کفشک فولادی سه صفحه ای

All-Steel Die Set

مشخصات :
ایجاد تیکت
کد سفارش a1 x b1 a2 x b1 a1 x a3 نوع چیدمان سیستم راهنما نوع قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
3SZ1/160x125.A/T1
160x125 55x125 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/160x160.A/T1
160x160 55x160 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/200x100.A/T1
200x100 70x100 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/200x125.A/T1
200x125 70x125 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/200x160.A/T1
200x160 70x160 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/200x200.A/T1
200x200 70x200 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/250x125.A/T1
250x125 120x125 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/250x160.A/T1
250x160 120x160 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/250x200.A/T1
250x200 120x200 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/250x250.A/T1
250x250 120x250 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/315x160.A/T1
315x160 165x160 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/315x200.A/T1
315x200 165x200 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SM/500x315.B/T3
500x315 330x315 - SM T3 B.
تماس بگیرید
3SM/315x250.B/T3
315x250 165x250 - SM T3 B.
تماس بگیرید
3SZ1/315x315.A/T1
315x315 165x315 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/400x200.A/T1
400x250 250x250 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/400x315.A/T1
400x315 250x315 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/400x400.A/T1
400x400 250x400 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/500x250.A/T1
500x250 330x250 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/500x315.A/T1
500x315 330x315 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/500x400.A/T1
500x400 330x400 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/500x500.A/T1
500x500 330x500 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/400x250.A/T1
400x250 250x250 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/630x315.A/T1
630x315 430x315 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/630x400.A/T1
630x400 430x400 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/630x500.A/T1
630x500 430x500 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/630x630.A/T1
630x630 430x630 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/710x400.A/T1
710x400 510x400 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/710x500.A/T1
710x500 510x500 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/710x630.A/T1
710x630 510x630 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/800x400.A/T1
800x400 600x400 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/800x500.A/T1
800x500 600x500 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/800x630.A/T1
800x630 600x630 - SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/160x160.A/T1
160x160 - 160x55 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/200x200.A/T1
200x200 - 200x70 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/250x200.A/T1
250x200 - 250x70 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/250x250.A/T1
250x250 - 250x120 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/315x200.A/T1
315x200 - 315x50 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/315x250.A/T1
315x250 - 315x100 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/315x315.A/T1
315x315 - 315x165 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/400x200.A/T1
400x200 - 400x50 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/400x250.A/T1
400x250 - 400x100 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/400x315.A/T1
400x315 - 400x165 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/400x400.A/T1
400x400 - 400x250 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/500x250.A/T1
500x250 - 500x80 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/500x315.A/T1
500x315 - 500x145 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/500x400.A/T1
500x400 - 500x230 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/500x500.A/T1
500x500 - 500x330 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/630x315.A/T1
630x315 - 630x115 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/630x400.A/T1
630x400 - 630x200 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/630x500.A/T1
630x630 - 630x430 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/630x630.A/T1
630x630 - 630x430 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/710x400.A/T1
710x400 - 710x200 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/710x500.A/T1
710x500 - 710x300 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/710x630.A/T1
710x630 - 710x430 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/800x400.A/T1
800x400 - 800x200 SR T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/800x500.A/T1
800x500 - 800x300 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ2/800x630.A/T1
800x630 - 800x430 SZ T1 A.
تماس بگیرید
3SZ1/160x125.B/T1
160x125 55x125 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/160x160.B/T1
160x160 55x160 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/200x100.B/T1
200x100 70x100 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/200x125.B/T1
200x125 70x125 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/200x160.B/T1
200x160 70x160 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/200x200.B/T1
200x200 70x200 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/250x125.B/T1
250x125 120x125 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/250x160.B/T1
250x160 120x160 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/250x200.B/T1
250x200 120x200 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/250x250.B/T1
250x250 120x250 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/315x160.B/T1
315x160 165x160 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/315x200.B/T1
315x200 165x200 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/315x250.B/T1
315x250 165x250 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/315x315.B/T1
315x315 165x315 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/400x200.B/T1
400x200 250x200 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/400x250.B/T1
400x250 250x250 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/400x315.B/T1
400x315 250x315 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/400x400.B/T1
400x400 250x400 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/500x250.B/T1
500x250 330x250 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/500x315.B/T1
500x315 330x315 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/500x400.B/T1
500x400 330x400 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/500x500.B/T1
500x500 330x500 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/630x315.B/T1
630x315 430x315 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/630x400.B/T1
630x400 430x400 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/630x500.B/T1
630x500 430x500 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/630x630.B/T1
630x630 430x630 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/710x400.B/T1
710x400 510x400 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/710x500.B/T1
710x500 510x500 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/710x630.B/T1
710x630 510x630 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/800x400.B/T1
800x400 600x400 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/800x500.B/T1
800x500 600x500 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ1/800x630.B/T1
800x630 600x630 - SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/160x160.B/T1
160x160 - 160x55 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/200x200.B/T1
200x200 - 200x70 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/250x200.B/T1
250x200 - 250x70 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/250x250.B/T1
250x250 - 250x120 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/315x200.B/T1
315x200 - 315x50 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/315x250.B/T1
315x250 - 315x100 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/315x315.B/T1
315x315 - 315x165 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/400x200.B/T1
400x200 - 400x50 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/400x250.B/T1
400x250 - 400x100 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/400x315.B/T1
400x315 - 400x165 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/400x400.B/T1
400x400 - 400x250 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/500x250.B/T1
500x250 - 500x80 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/500x315.B/T1
500x315 - 500x145 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/500x400.B/T1
500x400 - 500x230 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/500x500.B/T1
500x500 - 500x330 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/630x315.B/T1
630x315 - 630x115 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/630x400.B/T1
630x400 - 630x200 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/630x500.B/T1
630x500 - 630x300 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/630x630.B/T1
630x630 - 630x430 SZ T1 B.
تماس بگیرید
3SZ2/710x400.B/T1
710x400 - 710x200
تماس بگیرید
3SZ2/710x500.B/T1
710x500 - 710x300
تماس بگیرید
3SZ2/710x630.B/T1
710x630 - 710x430
تماس بگیرید
3SZ2/800x400.B/T1
800x400 - 800x200
تماس بگیرید
3SZ2/800x500.B/T1
800x500 - 800x300
تماس بگیرید
3SZ2/800x630.B/T1
800x630 - 800x430
تماس بگیرید
3SZ1/160x125.C/T1
160x125 55x125 -
تماس بگیرید
3SZ1/160x160.C/T1
160x160 55x160 -
تماس بگیرید
3SZ1/200x100.C/T1
200x100 70x100 -
تماس بگیرید
3SZ1/200x125.C/T1
200x125 70x125 -
تماس بگیرید
3SZ1/200x160.C/T1
200x160 70x160 -
تماس بگیرید
3SZ1/200x200.C/T1
200x200 70x200 -
تماس بگیرید
3SZ1/250x125.C/T1
250x125 120x125 -
تماس بگیرید
3SZ1/250x160.C/T1
250x160 120x160 -
تماس بگیرید
3SZ1/250x200.C/T1
250x200 120x200 -
تماس بگیرید
3SZ1/250x250.C/T1
250x250 120x250 -
تماس بگیرید
3SZ1/315x160.C/T1
315x160 165x160 -
تماس بگیرید
3SZ1/315x200.C/T1
315x200 165x200 -
تماس بگیرید