مغناطیس زدا مدل MTD

MINI TYPE DEMAGNETIZER

مشخصات :

● نکتــه:
- بعــداز حــدود 20 دقیقــه اســتفاده مســتمر، يــا زمانــی کــه دمــای محیــط نســبتا بــالا باشــد، دســتگاه جهــت محافظـت از خـود بطـور خـودکار خامـوش مـی شـود. در ایـن هنـگام، بمـدت 10 دقیقـه یـا تـا زمـان افـت دمـا صبـر نمـوده و سـپس دسـتگاه شـروع بـکار خواهـد کـرد.

ایجاد تیکت
مغناطیس  زدا مدل MTD
تصویر مغناطیس  زدا مدل MTD
کد سفارش ولتاژ ورودی ظرفیت (Kg) سطح کار ارتفاع وزن (g) وزن (kg) قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
MTD
AC-220 V 110 VA 123x83 83 1.8
۰,۰۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد