کفشک فولادی سه صفحه ای

All-Steel Die Set

مشخصات :
ایجاد تیکت
تصویر کفشک فولادی سه صفحه ای
تصویر کفشک فولادی سه صفحه ای
کد سفارش a1 x b1 سطح کار (a2xb1) a1 x a3 چیدمان سیستم راهنما نوع قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
3SH1/160x125.A/T1
160x125 55x125 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/160x160.A/T1
160x160 55x160 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/200x100.A/T1
200x100 70x100 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/200x125.A/T1
200x125 70x125 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/200x160.A/T1
200x160 70x160 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/200x200.A/T1
200x200 70x200 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/250x125.A/T1
250x125 120x125 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/250x160.A/T1
250x160 120x160 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/250x200.A/T1
250x200 120x200 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/250x250.A/T1
250x250 120x250 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/315x160.A/T1
315x160 165x160 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/315x200.A/T1
315x200 165x200 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/315x250.A/T1
315x250 165x250 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/315x315.A/T1
315x315 165x315 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/400x200.A/T1
400x200 250x200 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/400x250.A/T1
400x250 250x250 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/400x315.A/T1
400x315 250x315 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/400x400.A/T1
400x400 250x400 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/500x250.A/T1
500x315 330x315 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/500x315.A/T1
500x315 330x315 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/500x400.A/T1
500x400 330x400 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/500x500.A/T1
500x500 330x500 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/630x315.A/T1
630x315 430x315 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/630x400.A/T1
630x400 430x400 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/630x500.A/T1
630x500 430x630 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/630x630.A/T1
630x630 430x500 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/710x400.A/T1
710x400 510x400 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/710x500.A/T1
710x500 510x500 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/710x630.A/T1
710x630 510x630 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/800x400.A/T1
800x400 600x400 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/800x500.A/T1
800x500 600x500 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/800x630.A/T1
800x630 600x630 - T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/800x630.A/T1
160x160 - 160x55 T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH2/200x200.A/T1
200x200 - 200x70 T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH2/250x200.A/T1
250x200 - 250x70 T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH2/250x250.A/T1
250x250 - 250x120 T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH2/315x200.A/T1
315x200 - 315x50 T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH2/315x250.A/T1
315x250 - 315x100 T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH2/315x315.A/T1
315x315 - 315x165 T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH2/400x200.A/T1
400x200 - 400x50 T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH2/400x250.A/T1
400x250 - 400x100 T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH2/400x315.A/T1
400x315 - 400x165 A. SH
تماس بگیرید
3SH2/400x400.A/T1
400x400 - 400x250 T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH2/500x250.A/T1
500x250 - 500x80 T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH2/500x315.A/T1
500x315 - 500x145 T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH2/500x400.A/T1
500x400 - 500x230 T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH2/500x500.A/T1
500x500 - 500x330 T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH2/630x315.A/T1
630x315 - 630x115 T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH2/630x400.A/T1
630x400 - 630x200 T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH2/630x500.A/T1
630x500 - 630x300 T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH2/630x630.A/T1
630x630 - 630x430 T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH2/710x400.A/T1
710x400 - 710x200 T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH2/710x500.A/T1
710x500 - 710x300 T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH2/710x630.A/T1
710x630 - 710x430 T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH2/800x400.A/T1
800x400 - 800x200 T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH2/800x500.A/T1
800x500 - 800x300 T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH2/800x630.A/T1
800x630 - 800x430 T1 A. SH
تماس بگیرید
3SH1/160x125.B/T1
160x125 55x125 - T1 B. SH
تماس بگیرید
3SH1/160x160.B/T1
160x160 55x160 - T1 B. SH
تماس بگیرید
3SH1/200x100.B/T1
200x100 70x100 - T1 B. SH
تماس بگیرید
3SH1/200x125.B/T1
200x125 70x125 - T1 B. SH
تماس بگیرید
3SH1/200x160.B/T1
200x160 70x160 - T1 B. SH
تماس بگیرید
3SH1/200x200.B/T1
200x200 70x200 - T1 B. SH
تماس بگیرید
3SH1/250x125.B/T1
250x125 120x125 - T1 B. SH
تماس بگیرید
3SH1/250x160.B/T1
250x160 120x160 - T1 B. SH
تماس بگیرید
3SH1/250x200.B/T1
250x200 120x200 - T1 B. SH
تماس بگیرید
3SH1/250x250.B/T1
250x250 120x250 - T1 B. SH
تماس بگیرید
3SH1/315x160.B/T1
315x160 165x160 - T1 B. SH
تماس بگیرید
3SH1/315x200.B/T1
315x200 165x200 - T1 B. SH
تماس بگیرید
3SH1/315x250.B/T1
315x250 165x250 - T1 B. SH
تماس بگیرید
3SH1/315x315.B/T1
315x315 165x315 - T1 B. SH
تماس بگیرید
3SH1/400x200.B/T1
400x200 250x200 - T1 B. SH
تماس بگیرید
3SH1/400x250.B/T1
400x250 250x250 - T1 B. SH
تماس بگیرید
3SH1/400x315.B/T1
400x315 250x315 - T1 B. SH
تماس بگیرید
3SH1/400x400.B/T1
400x400 250x400 - T1 B. SH
تماس بگیرید
3SH1/500x250.B/T1
500x250 330x250 - T1 B. SH
تماس بگیرید
3SH1/500x315.B/T1
500x315 330x315 - T1 B. SH
تماس بگیرید
3SH1/500x400.B/T1
500x400 330x400 - T1 B. SH
تماس بگیرید
3SH1/500x500.B/T1
500x500 330x500 - T1 B. SH
تماس بگیرید
3SH1/630x315.B/T1
630x315 430x315 - T1 B. SH
تماس بگیرید
3SH1/630x400.B/T1
630x500 430x500 - T1 B. SH
تماس بگیرید
3SH1/630x500.B/T1
630x500 430x500 - T1 B. SH
تماس بگیرید
3SH1/630x630.B/T1
630x630 430x630 - B. B. SH
تماس بگیرید
3SH1/710x400.B/T1
710x400 510x400 - T1 B. SH
تماس بگیرید
3SH1/710x500.B/T1
710x500 510x500 -
تماس بگیرید
3SH1/710x630.B/T1
710x630 510x630 -
تماس بگیرید
3SH1/800x400.B/T1
800x400 600x400 -
تماس بگیرید
3SH1/800x500.B/T1
800x500 600x500 -
تماس بگیرید
3SH1/800x630.B/T1
800x630 600x630 -
تماس بگیرید
3SH2/160x160.B/T1
160x160 - 160x55
تماس بگیرید
3SH2/200x200.B/T1
200x200 - 200x70
تماس بگیرید
3SH2/250x200.B/T1
250x200 - 250x70
تماس بگیرید
3SH2/250x250.B/T1
250x250 - 250x120
تماس بگیرید
3SH2/315x200.B/T1
315x200 - 315x50
تماس بگیرید
3SH2/315x250.B/T1
315x250 - 315x100
تماس بگیرید
3SH2/315x315.B/T1
315x315 - 315x165
تماس بگیرید
3SH2/400x200.B/T1
400x200 - 400x50
تماس بگیرید
3SH2/400x250.B/T1
400x250 - 400x100
تماس بگیرید
3SH2/400x315.B/T1
400x315 - 400x165
تماس بگیرید
3SH2/400x400.B/T1
400x400 - 400x250
تماس بگیرید
3SH2/500x250.B/T1
500x250 - 500x80
تماس بگیرید
3SH2/500x315.B/T1
500x315 - 500x145
تماس بگیرید
3SH2/500x400.B/T1
500x400 - 500x230
تماس بگیرید
3SH2/500x500.B/T1
500x500 - 500x330
تماس بگیرید
3SH2/630x315.B/T1
630x315 - 630x115
تماس بگیرید
3SH2/630x400.B/T1
630x400 - 630x200
تماس بگیرید
3SH2/630x500.B/T1
630x500 - 630x300
تماس بگیرید
3SH2/630x630.B/T1
630x630 - 630x430
تماس بگیرید
3SH2/710x400.B/T1
710x400 - 710x200
تماس بگیرید
3SH2/710x500.B/T1
710x500 - 710x300
تماس بگیرید
3SH2/710x630.B/T1
710x630 - 710x430
تماس بگیرید
3SH2/800x400.B/T1
800x400 - 800x200
تماس بگیرید
3SH2/800x500.B/T1
800x500 - 800x300
تماس بگیرید
3SH2/800x630.B/T1
800x630 - 800x430
تماس بگیرید
3SH1/160x125.C/T1
160x125 55x125 -
تماس بگیرید
3SH1/160x160.C/T1
160x160 55x160 -
تماس بگیرید
3SH1/200x100.C/T1
200x100 70x100 -
تماس بگیرید
3SH1/200x125.C/T1
200x125 70x125 -
تماس بگیرید
3SH1/200x160.C/T1
200x160 70x160 -
تماس بگیرید
3SH1/200x200.C/T1
200x200 70x200 -
تماس بگیرید
3SH1/250x125.C/T1
250x125 120x125 -
تماس بگیرید
3SH1/250x160.C/T1
250x160 120x160 -
تماس بگیرید
3SH1/250x200.C/T1
250x200 120x200 -
تماس بگیرید
3SH1/250x250.C/T1
250x250 120x250 - T1 C. SH
تماس بگیرید
3SH1/315x160.C/T1
315x160 165x160 - T1 C. SH
تماس بگیرید
3SH1/315x200.C/T1
315x200 165x200 - T1 C. SH
تماس بگیرید
3SH1/315x250.C/T1
315x250 165x250 - T1 C. SH
تماس بگیرید
3SH1/315x315.C/T1
315x315 165x315 - T1 C. SH
تماس بگیرید
3SH1/400x200.C/T1
400x200 250x200 - T1 C. SH
تماس بگیرید
3SH1/400x250.C/T1
400x250 250x250 - T1 C. SH
تماس بگیرید
3SH1/400x315.C/T1
400x315 250x315 - T1 C. SH
تماس بگیرید
3SH1/400x400.C/T1
400x400 250x400 - T1 C. SH
تماس بگیرید
3SH1/500x250.C/T1
500x315 330x315 - T1 C. SH
تماس بگیرید