کفشک فولادی S

All-Steel Die Set

مشخصات :

● جنس: St 37 , St 52 , 1.1730
● نکته ها :
- کفشک با تعداد راهنماهای بیشتر طبق نیاز مشتری قابل ساخت می باشد .
- مشخصات کامل سیستمهای راهنما .
- جایگزین مناسب برای کفشک های چدنی.


  فایل CATPart   SH-T22   SM-T22   SR-T22   SZ-T22

تصویر کفشک فولادی S
تصویر کفشک فولادی S
تصویر کفشک فولادی S
تصویر کفشک فولادی S
تصویر کفشک فولادی S

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش ابعاد خارجی (a1xb1) سطح کار 1 (a2 x b1) سطح کار 2 (a1 x b2) سطح کار 3 (a1 x b3) چیدمان سیستم راهنما نوع قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SM1/160x125.A/T1/P
160x125 60x125 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/200x200.A/T1/P
200x200 90x200 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/250x160.A/T1/P
250x160 140x160 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/250x250.A/T1/P
250x250 140x250 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/160x160.A/T1/P
160x160 60x160 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/250x125.A/T1/P
250x125 140x125 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/250x200.A/T1/P
250x200 140x200 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/200x100.A/T1/P
200x100 90x100 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/200x160.A/T1/P
200x160 90x160 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/200x125.A/T1/P
200x125 90x125 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/315x160.A/T1/P
315x160 175x160 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/500x500.A/T1/P
500x500 330x500 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/630x400.A/T1/P
630x400 430x400 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/400x200.A/T1/P
400x200 260x200 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/400x250.A/T1/P
400x250 260x250 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/800x400.A/T1/P
800x400 600x400 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/160x125.B/T1/P
160X125 60X125 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/500x250.A/T1/P
500x250 330x250 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/630x630.A/T1/P
630x630 430x630 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/315x200.A/T1/P
315x160 175x160 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/315x250.A/T1/P
315x250 175x250 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/400x400.A/T1/P
400x400 260x400 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/500x315.A/T1/P
500x315 330x315 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/630x315.A/T1/P
630x315 430x315 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/630x500.A/T1/P
630x500 430x500 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/500x400.A/T1/P
500x400 330x400 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/710x500.A/T1/P
710x500 510x500 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/315x315.A/T1/P
315x315 175x315 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/400x315.A/T1/P
400x315 260x315 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/800x500.A/T1/P
800x500 600x500 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/800x630.A/T1/P
800x630 600x630 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/710x400.A/T1/P
710x400 510x400 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/710x630.A/T1/P
710x630 510x630 - - T1 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/250X125.B/T1/P
250X125 140X125 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/250X200.B/T1/P
250X200 140X200 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/630x400.B/T1/P
630x400 430x400 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/630x630.B/T1/P
630x630 430x630 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/250X160.B/T1/P
250X160 140X160 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/250X250.B/T1/P
250X250 140X250 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/630x500.B/T1/P
630x500 430x500 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/710x400.B/T1/P
710x400 510x400 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/160x160.B/T1/P
160X160 60X160 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/400x200.B/T1/P
400x200 260x200 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/400x250.B/T1/P
400x250 260x250 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SZ1/160x125.A/T1/P
160X125 60X125 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SM1/200X125.B/T1/P
200X125 90X125 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/200X200.B/T1/P
200X200 90X200 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/710x630.B/T1/P
710x630 510x630 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/800x500.B/T1/P
800x500 600x500 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/200X160.B/T1/P
200X160 90X160 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/315X200.B/T1/P
315X200 175X200 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/500x250.B/T1/P
500x250 330x250 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/630x315.B/T1/P
630x315 430x315 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/800x400.B/T1/P
800x400 600x400 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/200X100.B/T1/P
200X100 90X100 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/315X315.B/T1/P
315X315 175X315 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/500x400.B/T1/P
500x400 330x400 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/710x500.B/T1/P
710x500 510x500 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/315X160.B/T1/P
315X160 175X160 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/315X250.B/T1/P
315X250 175X250 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/500x315.B/T1/P
500x315 330x315 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/500x500.B/T1/P
