کفشک فولادی پنج صفحه ای

All-Steel Die Set

مشخصات :
ایجاد تیکت
تصویر کفشک فولادی پنج صفحه ای
تصویر کفشک فولادی پنج صفحه ای
تصویر کفشک فولادی پنج صفحه ای
تصویر کفشک فولادی پنج صفحه ای
تصویر کفشک فولادی پنج صفحه ای
کد سفارش a1 x b1 a2 x b1 a1 x b3 نوع چیدمان سیستم راهنما قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
5SM/200x200.B/T4
200x200 70x200 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/250x200.B/T4
250x200 120x200 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/250x250.B/T4
250x250 120x250 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/315x200.B/T4
315x200 165x200 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/315x250.B/T4
315x250 165x250 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/315x315.B/T4
315x315 165x315 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/400x200.B/T4
400x200 250x200 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/400x250.B/T4
400x250 250x250 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/400x315.B/T4
400x315 250x315 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/400x400.B/T4
400x400 250x400 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/500x250.B/T4
500x250 330x250 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/500x315.B/T4
500x315 330x315 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/500x400.B/T4
500x400 330x400 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/500x500.B/T4
500x500 330x500 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/200x200.B/T5
200x200 70x200 - SM T5 B.
تماس بگیرید
5SM/250x200.B/T5
250x200 120x200 - SM T5 B.
تماس بگیرید
5SM/250x250.B/T5
250x250 120x250 - SM T5 B.
تماس بگیرید
5SM/315x200.B/T5
315x200 165x200 - SM T5 B.
تماس بگیرید
5SM/315x250.B/T5
315x250 165x250 - SM T5 B.
تماس بگیرید
5SM/315x315.B/T5
315x315 165x315 - SM T5 B.
تماس بگیرید
5SM/400x200.B/T5
400x200 250x200 - SM T5 B.
تماس بگیرید
5SM/400x250.B/T5
400x250 250x250 - SM T5 B.
تماس بگیرید
5SM/400x315.B/T5
400x315 250x315 - SM T5 B.
تماس بگیرید
5SM/400x400.B/T5
400x400 250x400 - SM T5 B.
تماس بگیرید
5SM/500x250.B/T5
500x250 330x250 - SM T5 B.
تماس بگیرید
5SM/500x315.B/T5
500x315 330x315 - SM T5 B.
تماس بگیرید
5SM/500x400.B/T5
500x400 330x400 - SM T5 B.
تماس بگیرید
5SM/500x500.B/T5
500x500 330x500 - SM T5 B
تماس بگیرید
5SZ/200x200.B/T4
200x200 70x200 200x70 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/250x200.B/T4
250x200 120x200 250x70 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/250x250.B/T4
250x250 120x250 250x120 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/315x200.B/T4
315x200 165x200 315x50 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/315x250.B/T4
315x250 165x250 315x100 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/315x315.B/T4
315x315 165x315 315x165 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/400x200.B/T4
400x200 250x200 400x50 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/400x250.B/T4
400x250 250x250 400x100 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/400x315.B/T4
400x315 250x315 400x165 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/400x400.B/T4
400x400 250x400 400x250 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/500x250.B/T4
500x250 330x250 500x80 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/500x315.B/T4
500x315 330x315 500x145 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/500x400.B/T4
500x400 330x400 500x230 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/500x500.B/T4
500x500 330x500 500x330 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/200x200.B/T5
200x200 70x200 200x70 SZ T5 B.
تماس بگیرید
5SZ/250x200.B/T5
250x200 120x200 250x70 SZ T5 B.
تماس بگیرید
5SZ/250x250.B/T5
250x250 120x250 250x120 SZ T5 B.
تماس بگیرید
5SZ/315x200.B/T5
315x200 165x200 315x50 SZ T5 B.
تماس بگیرید
5SZ/315x250.B/T5
315x250 165x250 315x100 SZ T5 B.
تماس بگیرید
5SZ/315x315.B/T5
315x315 165x315 315x165 SZ T5 B.
تماس بگیرید
5SZ/400x200.B/T5
400x200 250x200 400x50 SZ T5 B.
تماس بگیرید
5SZ/400x250.B/T5
400x250 250x250 400x100 SZ T5 B.
تماس بگیرید
5SZ/400x315.B/T5
400x315 250x315 400x165 SZ T5 B.
تماس بگیرید
5SZ/400x400.B/T5
400x400 250x400 400x250 SZ T5 B.
تماس بگیرید
5SZ/500x250.B/T5
500x250 330x250 500x80 SZ T5 B.
تماس بگیرید
5SZ/500x315.B/T5
500x315 330x315 500x145 SZ T5 B.
تماس بگیرید
5SZ/500x400.B/T5
500x400 330x400 500x230 SZ T5 B.
تماس بگیرید
5SZ/500x500.B/T5
500x500 330x500 500x330 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SH/200x200.B/T4
200x200 70x200 200x70 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/250x200.B/T4
250x200 120x200 250x70 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/250x250.B/T4
250x250 120x250 250x120 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/315x200.B/T4
315x200 165x200 315x50 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/315x250.B/T4
315x250 165x250 315x100 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/315x315.B/T4
315x315 165x315 315x165 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/400x200.B/T4
400x200 250x200 400x50 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/400x250.B/T4
400x250 250x250 400x100 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/400x315.B/T4
400x315 250x315 400x165 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/400x400.B/T4
400x400 250x400 400x250 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/500x250.B/T4
500x250 330x250 500x80 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/500x315.B/T4
500x315 330x315 500x145 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/500x400.B/T4
500x400 330x400 500x230 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/500x500.B/T4
500x500 330x500 500x330 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/200x200.B/T5
200x200 70x200 200x70 SH T5 B.
تماس بگیرید
5SH/250x200.B/T5
250x200 120x200 250x70 SH T5 B.
تماس بگیرید
5SH/250x250.B/T5
250x250 120x250 250x120 SH T5 B.
تماس بگیرید
5SH/315x200.B/T5
315x200 165x200 315x50 SH T5 B.
تماس بگیرید
5SH/315x250.B/T5
315x250 165x250 315x100 SH T5 B.
تماس بگیرید
5SH/315x315.B/T5
315x315 165x315 315x165 SH T5 B.
تماس بگیرید
5SH/400x200.B/T5
400x200 250x200 400x50 SH T5 B.
تماس بگیرید
5SH/400x250.B/T5
400x250 250x250 400x100 SH T5 B.
تماس بگیرید
5SH/400x315.B/T5
400x315 250x315 400x165 SH T5 B.
تماس بگیرید
5SH/400x400.B/T5
400x400 250x400 400x250 SH T5 B.
تماس بگیرید
5SH/500x250.B/T5
500x250 330x250 500x80 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/500x315.B/T5
500x315 330x315 500x145 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/500x400.B/T5
500x400 330x400 500x230 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/500x500.B/T5
500x500 330x500 500x330 SH T5 B.
تماس بگیرید

نظر خودتان را بنویسد