کفشک فولادی پنج صفحه ای 5S...B/T

All-Steel Die Set

مشخصات :

● جنس صفحه : St37 , St52 , 1.1730
● نکته ها:
- ابعاد خارج از جدول، تغییـر در جنس صفحات، سیـستم راهنما، انجام ماشینكاریهای خاص و تنش زدایی مطابق نظر مشتری قابل انجام است.
- برای سهولت در حمل و نقل ، كفشكهایی كه یكی از ابعاد صفحات آن بیـش از 500 میلیمتر است به دو عدد بارکش پیچی E201 در هرصفحه مجهز می شود.
- تلرانسهای دقیق تر در ضـخامت و ابعاد صفحات مطـابق نظر مشـتری قابل انجام است.
- ساخت و مونتاژ سیستم راهنمای خاص امکان پذیر است.
- براساس ابعاد طي 10 تا 15 روز آماده تحويل مي باشد.

ایجاد تیکت
کفشک فولادی پنج صفحه ای 5S...B/T
تصویر کفشک فولادی پنج صفحه ای 5S...B/T
تصویر کفشک فولادی پنج صفحه ای 5S...B/T
تصویر کفشک فولادی پنج صفحه ای 5S...B/T
تصویر کفشک فولادی پنج صفحه ای 5S...B/T
تصویر کفشک فولادی پنج صفحه ای 5S...B/T
کد سفارش ابعاد خارجی (a1xb1) سطح کار (a2xb1) سطح کار (a1xb3) نوع چیدمان سیستم راهنما قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
5SM/200x200.B/T4
200x200 70x200 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/250x200.B/T4
250x200 120x200 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/250x250.B/T4
250x250 120x250 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/315x200.B/T4
315x200 165x200 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/315x250.B/T4
315x250 165x250 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/315x315.B/T4
315x315 165x315 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/400x200.B/T4
400x200 250x200 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/400x250.B/T4
400x250 250x250 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/400x315.B/T4
400x315 250x315 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/400x400.B/T4
400x400 250x400 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/500x250.B/T4
500x250 330x250 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/500x315.B/T4
500x315 330x315 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/500x400.B/T4
500x400 330x400 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/500x500.B/T4
500x500 330x500 - SM T4 B.
تماس بگیرید
5SM/200x200.B/T5
200x200 70x200 - SM T5 B.
تماس بگیرید
5SM/250x200.B/T5
250x200 120x200 - SM T5 B.
تماس بگیرید
5SM/250x250.B/T5
250x250 120x250 - SM T5 B.
تماس بگیرید
5SM/315x200.B/T5
315x200 165x200 - SM T5 B.
تماس بگیرید
5SM/315x250.B/T5
315x250 165x250 - SM T5 B.
تماس بگیرید
5SM/315x315.B/T5
315x315 165x315 - SM T5 B.
تماس بگیرید
5SM/400x200.B/T5
400x200 250x200 - SM T5 B.
تماس بگیرید
5SM/400x250.B/T5
400x250 250x250 - SM T5 B.
تماس بگیرید
5SM/400x315.B/T5
400x315 250x315 - SM T5 B.
تماس بگیرید
5SM/400x400.B/T5
400x400 250x400 - SM T5 B.
تماس بگیرید
5SM/500x250.B/T5
500x250 330x250 - SM T5 B.
تماس بگیرید
5SM/500x315.B/T5
500x315 330x315 - SM T5 B.
تماس بگیرید
5SM/500x400.B/T5
500x400 330x400 - SM T5 B.
تماس بگیرید
5SM/500x500.B/T5
500x500 330x500 - SM T5 B
تماس بگیرید
5SZ/200x200.B/T4
200x200 70x200 200x70 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/250x200.B/T4
250x200 120x200 250x70 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/250x250.B/T4
250x250 120x250 250x120 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/315x200.B/T4
315x200 165x200 315x50 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/315x250.B/T4
315x250 165x250 315x100 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/315x315.B/T4
315x315 165x315 315x165 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/400x200.B/T4
400x200 250x200 400x50 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/400x250.B/T4
400x250 250x250 400x100 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/400x315.B/T4
400x315 250x315 400x165 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/400x400.B/T4
400x400 250x400 400x250 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/500x250.B/T4
500x250 330x250 500x80 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/500x315.B/T4
500x315 330x315 500x145 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/500x400.B/T4
500x400 330x400 500x230 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/500x500.B/T4
500x500 330x500 500x330 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SZ/200x200.B/T5
200x200 70x200 200x70 SZ T5 B.
تماس بگیرید
5SZ/250x200.B/T5
250x200 120x200 250x70 SZ T5 B.
تماس بگیرید
5SZ/250x250.B/T5
250x250 120x250 250x120 SZ T5 B.
تماس بگیرید
5SZ/315x200.B/T5
315x200 165x200 315x50 SZ T5 B.
تماس بگیرید
5SZ/315x250.B/T5
315x250 165x250 315x100 SZ T5 B.
تماس بگیرید
5SZ/315x315.B/T5
315x315 165x315 315x165 SZ T5 B.
تماس بگیرید
5SZ/400x200.B/T5
400x200 250x200 400x50 SZ T5 B.
تماس بگیرید
5SZ/400x250.B/T5
400x250 250x250 400x100 SZ T5 B.
تماس بگیرید
5SZ/400x315.B/T5
400x315 250x315 400x165 SZ T5 B.
تماس بگیرید
5SZ/400x400.B/T5
400x400 250x400 400x250 SZ T5 B.
تماس بگیرید
5SZ/500x250.B/T5
500x250 330x250 500x80 SZ T5 B.
تماس بگیرید
5SZ/500x315.B/T5
500x315 330x315 500x145 SZ T5 B.
تماس بگیرید
5SZ/500x400.B/T5
500x400 330x400 500x230 SZ T5 B.
تماس بگیرید
5SZ/500x500.B/T5
500x500 330x500 500x330 SZ T4 B.
تماس بگیرید
5SH/200x200.B/T4
200x200 70x200 200x70 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/250x200.B/T4
250x200 120x200 250x70 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/250x250.B/T4
250x250 120x250 250x120 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/315x200.B/T4
315x200 165x200 315x50 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/315x250.B/T4
315x250 165x250 315x100 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/315x315.B/T4
315x315 165x315 315x165 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/400x200.B/T4
400x200 250x200 400x50 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/400x250.B/T4
400x250 250x250 400x100 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/400x315.B/T4
400x315 250x315 400x165 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/400x400.B/T4
400x400 250x400 400x250 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/500x250.B/T4
500x250 330x250 500x80 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/500x315.B/T4
500x315 330x315 500x145 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/500x400.B/T4
500x400 330x400 500x230 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/500x500.B/T4
500x500 330x500 500x330 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/200x200.B/T5
200x200 70x200 200x70 SH T5 B.
تماس بگیرید
5SH/250x200.B/T5
250x200 120x200 250x70 SH T5 B.
تماس بگیرید
5SH/315x200.B/T5
315x200 165x200 315x50 SH T5 B.
تماس بگیرید
5SH/315x250.B/T5
315x250 165x250 315x100 SH T5 B.
تماس بگیرید
5SH/315x315.B/T5
315x315 165x315 315x165 SH T5 B.
تماس بگیرید
5SH/400x200.B/T5
400x200 250x200 400x50 SH T5 B.
تماس بگیرید
5SH/400x250.B/T5
400x250 250x250 400x100 SH T5 B.
تماس بگیرید
5SH/400x315.B/T5
400x315 250x315 400x165 SH T5 B.
تماس بگیرید
5SH/400x400.B/T5
400x400 250x400 400x250 SH T5 B.
تماس بگیرید
5SH/250x250.B/T5
250x250 120x250 250x120 SH T5 B.
تماس بگیرید
5SH/500x250.B/T5
500x250 330x250 500x80 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/500x315.B/T5
500x315 330x315 500x145 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/500x400.B/T5
500x400 330x400 500x230 SH T4 B.
تماس بگیرید
5SH/500x500.B/T5
500x500 330x500 500x330 SH T5 B.
تماس بگیرید

نظر خودتان را بنویسد