کفشک فولادی سه صفحه ای 3SH

All-Steel Die Set

مشخصات :

● جنس صفحه: St37, St52, 1.1730
● مشابه با DIN 9868/ISO 11415
● نکته ها:
- ابعاد خارج از جدول، تغییـر در جنس صفحات، سیـستم راهنما، انجام ماشینكاریهای خاص و تنش زدایی مطابق نظر مشتری قابل انجام است.
- برای سهولت در حمل و نقل ، كفشكهایی كه یكی از ابعاد صفحات آن بیـش از 500 میلیمتر است به دو عدد بارکش پیچی E201 در هرصفحه مجهز می شود.
- تلرانسهای دقیق تر در ضـخامت و ابعاد صفحات مطـابق نظر مشـتری قابل انجام است.
- ساخت و مونتاژ سیستم راهنمای خاص امکان پذیر است.

تصویر کفشک فولادی سه صفحه ای 3SH
تصویر کفشک فولادی سه صفحه ای 3SH

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش ابعاد خارجی (a1xb1) سطح کار (a2xb1) سطح کار (a1xa3) نوع چیدمان سیستم راهنما قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
3SH2/500x315.B/T3
500x315 - 500x145 SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH2/500x400.B/T3
500x400 - 500x230 SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH2/500x500.B/T3
500x500 - 500x330 SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH2/630x315.B/T3
630x315 - 630x115 SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH2/630x400.B/T3
630x400 - 630x200 SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH2/630x500.B/T3
630x500 - 630x300 SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH2/630x630.B/T3
630x630 - 630x430 SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH2/710x400.B/T3
710x400 - 710x200 SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH2/710x500.B/T3
710x500 - 710x300 SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH2/710x630.B/T3
710x630 - 710x430 SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH2/800x400.B/T3
800x400 - 800x200 SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH2/800x500.B/T3
800x500 - 800x300 SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH2/800x630.B/T3
800x630 - 800x430 SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/160x125.C/T3
160x125 55x125 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/160x160.C/T3
160x160 55x160 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/200x100.C/T3
200x100 70x100 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/200x125.C/T3
200x125 70x125 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/200x160.C/T3
200x160 70x160 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/200x200.C/T3
200x200 70x200 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/250x125.C/T3
250x125 120x125 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/250x160.C/T3
250x160 120x160 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/250x200.C/T3
250x200 120x200 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/250x250.C/T3
250x250 120x250 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/315x160.C/T3
315x160 165x160 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/315x200.C/T3
315x200 165x200 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/315x250.C/T3
315x250 165x250 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/315x315.C/T3
315x315 165x315 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/400x200.C/T3
400x200 250x200 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/400x250.C/T3
400x250 250x250 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/400x315.C/T3
400x315 250x315 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/400x400.C/T3
400x400 250x400 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/500x250.C/T3
500x250 330x250 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/500x315.C/T3
500x315 330x315 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/500x400.C/T3
500x400 330x400 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/500x500.C/T3
500x500 330x500 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/630x315.C/T3
630x315 430x315 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/630x400.C/T3
630x400 430x400 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/630x500.C/T3
630x500 430x500 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/630x630.C/T3
630x630 430x630 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/710x400.C/T3
710x400 510x400 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/710x500.C/T3
710x500 510x500 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/710x630.C/T3
710x630 510x630 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/800x400.C/T3
800x400 600x400 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/800x500.C/T3
800x500 600x500 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/800x630.C/T3
800x630 600x630 - SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH2/160x160.C/T3
160x160 - 160x55 SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH2/200x200.C/T3
200x200 - 200x70 SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH2/250x200.C/T3
250x200 - 250x70 SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH2/250x250.C/T3
250x250 - 250x120 SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH2/315x200.C/T3
315x200 - 315x50 SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH2/315x250.C/T3
315x250 - 315x100 SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH2/315x315.C/T3
315x315 - 315x165 SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH2/400x200.C/T3
400x200 - 400x50 SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH2/400x250.C/T3
400x250 - 400x100 SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH2/400x315.C/T3
400x315 - 400x165 SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH2/400x400.C/T3
400x400 - 400x250 SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH2/500x250.C/T3
500x250 - 500x80 SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH2/500x315.C/T3
500x315 - 500x145 SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH2/500x400.C/T3
500x400 - 500x230 SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH2/500x500.C/T3
500x500 - 500x330 SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH2/630x315.C/T3
630x315 - 630x115 SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH2/630x400.C/T3
630x400 - 630x200 SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH2/630x500.C/T3
630x500 - 630x300 SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH2/630x630.C/T3
630x630 - 630x430 SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH2/710x400.C/T3
710x400 - 710x200 SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH2/710x500.C/T3
710x500 - 710x300 SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH2/710x630.C/T3
710x630 - 710x430 SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH2/800x400.C/T3
800x400 - 800x200 SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH2/800x500.C/T3
800x500 - 800x300 SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH2/800x630.C/T3
800x630 - 800x430 SH T3 C.
€۰/۰۰
3SH1/800x630.A/T3
800x630 600x630 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH2/160x160.A/T3
160x160 - 160x55 SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH2/200x200.A/T3
200x200 - 200x70 SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH2/250x200.A/T3
250x200 - 250x70 SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH2/250x250.A/T3
250x250 - 250x120 SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH2/315x200.A/T3
315x200 - 315x50 SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH2/315x250.A/T3
315x250 - 315x100 SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH2/315x315.A/T3
315x315 - 315x165 SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH2/400x200.A/T3
400x200 - 400x50 SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH2/400x250.A/T3
400x250 - 400x100 SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH2/400x315.A/T3
400x315 - 400x165 SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH2/400x400.A/T3
400x400 - 400x250 SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH2/500x250.A/T3
500x250 - 500x80 SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH2/500x315.A/T3
500x315 - 500x145 SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH2/500x400.A/T3
500x400 - 500x230 SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH2/500x500.A/T3
500x500 - 500x330 SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH2/630x315.A/T3
630x315 - 630x115 SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH2/630x400.A/T3
630x400 - 630x200 SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH2/630x500.A/T3
630x500 - 630x300 SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH2/630x630.A/T3
630x630 - 630x430 SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH2/710x400.A/T3
710x400 - 710x200 SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH2/710x500.A/T3
710x500 - 710x300 SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH2/710x630.A/T3
710x630 - 710x430 SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH2/800x400.A/T3
800x400 - 800x200 SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH2/800x500.A/T3
800x500 - 800x300 SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH2/800x630.A/T3
800x630 - 800x430 SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/160x125.B/T3
160x125 55x125 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/160x160.B/T3
160x160 55x160 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/200x125.B/T3
200x125 70x125 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/200x160.B/T3
200x160 70x160 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/200x200.B/T3
200x200 70x200 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/250x125.B/T3
250x125 120x125 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/250x160.B/T3
250x160 120x160 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/250x200.B/T3
250x200 120x200 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/250x250.B/T3
250x250 120x250 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/315x160.B/T3
315x160 165x160 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/315x200.B/T3
315x200 165x200 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/315x250.B/T3
315x250 165x250 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/315x315.B/T3
315x315 165x315 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/400x200.B/T3
400x200 250x200 - SH T3 B.
€۵۷۲/۶۲
€۵۴۳/۹۹
3SH1/500x315.B/T3
500x315 330x315 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/500x400.B/T3
500x400 330x400 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/500x500.B/T3
500x500 330x500 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/630x315.B/T3
630x315 430x315 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/630x400.B/T3
630x400 430x400 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/630x500.B/T3
630x500 430x500 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/630x630.B/T3
630x630 430x630 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/710x500.B/T3
710x500 510x500 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/710x630.B/T3
710x630 510x630 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/800x400.B/T3
800x400 600x400 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/800x500.B/T3
800x500 600x500 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/800x630.B/T3
800x630 600x630 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH2/160x160.B/T3
160x160 - 160x55 SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH2/200x200.B/T3
200x200 - 200x70 SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH2/250x200.B/T3
250x200 - 250x70 SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH2/250x250.B/T3
250x250 - 250x120 SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH2/315x200.B/T3
315x200 - 315x50 SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH2/315x250.B/T3
315x250 - 315x100 SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH2/315x315.B/T3
315x315 - 315x165 SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH2/400x200.B/T3
400x200 - 400x50 SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH2/400x250.B/T3
400x250 - 400x100 SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH2/400x315.B/T3
400x315 - 400x165 SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH2/400x400.B/T3
400x400 - 400x250 SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/400x315.B/T3
400x315 250x315 - SH T3 B.
€۶۴۹/۱۹
€۶۱۶/۷۳
3SH1/400x400.B/T3
400x400 250x400 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/710x400.B/T3
710x400 510x400 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/400x250.B/T3
400x250 250x250 - SH T3 B.
€۶۰۶/۳۴
€۵۷۶/۰۲
3SH1/200x100.B/T3
200x100 70x100 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH1/500x250.B/T3
500x250 330x250 - SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH2/500x250.B/T3
500x250 - 500x80 SH T3 B.
€۰/۰۰
3SH2/160x160.A/T1
160x160 - 160x55 SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH2/200x200.A/T1
200x200 - 200x70 SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH2/250x200.A/T1
250x200 - 250x70 SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH2/250x250.A/T1
250x250 - 250x120 SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH2/315x200.A/T1
315x200 - 315x50 SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH2/315x250.A/T1
315x250 - 315x100 SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH2/315x315.A/T1
315x315 - 315x165 SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH2/400x200.A/T1
400x200 - 400x50 SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH2/400x250.A/T1
400x250 - 400x100 SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH2/400x315.A/T1
400x315 - 400x165 SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH2/400x400.A/T1
400x400 - 400x250 SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH2/500x250.A/T1
500x250 - 500x80 SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH2/500x315.A/T1
500x315 - 500x145 SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH2/500x400.A/T1
500x400 - 500x230 SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH2/500x500.A/T1
500x500 - 500x330 SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH2/630x315.A/T1
630x315 - 630x115 SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH2/630x400.A/T1
630x400 - 630x200 SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH2/630x500.A/T1
630x500 - 630x300 SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH2/630x630.A/T1
630x630 - 630x430 SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH2/710x400.A/T1
710x400 - 710x200 SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH2/710x500.A/T1
710x500 - 710x300 SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH2/710x630.A/T1
710x630 - 710x430 SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH2/800x400.A/T1
800x400 - 800x200 SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH2/800x500.A/T1
800x500 - 800x300 SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH2/800x630.A/T1
800x630 - 800x430 SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH1/160x125.B/T1
160x125 55x125 - SH T1 B.
€۰/۰۰
3SH1/160x160.B/T1
160x160 55x160 - SH T1 B.
€۲۸۰/۵۵
€۲۶۶/۵۲
3SH1/200x100.B/T1
200x100 70x100 - SH T1 B.
€۰/۰۰
3SH/315x315.B/T2
315x315 165x315 315x165 SH T2 B.
€۴۸۷/۹۳
€۴۶۳/۵۳
3SH/400x200.B/T2
400x200 250x200 400x50 SH T2 B.
€۴۶۱/۶۳
€۴۳۸/۵۵
3SH/400x250.B/T2
400x250 250x250 400x100 SH T2 B.
€۴۹۵/۲۱
€۴۷۰/۴۵
3SH/400x315.B/T2
400x315 250x315 400x165 SH T2 B.
€۵۳۸/۱۹
€۵۱۱/۲۸
3SH/400x400.B/T2
400x400 250x400 400x250 SH T2 B.
€۵۹۹/۸۸
€۵۶۹/۸۸
3SH/500x250.B/T2
500x250 330x250 500x80 SH T2 B.
€۰/۰۰
3SH/500x315.B/T2
500x315 330x315 500x145 SH T2 B.
€۶۸۰/۲۲
€۶۴۶/۲۱
3SH/500x400.B/T2
500x400 330x400 500x230 SH T2 B.
€۷۵۱/۴۹
€۷۱۳/۹۲
3SH/500x500.B/T2
500x500 330x500 500x330 SH T2 B.
€۰/۰۰
3SH/630x315.B/T2
630x315 430x315 630x115 SH T2 B.
€۰/۰۰
3SH/630x400.B/T2
630x400 430x400 630x200 SH T2 B.
€۱۱۳۹/۹۲
€۱۰۸۲/۹۳
3SH/630x500.B/T2
630x500 430x500 630x300 SH T2 B.
€۰/۰۰
3SH/630x630.B/T2
630x630 430x630 630x430 SH T2 B.
€۰/۰۰
3SH/710x400.B/T2
710x400 510x400 710x200 SH T2 B.
€۰/۰۰
3SH/710x500.B/T2
710x500 510x500 710x300 SH T2 B.
€۱۳۶۵/۸۳
€۱۲۹۷/۵۴
3SH/710x630.B/T2
710x630 510x630 710x430 SH T2 B.
€۰/۰۰
3SH/800x400.B/T2
800x400 600x400 800x200 SH T2 B.
€۰/۰۰
3SH/800x500.B/T2
800x500 600x500 800x300 SH T2 B.
€۰/۰۰
3SH/800x630.B/T2
800x630 600x630 800x430 SH T2 B.
€۰/۰۰
3SH/160x125.C/T2
160x125 55x125 - SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/160x160.C/T2
160x160 55x160 160x55 SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/200x100.C/T2
200x100 70x100 - SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/200x160.C/T2
200x160 70x160 - SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/200x200.C/T2
200x200 70x200 200x70 SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/250x125.C/T2
250x125 120x125 - SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/250x160.C/T2
250x160 120x160 - SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/250x200.C/T2
250x200 120x200 250x70 SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/250x250.C/T2
250x250 120x250 250x120 SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/315x160.C/T2
315x160 165x160 - SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/315x200.C/T2
315x200 165x200 315x50 SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/315x250.C/T2
315x250 165x250 315x100 SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/315x315.C/T2
315x315 165x315 315x165 SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/400x200.C/T2
400x200 250x200 400x50 SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/400x250.C/T2
400x250 250x250 400x100 SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/400x315.C/T2
400x315 250x315 400x165 SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/400x400.C/T2
400x400 250x400 400x250 SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/500x250.C/T2
500x250 330x250 500x80 SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/500x315.C/T2
500x315 330x315 500x145 SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/500x400.C/T2
500x400 330x400 500x230 SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/500x500.C/T2
500x500 330x500 500x330 SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/630x315.C/T2
630x315 430x315 630x115 SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/630x400.C/T2
630x400 430x400 630x200 SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/630x500.C/T2
630x500 430x500 630x300 SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/630x630.C/T2
630x630 430x630 630x430 SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/710x400.C/T2
710x400 510x400 710x200 SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/710x500.C/T2
710x500 510x500 710x300 SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/710x630.C/T2
710x630 510x630 710x430 SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/800x400.C/T2
800x400 600x400 800x200 SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/800x500.C/T2
800x500 600x500 800x300 SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH/800x630.C/T2
800x630 600x630 800x430 SH T2 C.
€۰/۰۰
3SH1/160x125.A/T3
160x125 55x125 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/160x160.A/T3
160x160 55x160 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/200x100.A/T3
200x100 70x100 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/200x125.A/T3
200x125 70x125 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/200x160.A/T3
200x160 70x160 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/200x200.A/T3
200x200 70x200 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/250x125.A/T3
250x125 120x125 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/250x160.A/T3
250x160 120x160 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/250x200.A/T3
250x200 120x200 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/250x250.A/T3
250x250 120x250 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/315x160.A/T3
315x160 165x160 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/315x200.A/T3
315x200 165x200 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/315x250.A/T3
315x250 165x250 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/315x315.A/T3
315x315 165x315 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/400x200.A/T3
400x200 250x200 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/400x250.A/T3
400x250 250x250 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/400x315.A/T3
400x315 250x315 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/400x400.A/T3
400x400 250x400 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/500x250.A/T3
500x250 330x250 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/500x315.A/T3
500x315 330x315 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/500x400.A/T3
500x400 330x400 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/500x500.A/T3
500x500 330x500 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/630x315.A/T3
630x315 430x315 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/630x400.A/T3
630x400 430x400 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/630x500.A/T3
630x500 430x500 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/630x630.A/T3
630x630 430x630 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/710x400.A/T3
710x400 510x400 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/710x500.A/T3
710x500 510x500 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/710x630.A/T3
710x630 510x630 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/800x400.A/T3
800x400 600x400 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/800x500.A/T3
800x500 600x500 - SH T3 A.
€۰/۰۰
3SH1/160x125.A/T1
160x125 55x125 - SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH1/160x160.A/T1
160x160 55x160 - SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH1/200x100.A/T1
200x100 70x100 - SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH1/200x125.A/T1
200x125 70x125 - SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH1/200x160.A/T1
200x160 70x160 - SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH1/200x200.A/T1
200x200 70x200 - SH T1 A.
€۰/۰۰
3SH1/250x125.A/T1
250x125 120x125 - SH T1