200
7.5 200 10 1
۰ تومان
D42/7.5x100/WS
7.5 100 10 1
۰ تومان
D42/7.5x125
7.5 125 10 1
۰ تومان
D42/7.5x250
7.5 250 10 1
۰ تومان
D42/7.5x315
7.5 315 10 1
۰ تومان
D42/8x63
8 63 10 1
۰ تومان
D42/8x80
8 80 10 1
۰ تومان
D42/8x100/WS
8 100 10 1
۰ تومان
D42/8x125
8 125 10 1
۰ تومان
D42/8x160/WS
8 160 10 1
۰ تومان
D42/8x200/WS
8 200 10 1
۰ تومان
D42/8x250
8 250 10 1
۰ تومان
D42/8x315
8 315 10 1
۰ تومان
D42/8.2x100
8.2 100 10 1
۰ تومان
D42/8.2x125
8.2 125 10 1
۰ تومان
D42/8.2x160
8.2 160 10 1
۰ تومان
D42/8.2x200
8.2 200 10 1
۰ تومان
D42/8.2x250
8.2 250 10 1
۰ تومان
D42/8.2x315
8.2 315 10 1
۰ تومان
D42/8.5x100
8.5 100 11 1
۰ تومان
D42/8.5x125
8.5 125 11 1
۰ تومان
D42/8.5x160
8.5 160 11 1
۰ تومان
D42/8.5x200
8.5 200 11 1
۰ تومان
D42/8.5x250
8.5 250 11 1
۰ تومان
D42/8.5x315
8.5 315 11 1
۰ تومان
D42/9x100/WS
9 100 11 1
۰ تومان
D42/9x125
9 125 11 1
۰ تومان
D42/9x160
9 160 11 1
۰ تومان
D42/9x200
9 200 11 1
۰ تومان
D42/9x250
9 250 11 1
۰ تومان
D42/9x315
9 315 11 1
۰ تومان
D42/10x63
10 63 12 1
۰ تومان
D42/10x80
10 80 12 1
۰ تومان
D42/10x100/WS
10 100 12 1
۰ تومان
D42/10x125
10 125 12 1
۰ تومان
D42/10x160
10 160 12 1
۰ تومان
D42/10x200/WS
10 200 12 1
۰ تومان
D42/10x250/WS
10 250 12 1
۰ تومان
D42/10x315
10 315 12 1
۰ تومان
D42/11x100
11 100 13 1
۰ تومان
D42/11x125
11 125 13 1
۰ تومان
D42/11x160
11 160 13 1
۰ تومان
D42/11x200
11 200 13 1
۰ تومان
D42/12x80
12 80 14 1
۰ تومان
D42/12x100
12 100 14 1
۰ تومان
D42/12x125
12 125 14 1
۰ تومان
D42/12x160
12 160 14 1
۰ تومان
D42/12x200/WS
12 200 14 1
۰ تومان
D42/12x250
12 250 14 1
۰ تومان
D42/12x315
12 315 14 1
۰ تومان
D42/14x100
14 100 16 1.5
۰ تومان
D42/14x125/WS
14 125 16 1.5
۰ تومان
D42/14x160
14 160 16 1.5
۰ تومان
D42/14x200
14 200 16 1.5
۰ تومان
D42/14x250
14 250 16 1.5
۰ تومان
D42/14x315
14 315 16 1.5
۰ تومان
D42/16x100
16 100 18 1.5
۰ تومان
D42/16x125
16 125 18 1.5
۰ تومان
D42/16x160
16 160 18 1.5
۰ تومان
D42/16x200/WS
16 200 18 1.5
۰ تومان
D42/16x250/WS
16 250 18 1.5
۰ تومان
D42/16x315
16 315 18 1.5
۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد