کفشک فولادی سه صفحه ای مدل 3SM

All-Steel Die Set

مشخصات :

● جنس صفحه: St37, St52, 1.1730
● مشابه با DIN 9868/ISO 11415

● نکته ها:
- ابعاد خارج از جدول، تغييـر در جنس صفحات، سيـستم راهنما، انجام ماشينكاريهاي خاص و تنش زدايي مطابق نظر مشتري قابل انجام است.
- براي سهولت در حمل و نقل ، كفشكهايي كه يكي از ابعاد صفحات آن بيـش از 500 ميليمتر است به دو عدد بارکش پيچي E201 در هرصفحه مجهز مي شود.
- تلرانسهاي دقيق تر در ضـخامت و ابعاد صفـحات مطـابق نظر مشتري قابل انجام است
- ساخت و مونتاژ سيستم راهنماي خاص امکان پذير است.

ایجاد تیکت
کفشک فولادی سه صفحه ای مدل 3SM
تصویر کفشک فولادی سه صفحه ای مدل 3SM
تصویر کفشک فولادی سه صفحه ای مدل 3SM
کد سفارش a1 x b1 سطح کار (a2xb1) a1 x a3 نوع چیدمان سیستم راهنما قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
3SM/160x125.A/T1
160x125 55x125 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/160x160.A/T1
160x160 55x160 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/200x100.A/T1
200x100 70x100 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/200x125.A/T1
200x125 70x125 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/200x160.A/T1
200x160 70x160 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/200x200.A/T1
200x200 70x200 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/250x125.A/T1
250x125 120x125 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/250x160.A/T1
250x160 120x160 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/250x200.A/T1
250x200 120x200 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/250x250.A/T1
250x250 120x250 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/315x160.A/T1
315x160 165x160 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/315x200.A/T1
315x200 165x200 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/315x250.A/T1
315x250 165x250 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/315x315.A/T1
315x315 165x315 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/400x200.A/T1
400x200 250x200 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/400x250.A/T1
400x250 250x250 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/400x315.A/T1
400x315 250x315 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/400x400.A/T1
400x400 250x400 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/500x250.A/T1
500x250 330x250 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/500x315.A/T1
500x315 330x315 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/500x400.A/T1
500x400 330x400 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/500x500.A/T1
500x500 330x500 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/630x315.A/T1
630x315 430x315 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/630x400.A/T1
630x400 430x400 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/630x500.A/T1
630x500 430x500 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/630x630.A/T1
630x630 430x630 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/710x400.A/T1
710x400 510x400 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/710x500.A/T1
710x500 510x500 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/710x630.A/T1
710x630 510x630 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/800x400.A/T1
800x400 600x400 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/800x500.A/T1
800x500 600x500 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/800x630.A/T1
800x630 600x630 - SM T1 A.
تماس بگیرید
3SM/160x125.B/T1
160x125 55x125 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/160x160.B/T1
160x160 55x160 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/200x100.B/T1
200x100 70x100 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/200x125.B/T1
200x125 70x125 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/200x160.B/T1
200x160 70x160 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/200x200.B/T1
200x200 70x200 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/250x125.B/T1
250x125 120x125 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/250x160.B/T1
250x160 120x160 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/250x200.B/T1
250x200 120x200 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/250x250.B/T1
250x250 120x250 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/315x160.B/T1
315x160 165x160 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/315x200.B/T1
315x200 165x200 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/315x250.B/T1
315x250 165x250 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/315x315.B/T1
315x315 165x315 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/400x200.B/T1
400x200 250x200 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/400x250.B/T1
400x250 250x250 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/400x315.B/T1
400x315 250x315 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/400x400.B/T1
400x400 250x400 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/500x250.B/T1
500x250 330x250 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/500x315.B/T1
500x315 330x315 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/500x400.B/T1
500x400 330x400 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/500x500.B/T1
500x500 330x500 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/630x315.B/T1
630x315 430x315 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/630x400.B/T1
630x400 430x400 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/630x500.B/T1
630x500 430x500 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/630x630.B/T1
630x630 430x630 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/710x400.B/T1
710x400 510x400 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/710x500.B/T1
710x500 510x500 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/710x630.B/T1
710x630 510x630 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/800x400.B/T1
800x400 600x400 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/800x500.B/T1
800x500 600x500 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/800x630.B/T1
800x630 600x630 - SM T1 B.
تماس بگیرید
3SM/160x125.C/T1
160x125 55x125 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/160x160.C/T1
160x160 55x160 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/200x100.C/T1
200x100 70x100 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/200x125.C/T1
200x125 70x125 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/200x160.C/T1
200x160 70x160 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/200x200.C/T1
200x200 70x200 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/250x125.C/T1
250x125 120x125 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/250x160.C/T1
250x160 120x160 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/250x200.C/T1
250x200 120x200 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/250x250.C/T1
250x250 120x250 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/315x160.C/T1
315x160 165x160 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/315x200.C/T1
315x200 165x200 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/315x250.C/T1
315x250 165x250 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/315x315.C/T1
315x315 165x315 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/400x200.C/T1
400x200 250x200 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/400x250.C/T1
400x250 250x250 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/400x315.C/T1
400x315 250x315 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/400x400.C/T1
400x400 250x400 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/500x250.C/T1
500x250 330x250 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/500x315.C/T1
500x315 330x315 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/500x400.C/T1
500x400 330x400 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/500x500.C/T1
500x500 330x500 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/630x315.C/T1
630x315 430x315 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/630x400.C/T1
630x400 430x400 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/630x500.C/T1
630x500 430x500 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/630x630.C/T1
630x630 430x630 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/710x400.C/T1
710x400 510x400 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/710x500.C/T1
710x500 510x500 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/710x630.C/T1
710x630 510x630 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/800x400.C/T1
800x400 600x400 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/800x500.C/T1
800x500 600x500 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/800x630.C/T1
800x630 600x630 - SM T1 C.
تماس بگیرید
3SM/160x125.A/T2
160x125 55x125 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/160x160.A/T2
160x160 55x160 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/200x100.A/T2
200x100 70x100 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/200x125.A/T2
200x125 70x125 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/200x160.A/T2
200x160 70x160 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/200x200.A/T2
200x200 70x200 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/250x125.A/T2
250x125 120x125 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/250x160.A/T2
250x160 120x160 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/250x200.A/T2
250x200 120x200 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/250x250.A/T2
250x250 120x250 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/315x160.A/T2
315x160 165x160 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/315x200.A/T2
315x200 165x200 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/315x250.A/T2
315x250 165x250 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/315x315.A/T2
315x315 165x315 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/400x200.A/T2
400x200 250x200 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/400x250.A/T2
400x250 250x250 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/400x315.A/T2
400x315 250x315 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/400x400.A/T2
400x400 250x400 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/500x250.A/T2
500x250 330x250 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/500x315.A/T2
500x315 330x315 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/500x400.A/T2
500x400 330x400 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/500x500.A/T2
500x500 330x500 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/630x315.A/T2
630x315 430x315 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/630x400.A/T2
630x400 430x400 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/630x500.A/T2
630x500 430x500 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/630x630.A/T2
630x630 430x630 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/710x400.A/T2
710x400 510x400 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/710x500.A/T2
710x500 510x500 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/710x630.A/T2
710x630 510x630 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/800x400.A/T2
800x400 600x400 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/800x500.A/T2
800x500 600x500 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/800x630.A/T2
800x630 600x630 - SM T2 A.
تماس بگیرید
3SM/160x125.B/T2
160x125 55x125 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/160x160.B/T2
160x160 55x160 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/200x100.B/T2
200x100 70x100 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/200x125.B/T2
200x125 70x125 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/200x160.B/T2
200x160 70x160 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/200x200.B/T2
200x200 70x200 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/250x125.B/T2
250x125 120x125 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/250x160.B/T2
250x160 120x160 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/250x200.B/T2
250x200 120x200 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/250x250.B/T2
250x250 120x250 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/315x160.B/T2
315x160 165x160 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/315x200.B/T2
315x200 165x200 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/315x250.B/T2
315x250 165x250 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/315x315.B/T2
315x315 165x315 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/400x200.B/T2
400x200 250x200 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/400x250.B/T2
400x250 250x250 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/400x315.B/T2
400x315 250x315 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/400x400.B/T2
400x400 250x400 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/500x250.B/T2
500x250 330x250 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/500x315.B/T2
500x315 330x315 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/500x400.B/T2
500x400 330x400 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/500x500.B/T2
500x500 330x500 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/630x315.B/T2
630x315 430x315 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/630x400.B/T2
630x400 430x400 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/630x500.B/T2
630x500 430x500 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/630x630.B/T2
630x630 430x630 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/710x400.B/T2
710x400 510x400 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/710x500.B/T2
710x500 510x500 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/710x630.B/T2
710x630 510x630 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/800x400.B/T2
800x400 600x400 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/800x500.B/T2
800x500 600x500 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/800x630.B/T2
800x630 600x630 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/160x125.C/T2
160x125 55x125 - SM T2 B.
تماس بگیرید
3SM/160x160.C/T2
160x160 55x160 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/200x100.C/T2
200x100 70x100 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/200x125.C/T2
200x125 70x125 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/200x160.C/T2
200x160 70x160 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/200x200.C/T2
200x200 70x200 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/250x125.C/T2
250x125 120x125 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/250x160.C/T2
250x160 120x160 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/250x200.C/T2
250x200 120x200 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/250x250.C/T2
250x250 120x250 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/315x160.C/T2
315x160 165x160 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/315x200.C/T2
315x200 165x200 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/315x250.C/T2
315x250 165x250 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/315x315.C/T2
315x315 165x315 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/400x200.C/T2
400x200 250x200 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/400x250.C/T2
400x250 250x250 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/400x315.C/T2
400x315 250x315 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/400x400.C/T2
400x400 250x400 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/500x250.C/T2
500x250 330x250 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/500x315.C/T2
500x315 330x315 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/500x400.C/T2
500x400 330x400 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/500x500.C/T2
500x500 330x500 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/630x315.C/T2
630x315 430x315 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/630x400.C/T2
630x400 430x400 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/630x500.C/T2
630x500 430x500 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/630x630.C/T2
630x630 430x630 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/710x400.C/T2
710x400 510x400 - SM T2 C.
تماس بگیرید
3SM/710x500.C/T2
710x500 510x500 - SM T2 C.
تماس بگیرید