پين تثبيت

Dowel Pin with Internal Extracting Thread

مشخصات :
تولید کننده: شرکت ستاک
ایجاد تیکت
تصویر پين تثبيت
کد سفارش d1 l d2 t1 l2 قیمت سبد خرید
کد سفارش: D26/6x16
6 16 M4 6 2.1
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/6x18
6 18 M4 6 2.1
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/6x20
6 20 M4 6 2.1
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/6x24
6 24 M4 6 2.1
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/6x28
6 28 M4 6 2.1
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/6x32
6 32 M4 6 2.1
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/6x36
6 36 M4 6 2.1
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/6x40
6 40 M4 6 2.1
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/6x45
6 45 M4 6 2.1
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/6x50
6 50 M4 6 2.1
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/6x55
6 55 M4 6 2.1
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/6x60
6 60 M4 6 2.1
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/8x20
8 20 M5 8 2.6
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/8x24
8 24 M5 8 2.6
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/8x28
8 28 M5 8 2.6
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/8x32
8 32 M5 8 2.6
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/8x36
8 36 M5 8 2.6
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/8x40
8 40 M5 8 2.6
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/8x45
8 45 M5 8 2.6
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/8x50
8 50 M5 8 2.6
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/8x55
8 55 M5 8 2.6
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/8x60
8 60 M5 8 2.6
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/8x70
8 70 M5 8 2.6
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/8x80
8 80 M5 8 2.6
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/10x24
10 24 M6 10 3
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/10x28
10 28 M6 10 3
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/10x32
10 32 M6 10 3
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/10x36
10 36 M6 10 3
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/10x40
10 40 M6 10 3
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/10x45
10 45 M6 10 3
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/10x50
10 50 M6 10 3
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/10x55
10 55 M6 10 3
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/10x60
10 60 M6 10 3
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/10x70
10 70 M6 10 3
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/10x80
10 80 M6 10 3
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/10x90
10 90 M6 10 3
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/10x100
10 100 M6 10 3
۲۳,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D26/12x28
12 28 M6 10 3.8
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/12x32
12 32 M6 10 3.8
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/12x36
12 36 M6 10 3.8
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/12x40
12 40 M6 10 3.8
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/12x45
12 45 M6 10 3.8
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/12x50
12 50 M6 10 3.8
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/12x55
12 55 M6 10 3.8
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/12x60
12 60 M6 10 3.8
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/12x70
12 70 M6 10 3.8
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/12x80
12 80 M6 10 3.8
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/12x90
12 90 M6 10 3.8
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/12x100
12 100 M6 10 3.8
۲۶,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D26/12x120
12 120 M6 10 3.8
۲۹,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D26/14x50
14 50 M8 12 4
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/14x60
14 60 M8 12 4
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/14x70
14 70 M8 12 4
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/14x80
14 80 M8 12 4
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/16x32
16 32 M8 12 4.7
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/16x36
16 36 M8 12 4.7
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/16x40
16 40 M8 12 4.7
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/16x45
16 45 M8 12 4.7
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/16x50
16 50 M8 12 4.7
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/16x55
16 55 M8 12 4.7
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/16x60
16 60 M8 12 4.7
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/16x70
16 70 M8 12 4.7
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/16x80
16 80 M8 12 4.7
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/16x90
16 90 M8 12 4.7
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/16x100
16 100 M8 12 4.7
۴۹,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D26/16x120
16 120 M8 12 4.7
۵۲,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D26/20x40
20 40 M10 16 6
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/20x45
20 45 M10 16 6
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/20x50
20 50 M10 16 6
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/20x55
20 55 M10 16 6
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/20x60
20 60 M10 16 6
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/20x70
20 70 M10 16 6
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/20x80
20 80 M10 16 6
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/20x90
20 90 M10 16 6
تماس بگیرید
کد سفارش: D26/20x100
20 100 M10 16 6
۶۱,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D26/20x120
20 120 M10 16 6
۶۶,۰۰۰ تومان بدون مالیات
نظر خودتان را بنویسد