قفسه ساچمه D144

Ball Cage

مشخصات :

● جنس قفسه : برنج ، آلومينيوم

  فایل STP   فایل CATPart
_ فایل بالا مشابه با ِD141 است.

تصویر قفسه ساچمه D144

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 k l1 l3 l4 جنس قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D144/19x56/Al
19 3 56 31 2.6 Al
۰,۰۰ ₽
D144/20x80/Al
20 3 80 51 2.6 Al
۰,۰۰ ₽
D144/25x56/Al
25 3 72 31 2.6 Al
۰,۰۰ ₽
D144/19x72/Al
19 3 72 41 2.6 Al
۰,۰۰ ₽
D144/20x56/Al
20 3 56 31 2.6 Al
۰,۰۰ ₽
D144/19x80/Al
19 3 80 51 2.6 Al
۰,۰۰ ₽
D144/24x56/Al
24 3 56 31 2.6 Al
۰,۰۰ ₽
D144/20x72/Al
20 3 72 41 2.6 Al
۰,۰۰ ₽
D144/24X80/Al
24 3 80 51 2.6 Al
۰,۰۰ ₽
D144/24x72/Al
24 3 72 41 2.6 Al
۰,۰۰ ₽
D144/32x70/Al
32 4 70 41 2.6 Al
۰,۰۰ ₽
D144/30x80/Al
30 4 80 51 2.6 Al
۰,۰۰ ₽
D144/30x70/Al
30 4 70 41 2.6 Al
۰,۰۰ ₽
D144/32x80/Al
32 4 80 51 2.6 Al
۰,۰۰ ₽
D144/30x95/Al
30 4 95 61 2.6 Al
۰,۰۰ ₽
D144/25x72/Al
25 3 72 41 2.6 Al
۰,۰۰ ₽
D144/25X80/Al
25 3 80 51 2.6 Al
۰,۰۰ ₽
D144/38x80/Al
38 4 80 51 3.45 Al
۰,۰۰ ₽
D144/38x95/Al
38 4 95 61 3.45 Al
۰,۰۰ ₽
D144/32x95/Al
32 4 95 61 2.6 Al
۰,۰۰ ₽
D144/40x120/Al
40 4 95 73 3.45 Al
۰,۰۰ ₽
D144/40x80/Al
40 4 80 51 3.45 Al
۰,۰۰ ₽
D144/40x95/Al
40 4 95 61 3.45 Al
۰,۰۰ ₽
D144/32x105/Al
32 4 105 61 2.6 Al
۰,۰۰ ₽
D144/30x105/Al
30 4 105 61 2.6 Al
۰,۰۰ ₽
D144/40x105/Al
40 4 95 61 3.45 Al
۰,۰۰ ₽
D144/38x120/Al
40 4 95 73 3.45 Al
۰,۰۰ ₽
D144/48x120/Al
48 4 120 73 4.3 Al
۰,۰۰ ₽
D144/140x63/Al
63 4 140 83 4.3 Al
۰,۰۰ ₽
D144/50x95/Al
50 4 95 61 4.3 Al
۰,۰۰ ₽
D144/50x120/Al
50 4 120 73 4.3 Al
۰,۰۰ ₽
D144/63x95/Al
63 4 95 61 4.3 Al
۰,۰۰ ₽
D144/120x63/Al
63 4 120 73 4.3 Al
۰,۰۰ ₽
D144/60x95/Al
60 4 95 61 4.3 Al
۰,۰۰ ₽
D144/120x60/Al
60 4 120 73 4.3 Al
۰,۰۰ ₽
D144/140x60/Al
60 4 140 83 4.3 Al
۰,۰۰ ₽
D144/48x80/Al
48 4 80 51 4.3 Al
۰,۰۰ ₽
D144/50x80/Al
