پیچ آلن سر خزینه

Countersunk Socket Head Screw

مشخصات :
تصویر پیچ آلن سر خزینه

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l b k dk s قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D33/4x20
4 20 14 2.3 8 2.5
۱,۰۰ ₽
۱,۰۰ ₽
D33/4x30
4 30 14 2.3 8 2.5
۱,۵۰ ₽
۱,۵۰ ₽
D33/5x20
5 20 16 2.8 10 3
۱,۵۰ ₽
۱,۵۰ ₽
D33/5x30
5 30 16 2.8 10 3
۱,۵۰ ₽
۱,۵۰ ₽
D33/5x40
5 40 16 2.8 10 3
۲,۵۰ ₽
۲,۵۰ ₽
D33/6x10
6 10 18 3.3 12 4
۱,۵۰ ₽
۱,۵۰ ₽
D33/8x16
8 16 22 4.4 16 5
۱,۵۰ ₽
۱,۵۰ ₽
D33/8x30
8 30 22 4.4 16 5
۲,۵۰ ₽
۲,۵۰ ₽
D33/8x35
8 35 22 4.4 16 5
۳,۵۰ ₽
۳,۵۰ ₽
D33/8x40
8 40 22 4.4 16 5
۳,۵۰ ₽
۳,۵۰ ₽
D33/8x50
8 50 22 4.4 16 5
۴,۵۰ ₽
۴,۰۰ ₽
D33/8x60
8 60 22 4.4 16 5
۵,۰۰ ₽
۵,۰۰ ₽
D33/10x20
10 20 26 5.5 20 6
۳,۵۰ ₽
۳,۵۰ ₽
D33/10x30
10 30 26 5.5 20 6
۴,۵۰ ₽
۴,۰۰ ₽
D33/10x40
10 40 26 5.5 20 6
۵,۰۰ ₽
۵,۰۰ ₽
D33/10x50
10 50 26 5.5 20 6
۷,۰۰ ₽
۶,۵۰ ₽
D33/10x60
10 60 26 5.5 20 6
۸,۵۰ ₽
۸,۵۰ ₽
D33/12x30
12 30 30 6.5 24 8
۷,۰۰ ₽
۶,۵۰ ₽
D33/12x35
12 35 30 6.5 24 8
۸,۵۰ ₽
۸,۵۰ ₽
D33/12x40
12 40 30 6.5 24 8
۸,۵۰ ₽
۸,۵۰ ₽
D33/12x50
12 50 30 6.5 24 8
۹,۵۰ ₽
۹,۰۰ ₽
D33/4x8
4 8 14 2.3 8 2.5
۰,۰۰ ₽
D33/4x10
4 10 14 2.3 8 2.5
۱,۰۰ ₽
۱,۰۰ ₽
D33/4x12
4 12 14 2.3 8 2.5
۰,۰۰ ₽
D33/4x16
4 16 14 2.3 8 2.5
۱,۰۰ ₽
۱,۰۰ ₽
D33/4x25
4 25 14 2.3 8 2.5
۰,۰۰ ₽
D33/5x8
5 8 16 2.8 10 3
۰,۰۰ ₽
D33/5x10
5 10 16 2.8 10 3
۰,۰۰ ₽
D33/5x12
5 12 16 2.8 10 3
۱,۵۰ ₽
۱,۵۰ ₽
D33/5x16
5 16 16 2.8 10 3
۱,۵۰ ₽
۱,۵۰ ₽
D33/5x25
5 25 16 2.8 10 3
۰,۰۰ ₽
D33/5x35
5 40 16 2.8 10 3
۰,۰۰ ₽
D33/6x12
6 12 18 3.3 12 4
۰,۰۰ ₽
D33/6x16
6 16 18 3.3 12 4
۰,۰۰ ₽
D33/6x25
6 25 18 3.3 12 4
۰,۰۰ ₽
D33/6x30
6 30 18 3.3 12 4
۱,۵۰ ₽
۱,۵۰ ₽
D33/6x20
6 20 18 3.3 12 4
۰,۰۰ ₽
D33/6x35
6 35 18 3.3 12 4
۰,۰۰ ₽
D33/6x40
6 50 18 3.3 12 4
۰,۰۰ ₽
D33/6x50
6 40 18 3.3 12 4
۰,۰۰ ₽
D33/8x20
8 20 22 4.4 16 5
۰,۰۰ ₽
D33/8x25
8 25 22 4.4 16 5
۰,۰۰ ₽
D33/10x16
10 16 26 5.5 20 6
۰,۰۰ ₽
D33/10x25
10 25 26 5.5 20 6
۰,۰۰ ₽
D33/10x35
10 35 26 5.5 20 6
۰,۰۰ ₽
D33/12x20
12 20 30 6.5 24 8
۰,۰۰ ₽
D33/12x25
12 25 30 6.5 24 8
۰,۰۰ ₽
D33/12x60
12 60 30 6.5 24 8
۰,۰۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد