کفشک فولادی سه صفحه ای

All-Steel Die Set

مشخصات :
ایجاد تیکت
تصویر کفشک فولادی سه صفحه ای
تصویر کفشک فولادی سه صفحه ای
کد سفارش a1 x b1 سطح کار (a2xb1) a1 x a3 نوع چیدمان سیستم راهنما قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
3SM/160x125.A/T1
160x125 55x125 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/160x160.A/T1
160x160 55x160 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/200x100.A/T1
200x100 70x100 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/200x125.A/T1
200x125 70x125 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/200x160.A/T1
200x160 70x160 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/200x200.A/T1
200x200 70x200 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/250x125.A/T1
250x125 120x125 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/250x160.A/T1
250x160 120x160 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/250x200.A/T1
250x200 120x200 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/250x250.A/T1
250x250 120x250 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/315x160.A/T1
315x160 165x160 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/315x200.A/T1
315x200 165x200 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/315x250.A/T1
315x250 165x250 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/315x315.A/T1
315x315 165x315 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/400x200.A/T1
400x200 250x200 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/400x250.A/T1
400x250 250x250 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/400x315.A/T1
400x315 250x315 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/400x400.A/T1
400x400 250x400 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/500x250.A/T1
500x250 330x250 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/500x315.A/T1
500x315 330x315 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/500x400.A/T1
500x400 330x400 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/500x500.A/T1
500x500 330x500 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/630x315.A/T1
630x315 430x315 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/630x400.A/T1
630x400 430x400 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/630x500.A/T1
630x500 430x500 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/630x630.A/T1
630x630 430x630 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/710x400.A/T1
710x400 510x400 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/710x500.A/T1
710x500 510x500 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/710x630.A/T1
710x630 510x630 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/800x400.A/T1
800x400 600x400 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/800x500.A/T1
800x500 600x500 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/800x630.A/T1
800x630 600x630 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/160x125.B/T1
160x125 55x125 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/160x160.B/T1
160x160 55x160 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/200x100.B/T1
200x100 70x100 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/200x125.B/T1
200x125 70x125 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/200x160.B/T1
200x160 70x160 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/200x200.B/T1
200x200 70x200 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/250x125.B/T1
250x125 120x125 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/250x160.B/T1
250x160 120x160 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/250x200.B/T1
250x200 120x200 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/250x250.B/T1
250x250 120x250 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/315x160.B/T1
315x160 165x160 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/315x200.B/T1
315x200 165x200 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/315x250.B/T1
315x250 165x250 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/315x315.B/T1
315x315 165x315 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/400x200.B/T1
400x200 250x200 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/400x250.B/T1
400x250 250x250 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/400x315.B/T1
400x315 250x315 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/400x400.B/T1
400x400 250x400 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/500x250.B/T1
500x250 330x250 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/500x315.B/T1
500x315 330x315 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/500x400.B/T1
500x400 330x400 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/500x500.B/T1
500x500 330x500 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/630x315.B/T1
630x315 430x315 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/630x400.B/T1
630x400 430x400 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/630x500.B/T1
630x500 430x500 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/630x630.B/T1
630x630 430x630 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/710x400.B/T1
710x400 510x400 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/710x500.B/T1
710x500 510x500 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/710x630.B/T1
710x630 510x630 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/800x400.B/T1
800x400 600x400 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/800x500.B/T1
800x500 600x500 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/800x630.B/T1
800x630 600x630 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/160x125.C/T1
160x125 55x125 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/160x160.C/T1
160x160 55x160 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/200x100.C/T1
200x100 70x100 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/200x125.C/T1
200x125 70x125 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/200x160.C/T1
200x160 70x160 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/200x200.C/T1
200x200 70x200 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/250x125.C/T1
250x125 120x125 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/250x160.C/T1
250x160 120x160 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/250x200.C/T1
250x200 120x200 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/250x250.C/T1
250x250 120x250 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/315x160.C/T1
315x160 165x160 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/315x200.C/T1
315x200 165x200 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/315x250.C/T1
315x250 165x250 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/315x315.C/T1
315x315 165x315 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/400x200.C/T1
400x200 250x200 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/400x250.C/T1
400x250 250x250 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/400x315.C/T1
400x315 250x315 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/400x400.C/T1
400x400 250x400 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/500x250.C/T1
500x250 330x250 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/500x315.C/T1
500x315 330x315 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/500x400.C/T1
500x400 330x400 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/500x500.C/T1
500x500 330x500 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/630x315.C/T1
630x315 430x315 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/630x400.C/T1
630x400 430x400 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/630x500.C/T1
630x500 430x500 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/630x630.C/T1
630x630 430x630 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/710x400.C/T1
710x400 510x400 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/710x500.C/T1
710x500 510x500 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/710x630.C/T1
710x630 510x630 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/800x400.C/T1
800x400 600x400 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/800x500.C/T1
800x500 600x500 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/800x630.C/T1
800x630 600x630 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/160x125.A/T2
160x125 55x125 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/160x160.A/T2
160x160 55x160 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/200x100.A/T2
200x100 70x100 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/200x125.A/T2
200x125 70x125 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/200x160.A/T2
200x160 70x160 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/200x200.A/T2
200x200 70x200 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/250x125.A/T2
250x125 120x125 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/250x160.A/T2
250x160 120x160 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/250x200.A/T2
250x200 120x200 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/250x250.A/T2
250x250 120x250 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/315x160.A/T2
315x160 165x160 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/315x200.A/T2
315x200 165x200 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/315x250.A/T2
315x250 165x250 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/315x315.A/T2
315x315 165x315 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/400x200.A/T2
400x200 250x200 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/400x250.A/T2
400x250 250x250 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/400x315.A/T2
400x315 250x315 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/400x400.A/T2
400x400 250x400 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/500x250.A/T2
500x250 330x250 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/500x315.A/T2
500x315 330x315 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/500x400.A/T2
500x400 330x400 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/500x500.A/T2
500x500 330x500 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/630x315.A/T2
630x315 430x315 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/630x400.A/T2
630x400 430x400 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/630x500.A/T2
630x500 430x500 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/630x630.A/T2
630x630 430x630 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/710x400.A/T2
710x400 510x400 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/710x500.A/T2
710x500 510x500 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/710x630.A/T2
710x630 510x630 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/800x400.A/T2
800x400 600x400 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/800x500.A/T2
800x500 600x500 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/800x630.A/T2
800x630 600x630 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/160x125.B/T2
160x125 55x125 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/160x160.B/T2
160x160 55x160 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/200x100.B/T2
200x100 70x100 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/200x125.B/T2
200x125 70x125 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/200x160.B/T2
200x160 70x160 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/200x200.B/T2
200x200 70x200 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/250x125.B/T2
250x125 120x125 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/250x160.B/T2
250x160 120x160 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/250x200.B/T2
250x200 120x200 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/250x250.B/T2
250x250 120x250 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/315x160.B/T2
315x160 165x160 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/315x200.B/T2
315x200 165x200 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/315x250.B/T2
315x250 165x250 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/315x315.B/T2
315x315 165x315 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/400x200.B/T2
400x200 250x200 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/400x250.B/T2
400x250 250x250 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/400x315.B/T2
400x315 250x315 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/400x400.B/T2
400x400 250x400 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/500x250.B/T2
500x250 330x250 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/500x315.B/T2
500x315 330x315 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/500x400.B/T2
500x400 330x400 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/500x500.B/T2
500x500 330x500 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/630x315.B/T2
630x315 430x315 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/630x400.B/T2
630x400 430x400 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/630x500.B/T2
630x500 430x500 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/630x630.B/T2
630x630 430x630 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/710x400.B/T2
710x400 510x400 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/710x500.B/T2
710x500 510x500 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/710x630.B/T2
710x630 510x630 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/800x400.B/T2
800x400 600x400 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/800x500.B/T2
800x500 600x500 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/800x630.B/T2
800x630 600x630 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/160x125.C/T2
160x125 55x125 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/160x160.C/T2
160x160 55x160 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/200x100.C/T2
200x100 70x100 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/200x125.C/T2
200x125 70x125 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/200x160.C/T2
200x160 70x160 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/200x200.C/T2
200x200 70x200 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/250x125.C/T2
250x125 120x125 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/250x160.C/T2
250x160 120x160 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/250x200.C/T2
250x200 120x200 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/250x250.C/T2
250x250 120x250 - SM T2 C.
تماس بگیرید