500x500 330x500 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/400x315.B/T1/P
400x315 260x315 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/400x400.B/T1/P
400x400 260x400 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM1/800x630.B/T1/P
800x630 600x630 - - T1 B. SM
۰,۰۰ ₽
SZ1/250X160.A/T1/P
250X160 140x160 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/250x250.A/T1/P
250X250 140x250 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/630x500.A/T1/P
630x500 430x500 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/710x400.A/T1/P
710x400 510x400 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/315x250.A/T1/P
315x250 175x250 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/400x200.A/T1/P
400x200 260x200 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/500x500.A/T1/P
500x500 330x500 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/630x400.A/T1/P
630x400 430x400 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/250X125.A/T1/P
250X125 140x125 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/315x315.A/T1/P
315x315 175x315 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/500x400.A/T1/P
500x400 330x400 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/200X125.A/T1/P
200X125 90X125 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/200X200.A/T1/P
200X200 90X200 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/160x125.B/T1/P
160x125 - 160x25 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/250x200.A/T1/P
250X200 140x200 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/315x160.A/T1/P
315x160 175x160 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/630x630.A/T1/P
630x630 430x630 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/710x500.A/T1/P
710x500 510x500 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/200X160.A/T1/P
200X160 90X160 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/315x200.A/T1/P
315x200 175x200 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/400x250.A/T1/P
400x250 260x250 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/630x315.A/T1/P
630x315 430x315 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/160x160.A/T1/P
160X160 60X160 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/500x250.A/T1/P
500x250 330x250 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/500x315.A/T1/P
500x315 330x315 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/200X100.A/T1/P
200X100 90X100 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/400x315.A/T1/P
400x315 260x315 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/400x400.A/T1/P
400x400 260x400 - - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/250X160.B/T1/P
250X160 - 250X50 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/250X200.B/T1/P
250X200 - 250X90 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/500x315.B/T1/P
500x315 - 500x145 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/200X125.B/T1/P
200X125 - 200X15 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/315X160.B/T1/P
315X160 - 315X20 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/315X250.B/T1/P
315X250 - 315X110 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/200X160.B/T1/P
200X160 - 200X50 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/315X200.B/T1/P
315X200 - 315X60 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/500x250.B/T1/P
500x250 - 400X80 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/160x160.B/T1/P
160x160 - 160x55 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/250X250.B/T1/P
250X250 - 250X15 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/315X315.B/T1/P
315X315 - 315X175 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/500x400.B/T1/P
500x400 - 500x230 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/200X200.B/T1/P
200X200 - 200X90 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/250X125.B/T1/P
250X125 - 250X15 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/400X250.B/T1/P
400X315 - 400X175 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/400X400.B/T1/P
400X400 - 400X260 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/500x500.B/T1/P
500x500 - 500x330 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/630x500.B/T1/P
630x500 - 630x300 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/710x500.B/T1/P
710x500 - 710x300 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/630x315.B/T1/P
630x315 - 630x315 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/630x400.B/T1/P
630x400 - 630x200 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/710x400.B/T1/P
710x400 - 710x200 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/630x630.B/T1/P
630x630 - 630x430 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/400X200.B/T1/P
400X200 - 400X60 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/400X315.B/T1/P
400X315 - 400X175 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SM/315x200.A/T2/P
315x200 175x200 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/315x315.A/T2/P
315x315 175x315 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/160x160.A/T2/P
160X160 60x160 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/250x200.A/T2/P
250x200 140X200 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/400x250.A/T2/P
400x250 260x250 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/200X100.A/T2/P
200X100 90X100 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/200X125.A/T2/P
200X125 90X125 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/500x250.A/T2/P
500x250 330x250 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/500x315.A/T2/P
500x400 630x115 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/160x125.A/T2/P
160X125 60x125 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/250x160.A/T2/P
250x160 140X125 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/250x250.A/T2/P
250x250 140X250 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/400x200.A/T2/P
400x200 260x200 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/400x315.A/T2/P
400x315 260x315 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/315x160.A/T2/P
315x160 175x160 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/315x250.A/T2/P
315x250 175x250 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/200X160.A/T2/P
200X160 90X160 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/200X200.A/T2/P
200X200 90X200 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/400x400.A/T2/P
400x400 260x400 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/500x400.A/T2/P
500x400 330x400 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/630x500.A/T2/P
630x500 430x500 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/630x630.A/T2/P
630x630 430x630 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/710x500.A/T2/P
710x500 510x500 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/250X125.A/T2/P
250X125 140X125 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/630x315.A/T2/P
630x315 430x315 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/710x400.A/T2/P
710x400 510x400 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/160x125.B/T2/P
160X125 60X125 - - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM/500x500.A/T2/P
500x500 330x500 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/630x400.A/T2/P
630x400 430x400 - - T2 A. SM
۰,۰۰ ₽
SM/160x160.B/T2/P
160X160 60X160 - - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM/315x250.B/T2/P
315x250 175x250 - - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM/400x200.B/T2/P
400x200 260x200 - - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM/400x315.B/T2/P
400x315 260x315 - - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
SZ1/160x160.B/T1/P
160x160 60x160 - - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/200X125.B/T1/P
200X125 90X125 - - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/500x250.B/T1/P
500x250 330x250 - - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/500x400.B/T1/P
500x400 330x400 - - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/250x200.A/T1/P
250x200 - 250x90 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/315x160.A/T1/P
315x160 - 315x20 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/630x630.A/T1/P
630x630 - 630x430 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/710x500.A/T1/P
710x500 - 710x300 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SM/200X125.B/T2/P
200X125 90X125 - - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM/250x200.B/T2/P
250x200 140x200 - - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM/315x160.B/T2/P
315x160 175x160 - - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
SZ1/200X200.B/T1/P
200X200 90X200 - - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/250X160.B/T1/P
250X160 140X160 - - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/250X250.B/T1/P
250X250 140X250 - - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/400X200.B/T1/P
400X200 260X200 - - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/400X315.B/T1/P
400X315 260X315 - - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/315x250.A/T1/P
315x250 - 315x110 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/400x200.A/T1/P
400x200 - 400x60 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/500x500.A/T1/P
500x500 - 500x330 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/630x400.A/T1/P
630x400 - 630x200 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SM/315x315.B/T2/P
315x315 175x315 - - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM/400x250.B/T2/P
400x250 260x250 - - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
SZ1/200X100.B/T1/P
200X100 90X100 - - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/200X160.B/T1/P
200X160 90X160 - - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/500x315.B/T1/P
500x315 330x315 - - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/500x500.B/T1/P
500x500 330x500 - - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/250x250.A/T1/P
250x250 - 250x140 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/315x200.A/T1/P
315x200 - 315x60 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/630x500.A/T1/P
630x500 - 630x300 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/710x400.A/T1/P
710x400 - 710x200 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SM/200X200.B/T2/P
200X200 90X200 - - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM/250x125.B/T2/P
250x125 140x125 - - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM/630x400.B/T2/P
630x400 430x400 - - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM/630x500.B/T2/P
630x500 430x500 - - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
SZ1/315X160.B/T1/P
315X160 175X160 - - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/315X315.B/T1/P
315X315 175X315 - - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/710x500.B/T1/P
710x500 510x500 - - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/160x125.A/T1/P
160x125 - 160x25 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/500x250.A/T1/P
500x250 - 500x80 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ2/500x315.A/T1/P
500x315 - 500x145 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
SM/200X100.B/T2/P
200X100 90X100 - - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM/250x250.B/T2/P
250x250 140x250 - - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM/500x400.B/T2/P
500x400 330x400 - - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
SM/710x500.B/T2/P
710x500 510x500 - - T2 B. SM
۰,۰۰ ₽
SZ1/250X125.B/T1/P
250X125 140X125 - - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
SZ1/400X400.B/T1/P