50 4 80 51 4.3 Al
۰,۰۰ ₽
D144/48x95/Al
48 4 95 61 4.3 Al
۰,۰۰ ₽
D144/25X80/Br
25 3 80 51 2.6 Br
۰,۰۰ ₽
D144/32x70/Br
32 4 70 41 2.6 Br
۰,۰۰ ₽
D144/48x80/Br
48 4 80 51 4.3 Br
۰,۰۰ ₽
D144/24X80/Br
24 3 80 51 2.6 Br
۰,۰۰ ₽
D144/30x70/Br
30 4 70 41 2.6 Br
۰,۰۰ ₽
D144/38x120/Br
40 4 95 73 3.45 Br
۰,۰۰ ₽
D144/40x120/Br
40 4 95 73 3.45 Br
۰,۰۰ ₽
D144/20x72/Br
20 3 72 41 2.6 Br
۰,۰۰ ₽
D144/19x80/Br
19 3 80 51 2.6 Br
۰,۰۰ ₽
D144/40x80/Br
40 4 80 51 3.45 Br
۰,۰۰ ₽
D144/38x95/Br
38 4 95 61 3.45 Br
۰,۰۰ ₽
D144/50x120/Br
50 4 120 73 4.3 Br
۰,۰۰ ₽
D144/60x95/Br
60 4 95 61 4.3 Br
۰,۰۰ ₽
D144/32x80/Br
32 4 80 51 2.6 Br
۰,۰۰ ₽
D144/32x95/Br
32 4 95 61 2.6 Br
۰,۰۰ ₽
D144/40x105/Br
40 4 95 61 3.45 Br
۰,۰۰ ₽
D144/19x72/Br
19 3 72 41 2.6 Br
۰,۰۰ ₽
D144/20x80/Br
20 3 80 51 2.6 Br
۰,۰۰ ₽
D144/32x105/Br
32 4 105 61 2.6 Br
۰,۰۰ ₽
D144/38x80/Br
38 4 80 51 3.45 Br
۰,۰۰ ₽
D144/63x95/Br
63 4 95 61 4.3 Br
۰,۰۰ ₽
D144/120x60/Br
60 4 120 73 4.3 Br
۰,۰۰ ₽
D144/20x56/Br
20 3 56 31 2.6 Br
۰,۰۰ ₽
D144/24x56/Br
24 3 56 31 2.6 Br
۰,۰۰ ₽
D144/24x72/Br
24 3 72 41 2.6 Br
۰,۰۰ ₽
D144/50x80/Br
50 4 80 51 4.3 Br
۰,۰۰ ₽
D144/50x95/Br
50 4 95 61 4.3 Br
۰,۰۰ ₽
D144/140x60/Br
60 4 140 83 4.3 Br
۰,۰۰ ₽
D144/19x56/Br
19 3 56 31 2.6 Br
۰,۰۰ ₽
D144/25x56/Br
25 3 72 31 2.6 Br
۰,۰۰ ₽
D144/30x80/Br
30 4 80 51 2.6 Br
۰,۰۰ ₽
D144/30x105/Br
30 4 105 61 2.6 Br
۰,۰۰ ₽
D144/38x105/Br
38 4 95 61 3.45 Br
۰,۰۰ ₽
D144/48x95/Br
48 4 95 61 4.3 Br
۰,۰۰ ₽
D144/120x63/Br
63 4 120 73 4.3 Br
۰,۰۰ ₽
D144/25x72/Br
25 3 72 41 2.6 Br
۰,۰۰ ₽
D144/30x95/Br
30 4 95 61 2.6 Br
۰,۰۰ ₽
D144/40x95/Br
40 4 95 61 3.45 Br
۰,۰۰ ₽
D144/48x120/Br
48 4 120 73 4.3 Br
۰,۰۰ ₽
D144/140x63/Br
63 4 140 83 4.3 Br
۰,۰۰ ₽
D144/38x105/Al
38 4 95 61 3.45 Al
۰,۰۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد