نگهدارنده قفسه ساچمه E361

Ball Cage Retainer

مشخصات :

● مخصوص میله راهنما

تصویر نگهدارنده قفسه ساچمه E361
تصویر نگهدارنده قفسه ساچمه E361
تصویر نگهدارنده قفسه ساچمه E361

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 اندازه نگهدارنده قفسه ساچمه d2 l6 l5 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
E361/38x1
38 1 44 31 46
تماس بگیرید
E361/38x2
38 2 44 41 56
تماس بگیرید
E361/38x 3
38 3 44 51 66
تماس بگیرید
E361/38x4
38 4 44 61 76
تماس بگیرید
E361/38x5
38 5 44 73 89
تماس بگیرید
E361/40x1
40 1 44 31 46
تماس بگیرید
E361/40x2
40 2 44 41 56
تماس بگیرید
E361/40x3
40 3 44 51 66
تماس بگیرید
E361/40x4
40 4 44 61 76
تماس بگیرید
E361/40x5
40 5 44 73 89
تماس بگیرید
E361/48x1
48 1 54 31 46
تماس بگیرید
E361/48x2
48 2 54 41 56
تماس بگیرید
E361/48x3
48 3 54 51 66
تماس بگیرید
E361/48x4
48 4 54 61 76
تماس بگیرید
E361/48x5
48 5 54 73 89
تماس بگیرید
E361/50x1
50 1 54 31 46
تماس بگیرید
E361/50x2
50 2 54 41 56
تماس بگیرید
E361/50x3
50 3 54 51 66
تماس بگیرید
E361/50x4
50 4 54 61 76
تماس بگیرید
E361/50x5
50 5 54 73 89
تماس بگیرید
E361/60x1
60 1 64 31 46
تماس بگیرید
E361/60x2
60 2 64 41 56
تماس بگیرید
E361/60x3
60 3 64 51 66
تماس بگیرید
E361/60x4
60 4 64 61 76
تماس بگیرید
E361/60x5
60 5 64 73 89
تماس بگیرید
E361/63x1
63 1 67 31 46
تماس بگیرید
E361/63x2
63 2 67 41 56
تماس بگیرید
E361/63x3
63 3 67 51 66
تماس بگیرید
E361/63x4
63 4 67 61 76
تماس بگیرید
E361/63x5
63 5 67 73 89
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد