پیچ برای شیار E405 T

BOLT FOR T-SLOT

مشخصات :

● DIN 787
● M8-M12 : درجه استحکام 10/9
● M14-M30 : درجه استحکام 8/8
● رزوهها رول شده.

ایجاد تیکت
پیچ برای شیار E405  T
تصویر پیچ برای شیار E405  T

جدول زیر هوشمند است ، با استفاده از فیلتر بالای هر ستون محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کد سفارش a1 a b d1 e k l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
E405/8/8x32
8 7.7 22 M8 13 6 32
تماس بگیرید
E405/8/8x50
8 7.7 35 M8 13 6 50
تماس بگیرید
E405/8/8x80
8 7.7 50 M8 13 6 80
تماس بگیرید
E405/10/10x40
10 9.7 30 M10 15 6 40
تماس بگیرید
E405/10/10x63
10 9.7 45 M10 15 6 63
تماس بگیرید
E405/10/10x80
10 9.7 50 M10 15 6 80
تماس بگیرید
E405/10/10x100
10 9.7 60 M10 15 6 100
تماس بگیرید
E405/12/12x50
12 11.7 33 M12 18 7 50
۵۷,۵۰ ₽
۵۷,۵۰ ₽
۵۴,۵۰ ₽
E405/12/12x63
12 11.7 40 M12 18 7 63
تماس بگیرید
E405/12/12x80
12 11.7 55 M12 18 7 80
۶۶,۰۰ ₽
۶۶,۰۰ ₽
۶۲,۵۰ ₽
E405/12/12x100
12 11.7 65 M12 18 7 100
۷۳,۰۰ ₽
۷۳,۰۰ ₽
۶۹,۰۰ ₽
E405/12/12x125
12 11.7 75 M12 18 7 125
۸۱,۵۰ ₽
۸۱,۵۰ ₽
۷۷,۵۰ ₽
E405/12/12x160
12 11.7 100 M12 18 7 160
۰,۰۰ ₽
E405/14/12x50
14 13.7 33 M12 22 8 50
تماس بگیرید
E405/14/12x63
14 13.7 45 M12 22 8 63
تماس بگیرید
E405/14/12x80
14 13.7 55 M12 22 8 80
۰,۰۰ ₽
E405/14/12x125
14 13.7 75 M12 22 8 125
۰,۰۰ ₽
E405/14/12x200
14 13.7 120 M12 22 8 200
تماس بگیرید
E405/16/14x63
16 15.7 45 M14 25 9 63
تماس بگیرید
E405/16/14x100
16 15.7 65 M14 25 9 100
تماس بگیرید
E405/16/14x160
16 15.7 100 M14 25 9 160
تماس بگیرید
E405/16/14x250
16 15.7 150 M14 25 9 250
تماس بگیرید
E405/16/16x63
16 15.7 45 M16 25 9 63
تماس بگیرید
E405/16/16x80
16 15.7 55 M16 25 9 80
۸۳,۰۰ ₽
۸۳,۰۰ ₽
۷۹,۰۰ ₽
E405/16/16x100
16 15.7 65 M16 25 9 100
۸۸,۵۰ ₽
۸۸,۵۰ ₽
۸۴,۰۰ ₽
E405/16/16x125
16 15.7 85 M16 25 9 125
۹۵,۵۰ ₽
۹۵,۵۰ ₽
۹۰,۵۰ ₽
E405/16/16x160
16 15.7 100 M16 25 9 160
۱۰۰,۵۰ ₽
۱۰۰,۵۰ ₽
۹۵,۵۰ ₽
E405/16/16x200
16 15.7 125 M16 25 9 200
۱۱۱,۰۰ ₽
۱۱۱,۰۰ ₽
۱۰۵,۵۰ ₽
E405/16/16x250
16 15.7 150 M16 25 9 250
۱۳۳,۵۰ ₽
۱۳۳,۵۰ ₽
۱۲۷,۰۰ ₽
E405/18/16x63
18 17.7 45 M16 28 10 63
تماس بگیرید
E405/18/16x80
18 17.7 55 M16 28 10 80
۹۹,۰۰ ₽
۹۹,۰۰ ₽
۹۴,۰۰ ₽
E405/18/16x100
18 17.7 65 M16 28 10 100
۱۰۲,۰۰ ₽
۱۰۲,۰۰ ₽
۹۷,۰۰ ₽
E405/18/16x125
18 17.7 85 M16 28 10 125
۱۰۷,۵۰ ₽
۱۰۷,۵۰ ₽
۱۰۲,۰۰ ₽
E405/18/16x160
18 17.7 100 M16 28 10 160
۱۱۷,۵۰ ₽
۱۱۷,۵۰ ₽
۱۱۲,۰۰ ₽
E405/18/16x200
18 17.7 125 M16 28 10 200
۱۲۴,۵۰ ₽
۱۲۴,۵۰ ₽
۱۱۸,۵۰ ₽
E405/18/16x250
18 17.7 150 M16 28 10 250
۰,۰۰ ₽
E405/20/20x80
20 19.7 55 M20 32 12 80
۱۳۱,۵۰ ₽
۱۳۱,۵۰ ₽
۱۲۵,۰۰ ₽
E405/20/20x100
20 19.7 65 M20 32 12 100
۱۴۲,۰۰ ₽
۱۴۲,۰۰ ₽
۱۳۵,۰۰ ₽
E405/20/20x125
20 19.7 85 M20 32 12 125
۱۵۰,۵۰ ₽
۱۵۰,۵۰ ₽
۱۴۳,۰۰ ₽
E405/20/20x160
20 19.7 110 M20 32 12 160
۱۶۳,۰۰ ₽
۱۶۳,۰۰ ₽
۱۵۴,۵۰ ₽
E405/20/20x200
20 19.7 125 M20 32 12 200
۱۸۰,۰۰ ₽
۱۸۰,۰۰ ₽
۱۷۱,۰۰ ₽
E405/20/20x250
20 19.7 150 M20 32 12 250
۱۹۹,۰۰ ₽
۱۹۹,۰۰ ₽
۱۸۹,۰۰ ₽
E405/20/20x315
20 19.7 190 M20 32 12 315
تماس بگیرید
E405/22/20x80
22 21.7 55 M20 35 14 80
۱۶۸,۰۰ ₽
۱۶۸,۰۰ ₽
۱۵۹,۵۰ ₽
E405/22/20x100
22 21.7 65 M20 35 14 100
۱۸۲,۰۰ ₽
۱۸۲,۰۰ ₽
۱۷۳,۰۰ ₽
E405/22/20x125
22 21.7 85 M20 35 14 125
۱۹۷,۵۰ ₽
۱۹۷,۵۰ ₽
۱۸۷,۵۰ ₽
E405/22/20x160
22 21.7 110 M20 35 14 160
۲۱۸,۵۰ ₽
۲۱۸,۵۰ ₽
۲۰۷,۵۰ ₽
E405/22/20x200
22 21.7 125 M20 35 14 200
۲۴۷,۵۰ ₽
۲۴۷,۵۰ ₽
۲۳۵,۵۰ ₽
E405/22/20x250
22 21.7 150 M20 35 14 250
۰,۰۰ ₽
E405/22/20x315
22 21.7 190 M20 35 14 315
تماس بگیرید
E405/24/24x100
24 23.7 70 M24 40 16 100
۳۱۳,۵۰ ₽
۳۱۳,۵۰ ₽
۲۹۸,۰۰ ₽
E405/24/24x125
24 23.7 85 M24 40 16 125
۳۳۰,۵۰ ₽
۳۳۰,۵۰ ₽
۳۱۴,۰۰ ₽
E405/24/24x160
24 23.7 110 M24 40 16 160
۳۴۸,۰۰ ₽
۳۴۸,۰۰ ₽
۳۳۱,۰۰ ₽
E405/24/24x200
24 23.7 125 M24 40 16 200
۳۷۷,۵۰ ₽
۳۷۷,۵۰ ₽
۳۵۸,۵۰ ₽
E405/24/24x250
24 23.7 150 M24 40 16 250
۴۱۹,۰۰ ₽
۴۱۹,۰۰ ₽
۳۹۸,۰۰ ₽
E405/24/24x315
24 23.7 190 M24 40 16 315
۵۰۰,۵۰ ₽
۵۰۰,۵۰ ₽
۴۷۵,۵۰ ₽
E405/24/24x400
24 23.7 240 M24 40 16 400
تماس بگیرید
E405/28/24x100
28 27.7 70 M24 44 18 100
۳۲۷,۵۰ ₽
۳۲۷,۵۰ ₽
۳۱۱,۰۰ ₽
E405/28/24x125
28 27.7 85 M24 44 18 125
۳۴۶,۵۰ ₽
۳۴۶,۵۰ ₽
۳۲۹,۰۰ ₽
E405/28/24x160
28 27.7 110 M24 44 18 160
۳۶۷,۰۰ ₽
۳۶۷,۰۰ ₽
۳۴۸,۵۰ ₽
E405/28/24x200
28 27.7 125 M24 44 18 200
۴۰۳,۵۰ ₽
۴۰۳,۵۰ ₽
۳۸۳,۵۰ ₽
E405/28/24x250
28 27.7 150 M24 44 18 250
۰,۰۰ ₽
E405/28/24x315
28 27.7 190 M24 44 18 315
۰,۰۰ ₽
E405/28/24x400
28 27.7 240 M24 44 18 400
تماس بگیرید
E405/36/30x125
36 35.6 80 M30 54 22 125
تماس بگیرید
E405/36/30x160
36 35.6 110 M30 54 22 160
تماس بگیرید
E405/36/30x200
36 35.6 135 M30 54 22 200
تماس بگیرید
E405/36/30x250
36 35.6 150 M30 54 22 250
تماس بگیرید
E405/36/30x315
36 35.6 200 M30 54 22 315
تماس بگیرید
E405/36/30x500
36 35.6 300 M30 54 22 500
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد