کفشک فولادی سه صفحه ای 3SZ

All-Steel Die Set

مشخصات :

● جنس صفحه: St37, St52, 1.1730
● مشابه با DIN 9868/ISO 11415
● نکته ها:
- ابعاد خارج از جدول، تغییـر در جنس صفحات، سیـستم راهنما، انجام ماشینكاریهای خاص و تنش زدایی مطابق نظر مشتری قابل انجام است.
- برای سهولت در حمل و نقل ، كفشكهایی كه یكی از ابعاد صفحات آن بیـش از 500 میلیمتر است به دو عدد بارکش پیچی E201 در هرصفحه مجهز می شود.
- تلرانسهای دقیق تر در ضـخامت و ابعاد صفحات مطـابق نظر مشـتری قابل انجام است.
- ساخت و مونتاژ سیستم راهنمای خاص امکان پذیر است.


  فایل STP   3SZ.A   3SZ.B   فایل CATPart

تصویر کفشک فولادی سه صفحه ای 3SZ
تصویر کفشک فولادی سه صفحه ای 3SZ

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش ابعاد خارجی (a1xb1) سطح کار (a2xb1) سطح کار (a1xa3) نوع چیدمان سیستم راهنما قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
3SZ2/630x500.C/T3
630x500 - 630x300 SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ2/630x630.C/T3
630x630 - 630x430 SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ2/710x400.C/T3
710x400 - 710x200 SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ2/710x500.C/T3
710x500 - 710x300 SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ2/710x630.C/T3
710x630 - 710x430 SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ2/800x500.C/T3
800x500 - 800x300 SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ2/800x630.C/T3
800x630 - 800x430 SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ2/160x160.C/T3
160x160 - 160x55 SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ2/200x200.C/T3
200x200 - 200x70 SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ2/250x200.C/T3
250x200 - 250x70 SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ2/250x250.C/T3
250x250 - 250x120 SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ2/315x200.C/T3
315x200 - 315x50 SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ2/315x250.C/T3
315x250 - 315x100 SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ2/315x315.C/T3
315x315 - 315x165 SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ2/400x200.C/T3
400x200 - 400x50 SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ2/400x250.C/T3
400x250 - 400x100 SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ2/400x315.C/T3
400x315 - 400x165 SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ2/400x400.C/T3
400x400 - 400x250 SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ2/500x250.C/T3
500x250 - 500x80 SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ2/500x315.C/T3
500x315 - 500x145 SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ2/500x400.C/T3
500x400 - 500x230 SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ2/500x500.C/T3
500x500 - 500x330 SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ2/630x315.C/T3
630x315 - 630x115 SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ2/630x400.C/T3
630x400 - 630x200 SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ1/500x400.A/T3
500x400 330x400 - SZ T3 A.
تماس بگیرید
3SZ1/500x500.A/T3
500x500 330x500 - SZ T3 A.
تماس بگیرید
3SZ1/630x315.A/T3
630x315 430x315 - SZ T3 A.
تماس بگیرید
3SZ1/200x100.C/T3
200x100 70x100 - SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ1/200x125.C/T3
200x125 70x125 - SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ1/200x160.C/T3
200x160 70x160 - SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ1/250x125.C/T3
250x125 120x125 - SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ1/250x160.C/T3
250x160 120x160 - SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ1/250x200.C/T3
250x200 120x200 - SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ1/250x250.C/T3
250x250 120x250 - SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ1/315x160.C/T3
315x160 165x160 - SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ1/315x200.C/T3
315x200 165x200 - SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ1/500x315.C/T3
500x315 330x315 - SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ1/500x400.C/T3
500x400 330x400 - SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ1/500x500.C/T3
500x500 330x500 - SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ1/630x315.C/T3
630x315 430x315 - SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ1/630x400.C/T3
630x400 430x400 - SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ1/630x500.C/T3
630x500 430x500 - SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ1/630x630.C/T3
630x630 430x630 - SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ1/400x200.C/T3
400x200 250x200 - SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ1/400x250.C/T3
400x250 250x250 - SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ1/400x315.C/T3
400x315 250x315 - SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ1/400x400.C/T3
400x400 250x400 - SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ1/710x630.C/T3
710x630 510x630 - SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ1/800x400.C/T3
800x400 600x400 - SZ T3 C.
تماس بگیرید
3SZ1/160x125.A/T1
160x125 55x125 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/160x160.A/T1
160x160 55x160 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/200x100.A/T1
200x100 70x100 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/200x125.A/T1
200x125 70x125 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/200x160.A/T1
200x160 70x160 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/200x200.A/T1
200x200 70x200 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/250x125.A/T1
250x125 120x125 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/250x160.A/T1
250x160 120x160 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/250x200.A/T1
250x200 120x200 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/250x250.A/T1
250x250 120x250 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/315x160.A/T1
315x160 165x160 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/315x200.A/T1
315x200 165x200 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/315x315.A/T1
315x315 165x315 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/400x200.A/T1
400x250 250x250 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/400x315.A/T1
400x315 250x315 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/400x400.A/T1
400x400 250x400 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/500x250.A/T1
500x250 330x250 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/500x315.A/T1
500x315 330x315 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/500x400.A/T1
500x400 330x400 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/500x500.A/T1
500x500 330x500 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/400x250.A/T1
400x250 250x250 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/630x315.A/T1
630x315 430x315 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/630x400.A/T1
630x400 430x400 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/630x500.A/T1
630x500 430x500 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/630x630.A/T1
630x630 430x630 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/710x400.A/T1
710x400 510x400 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/710x500.A/T1
710x500 510x500 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/710x630.A/T1
710x630 510x630 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/800x400.A/T1
800x400 600x400 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/800x500.A/T1
800x500 600x500 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/800x630.A/T1
800x630 600x630 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/160x160.A/T1
160x160 - 160x55 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/200x200.A/T1
200x200 - 200x70 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/250x200.A/T1
250x200 - 250x70 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/250x250.A/T1
250x250 - 250x120 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/315x200.A/T1
315x200 - 315x50 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/315x250.A/T1
315x250 - 315x100 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/315x315.A/T1
315x315 - 315x165 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/400x200.A/T1
400x200 - 400x50 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/400x250.A/T1
400x250 - 400x100 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/400x315.A/T1
400x315 - 400x165 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/400x400.A/T1
400x400 - 400x250 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/500x250.A/T1
500x250 - 500x80 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/500x315.A/T1
500x315 - 500x145 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/500x400.A/T1
500x400 - 500x230 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/500x500.A/T1
500x500 - 500x330 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/630x315.A/T1
630x315 - 630x115 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/630x400.A/T1
630x400 - 630x200 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/630x500.A/T1
630x630 - 630x430 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/630x630.A/T1
630x630 - 630x430 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/710x400.A/T1
710x400 - 710x200 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/710x500.A/T1
710x500 - 710x300 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/710x630.A/T1
710x630 - 710x430 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/800x400.A/T1
800x400 - 800x200 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/800x500.A/T1
800x500 - 800x300 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/800x630.A/T1
800x630 - 800x430 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/160x125.B/T1
160x125 55x125 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/160x160.B/T1
160x160 55x160 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/200x100.B/T1
200x100 70x100 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/200x125.B/T1
200x125 70x125 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/200x160.B/T1
200x160 70x160 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/200x200.B/T1
200x200 70x200 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/250x125.B/T1
250x125 120x125 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/250x160.B/T1
250x160 120x160 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/250x200.B/T1
250x200 120x200 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/250x250.B/T1
250x250 120x250 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/315x160.B/T1
315x160 165x160 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/315x200.B/T1
315x200 165x200 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/315x250.B/T1
315x250 165x250 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/315x315.B/T1
315x315 165x315 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/400x200.B/T1
400x200 250x200 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/400x250.B/T1
400x250 250x250 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/400x315.B/T1
400x315 250x315 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/400x400.B/T1
400x400 250x400 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/500x250.B/T1
500x250 330x250 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/500x315.B/T1
500x315 330x315 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/500x400.B/T1
500x400 330x400 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/500x500.B/T1
500x500 330x500 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/630x315.B/T1
630x315 430x315 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/630x400.B/T1
630x400 430x400 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/630x500.B/T1
630x500 430x500 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/630x630.B/T1
630x630 430x630 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/710x400.B/T1
710x400 510x400 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/710x500.B/T1
710x500 510x500 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/710x630.B/T1
710x630 510x630 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/800x400.B/T1
800x400 600x400 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/800x500.B/T1
800x500 600x500 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/800x630.B/T1
800x630 600x630 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/160x160.B/T1
160x160 - 160x55 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/200x200.B/T1
200x200 - 200x70 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/250x200.B/T1
250x200 - 250x70 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/250x250.B/T1
250x250 - 250x120 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/315x200.B/T1
315x200 - 315x50 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/315x250.B/T1
315x250 - 315x100 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/315x315.B/T1
315x315 - 315x165 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/400x200.B/T1
400x200 - 400x50 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/400x250.B/T1
400x250 - 400x100 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/400x315.B/T1
400x315 - 400x165 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/400x400.B/T1
400x400 - 400x250 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/500x250.B/T1
500x250 - 500x80 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/500x315.B/T1
500x315 - 500x145 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/500x400.B/T1
500x400 - 500x230 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/500x500.B/T1
500x500 - 500x330 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/630x315.B/T1
630x315 - 630x115 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/630x400.B/T1
630x400 - 630x200 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/630x500.B/T1
630x500 - 630x300 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/630x630.B/T1
630x630 - 630x430 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/710x400.B/T1
710x400 - 710x200 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/710x500.B/T1
710x500 - 710x300 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/710x630.B/T1
710x630 - 710x430 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/800x400.B/T1
800x400 - 800x200 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/800x500.B/T1
800x500 - 800x300 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/800x630.B/T1
800x630 - 800x430 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/160x125.C/T1
160x125 55x125 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/160x160.C/T1
160x160 55x160 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/200x100.C/T1
200x100 70x100 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/200x160.C/T1
200x160 70x160 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/200x200.C/T1
200x200 70x200 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/250x125.C/T1
250x125 120x125 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/250x160.C/T1
250x160 120x160 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/250x200.C/T1
250x200 120x200 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/250x250.C/T1
250x250 120x250 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/315x160.C/T1
315x160 165x160 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/315x200.C/T1
315x200 165x200 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/315x250.C/T1
315x250 165x250 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/315x315.C/T1
315x315 165x315 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/400x200.C/T1
400x200 250x200 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/400x250.C/T1
400x250 250x250 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/400x315.C/T1
400x315 250x315 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/400x400.C/T1
400x400 250x400 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/500x250.C/T1
500x250 330x250 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/500x315.C/T1
500x315 330x315 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/500x400.C/T1
500x400 330x400 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/500x500.C/T1
500x500 330x500 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/630x315.C/T1
630x315 430x315 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/630x400.C/T1
630x400 430x400 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/630x630.C/T1
630x630 430x630 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/710x400.C/T1
710x400 510x400 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/710x500.C/T1
710x500 510x500 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/710x630.C/T1
710x630 510x630 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/800x400.C/T1
800x400 600x400 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/800x500.C/T1
800x500 600x500 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ1/800x630.C/T1
800x630 600x630 - SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ2/160x160.C/T1
160x160 - 160x55 SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ2/200x200.C/T1
200x200 - 200x70 SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ2/250x200.C/T1
250x200 - 250x70 SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ2/250x250.C/T1
250x250 - 250x120 SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ2/315x200.C/T1
315x200 - 315x50 SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ2/315x250.C/T1
315x250 - 315x100 SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ2/315x315.C/T1
315x315 - 315x165 SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ2/400x200.C/T1
400x200 - 400x50 SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ2/400x250.C/T1
400x250 - 400x100 SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ2/400x315.C/T1
400x315 - 400x165 SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ2/400x400.C/T1
400x400 - 400x250 SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ2/500x250.C/T1
500x250 - 500x80 SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ2/500x315.C/T1
500x315 - 500x145 SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ2/500x400.C/T1
500x400 - 500x230 SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ2/500x500.C/T1
500x500 - 500x330 SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ2/630x315.C/T1
630x315 - 630x115 SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ2/630x400.C/T1
630x400 - 630x200 SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ2/630x500.C/T1
630x500 - 630x300 SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ2/710x400.C/T1
710x400 - 710x200 SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ2/710x500.C/T1
710x500 - 710x300 SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ2/710x630.C/T1
710x630 - 710x430 SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ2/800x400.C/T1
800x400 - 800x200 SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ2/800x500.C/T1
800x500 - 800x300 SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ2/800x630.C/T1
800x630 - 800x430 SZ T1 C.
تماس بگیرید
3SZ/160x125.A/T2
160x125 55x125 - SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/160x160.A/T2
160x160 55x160 160x55 SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/200x100.A/T2
200x100 70x100 - SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/200x125.A/T2
200x125 70x125 - SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/200x160.A/T2
200x160 70x160 - SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/200x200.A/T2
200x200 70x200 200x70 SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/250x125.A/T2
250x125 120x125 - SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/250x160.A/T2
250x160 120x160 - SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/250x200.A/T2
250x200 120x200 250x70 SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/250x250.A/T2
250x250 120x250 250x120 SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/315x160.A/T2
315x160 165x160 - SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/315x200.A/T2
315x200 165x200 315x50 SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/315x250.A/T2
315x250 165x250 315x100 SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/315x315.A/T2
315x315 165x315 315x165 SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/400x200.A/T2
400x200 250x200 400x50 SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/400x250.A/T2
400x250 250x250 400x100 SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/400x315.A/T2
400x315 250x315 400x165 SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/400x400.A/T2
400x400 250x400 400x250 SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/500x250.A/T2
500x250 330x250 500x80 SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/500x315.A/T2
500x315 330x315 500x145 SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/500x400.A/T2
500x400 330x400 500x230 SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/500x500.A/T2
500x500 330x500 500x330 SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/630x315.A/T2
630x315 430x315 630x115 SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/630x400.A/T2
630x400 430x400 630x200 SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/630x500.A/T2
630x500 430x500 630x300 SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/630x630.A/T2
630x630 430x630 630x430 SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/710x400.A/T2
710x400 510x400 710x200 SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/710x500.A/T2
710x500 510x500 710x300 SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/710x630.A/T2
710x630 510x630 710x430 SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/800x400.A/T2
800x400 600x400 800x200 SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/800x500.A/T2
800x500 600x500 800x300 SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/800x630.A/T2
800x630 600x630 800x430 SZ T2 A.
تماس بگیرید
3SZ/160x125.B/T2
160x125 55x125 - SZ T2 B.
تماس بگیرید
3SZ/160x160.B/T2
160x160 55x160 160x55 SZ T2 B.
تماس بگیرید
3SZ/200x100.B/T2
200x100 70x100 - SZ T2 B.
تماس بگیرید
3SZ/200x125.B/T2
200x125 70x125 - SZ T2 B.
تماس بگیرید
3SZ/200x160.B/T2
200x160 70x160 - SZ T2 B.
تماس بگیرید
3SZ/200x200.B/T2
200x200 70x200 200x70 SZ T2 B.
تماس بگیرید
3SZ/250x125.B/T2
250x125 120x125 - SZ T2 B.
تماس بگیرید
3SZ/250x160.B/T2
250x160 120x160 - SZ T2 B.
تماس بگیرید
3SZ/250x200.B/T2
250x200 120x200 250x70 SZ T2 B.
تماس بگیرید
3SZ/250x250.C/T2
250x250 120x250 250x120 SZ T2 C.
تماس بگیرید
3SZ/315x160.C/T2
315x160 165x160 - SZ T2 C.
تماس بگیرید
3SZ/315x200.C/T2
315x200 165x200 315x50 SZ T2 C.
تماس بگیرید
3SZ/315x250.C/T2
315x250 165x250 315x100 SZ T2 C.
تماس بگیرید
3SZ/315x315.C/T2
315x315 165x315 315x165 SZ T2 C.
تماس بگیرید
3SZ/400x200.C/T2
400x200 250x200 400x50 SZ T2 C.
تماس بگیرید
3SZ/400x250.C/T2
400x250 250x250 400x100 SZ T2 C.
تماس بگیرید
3SZ/400x315.C/T2
400x315 250x315 400x165 SZ T2 C.
تماس بگیرید
3SZ/400x400.C/T2
400x400 250x400 400x250 SZ T2 C.
تماس بگیرید
3SZ/500x250.C/T2
500x250 330x250 500x80 SZ T2 C.
تماس بگیرید
3SZ/500x315.C/T2
500x315 330x315 500x145 SZ T2 C.
تماس بگیرید
3SZ/500x400.C/T2
500x400 330x400 500x230 SZ T2 C.
تماس بگیرید
3SZ/500x500.C/T2
500x500 330x500 500x330 SZ T2 C.
تماس بگیرید
3SZ/630x315.C/T2
630x315 430x315 630x115 SZ T2 C.
تماس بگیرید
3SZ/630x400.C/T2
630x400 430x400 630x200 SZ T2 C.
تماس بگیرید
3SZ/630x500.C/T2
630x500 430x500 630x300 SZ T2 C.
تماس بگیرید
3SZ/630x630.C/T2
630x630 430x630 630x430 SZ T2 C.
تماس بگیرید
3SZ/710x400.C/T2
710x400 510x400 710x200 SZ T2 C.
تماس بگیرید
3SZ/710x500.C/T2
710x500 510x500 710x300 SZ T2 C.
تماس بگیرید
3SZ/710x630.C/T2
710x630 510x630 710x430 SZ T2 C.
تماس بگیرید
3SZ/800x400.C/T2
800x400 600x400 800x200 SZ T2