هم مرکز کننده D20

Centring Sleeve

مشخصات :  فایل STP   فایل CATPart

تصویر هم مرکز کننده D20
تصویر هم مرکز کننده D20

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش l d3 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D20/14x30
30 14
۰,۰۰ ₽
D20/14x40
40 14
۰,۰۰ ₽
D20/20x30
30 20
۰,۰۰ ₽
D20/20x40
40 20
۰,۰۰ ₽
D20/20x60
60 20
۰,۰۰ ₽
D20/20x80
80 20
۰,۰۰ ₽
D20/20x100
100 20
۰,۰۰ ₽
D20/26x30
30 26
۰,۰۰ ₽
D20/26x40
40 26
۰,۰۰ ₽
D20/26x60
60 26
۰,۰۰ ₽
D20/26x80
80 26
۰,۰۰ ₽
D20/26x100
100 26
۰,۰۰ ₽
D20/26x120
120 26
۰,۰۰ ₽
D20/30x40
40 30
۰,۰۰ ₽
D20/30x60
60 30
۰,۰۰ ₽
D20/30x80
80 30
۰,۰۰ ₽
D20/30x100
100 30
۰,۰۰ ₽
D20/30x120
120 30
۰,۰۰ ₽
D20/30x140
140 30
۰,۰۰ ₽
D20/42x60
60 42
۰,۰۰ ₽
D20/42x80
80 42
۰,۰۰ ₽
D20/42x100
100 42
۰,۰۰ ₽
D20/42x120
120 42
۰,۰۰ ₽
D20/42x140
140 42
۰,۰۰ ₽
D20/42x160
160 42
۰,۰۰ ₽
D20/54x60
60 54
۰,۰۰ ₽
D20/54x80
80 54
۰,۰۰ ₽
D20/54x120
120 54
۰,۰۰ ₽
D20/54x160
160 54
۰,۰۰ ₽
D20/54x200
200 54
۰,۰۰ ₽

نظر خودتان را بنویسد