کفشک فولادی سه صفحه ای 3SH

All-Steel Die Set

مشخصات :

● جنس صفحه: St37, St52, 1.1730
● مشابه با DIN 9868/ISO 11415
● نکته ها:
- ابعاد خارج از جدول، تغییـر در جنس صفحات، سیـستم راهنما، انجام ماشینكاریهای خاص و تنش زدایی مطابق نظر مشتری قابل انجام است.
- برای سهولت در حمل و نقل ، كفشكهایی كه یكی از ابعاد صفحات آن بیـش از 500 میلیمتر است به دو عدد بارکش پیچی E201 در هرصفحه مجهز می شود.
- تلرانسهای دقیق تر در ضـخامت و ابعاد صفحات مطـابق نظر مشـتری قابل انجام است.
- ساخت و مونتاژ سیستم راهنمای خاص امکان پذیر است.


  فایل STP   3SH.A   3SH.B   فایل CATPart

تصویر کفشک فولادی سه صفحه ای 3SH
تصویر کفشک فولادی سه صفحه ای 3SH

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش ابعاد خارجی (a1xb1) سطح کار (a2xb1) سطح کار (a1xa3) نوع چیدمان سیستم راهنما قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
3SH2/500x315.B/T3
500x315 - 500x145 SH T3 B.
۰ تومان
3SH2/500x400.B/T3
500x400 - 500x230 SH T3 B.
۰ تومان
3SH2/500x500.B/T3
500x500 - 500x330 SH T3 B.
۰ تومان
3SH2/630x315.B/T3
630x315 - 630x115 SH T3 B.
۰ تومان
3SH2/630x400.B/T3
630x400 - 630x200 SH T3 B.
۰ تومان
3SH2/630x500.B/T3
630x500 - 630x300 SH T3 B.
۰ تومان
3SH2/630x630.B/T3
630x630 - 630x430 SH T3 B.
۰ تومان
3SH2/710x400.B/T3
710x400 - 710x200 SH T3 B.
۰ تومان
3SH2/710x500.B/T3
710x500 - 710x300 SH T3 B.
۰ تومان
3SH2/710x630.B/T3
710x630 - 710x430 SH T3 B.
۰ تومان
3SH2/800x400.B/T3
800x400 - 800x200 SH T3 B.
۰ تومان
3SH2/800x500.B/T3
800x500 - 800x300 SH T3 B.
۰ تومان
3SH2/800x630.B/T3
800x630 - 800x430 SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/160x125.C/T3
160x125 55x125 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/160x160.C/T3
160x160 55x160 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/200x100.C/T3
200x100 70x100 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/200x125.C/T3
200x125 70x125 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/200x160.C/T3
200x160 70x160 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/200x200.C/T3
200x200 70x200 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/250x125.C/T3
250x125 120x125 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/250x160.C/T3
250x160 120x160 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/250x200.C/T3
250x200 120x200 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/250x250.C/T3
250x250 120x250 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/315x160.C/T3
315x160 165x160 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/315x200.C/T3
315x200 165x200 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/315x250.C/T3
315x250 165x250 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/315x315.C/T3
315x315 165x315 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/400x200.C/T3
400x200 250x200 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/400x250.C/T3
400x250 250x250 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/400x315.C/T3
400x315 250x315 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/400x400.C/T3
400x400 250x400 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/500x250.C/T3
500x250 330x250 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/500x315.C/T3
500x315 330x315 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/500x400.C/T3
500x400 330x400 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/500x500.C/T3
500x500 330x500 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/630x315.C/T3
630x315 430x315 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/630x400.C/T3
630x400 430x400 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/630x500.C/T3
630x500 430x500 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/630x630.C/T3
630x630 430x630 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/710x400.C/T3
710x400 510x400 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/710x500.C/T3
710x500 510x500 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/710x630.C/T3
710x630 510x630 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/800x400.C/T3
800x400 600x400 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/800x500.C/T3
800x500 600x500 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/800x630.C/T3
800x630 600x630 - SH T3 C.
۰ تومان
3SH2/160x160.C/T3
160x160 - 160x55 SH T3 C.
۰ تومان
3SH2/200x200.C/T3
200x200 - 200x70 SH T3 C.
۰ تومان
3SH2/250x200.C/T3
250x200 - 250x70 SH T3 C.
۰ تومان
3SH2/250x250.C/T3
250x250 - 250x120 SH T3 C.
۰ تومان
3SH2/315x200.C/T3
315x200 - 315x50 SH T3 C.
۰ تومان
3SH2/315x250.C/T3
315x250 - 315x100 SH T3 C.
۰ تومان
3SH2/315x315.C/T3
315x315 - 315x165 SH T3 C.
۰ تومان
3SH2/400x200.C/T3
400x200 - 400x50 SH T3 C.
۰ تومان
3SH2/400x250.C/T3
400x250 - 400x100 SH T3 C.
۰ تومان
3SH2/400x315.C/T3
400x315 - 400x165 SH T3 C.
۰ تومان
3SH2/400x400.C/T3
400x400 - 400x250 SH T3 C.
۰ تومان
3SH2/500x250.C/T3
500x250 - 500x80 SH T3 C.
۰ تومان
3SH2/500x315.C/T3
500x315 - 500x145 SH T3 C.
۰ تومان
3SH2/500x400.C/T3
500x400 - 500x230 SH T3 C.
۰ تومان
3SH2/500x500.C/T3
500x500 - 500x330 SH T3 C.
۰ تومان
3SH2/630x315.C/T3
630x315 - 630x115 SH T3 C.
۰ تومان
3SH2/630x400.C/T3
630x400 - 630x200 SH T3 C.
۰ تومان
3SH2/630x500.C/T3
630x500 - 630x300 SH T3 C.
۰ تومان
3SH2/630x630.C/T3
630x630 - 630x430 SH T3 C.
۰ تومان
3SH2/710x400.C/T3
710x400 - 710x200 SH T3 C.
۰ تومان
3SH2/710x500.C/T3
710x500 - 710x300 SH T3 C.
۰ تومان
3SH2/710x630.C/T3
710x630 - 710x430 SH T3 C.
۰ تومان
3SH2/800x400.C/T3
800x400 - 800x200 SH T3 C.
۰ تومان
3SH2/800x500.C/T3
800x500 - 800x300 SH T3 C.
۰ تومان
3SH2/800x630.C/T3
800x630 - 800x430 SH T3 C.
۰ تومان
3SH1/800x630.A/T3
800x630 600x630 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH2/160x160.A/T3
160x160 - 160x55 SH T3 A.
۰ تومان
3SH2/200x200.A/T3
200x200 - 200x70 SH T3 A.
۰ تومان
3SH2/250x200.A/T3
250x200 - 250x70 SH T3 A.
۰ تومان
3SH2/250x250.A/T3
250x250 - 250x120 SH T3 A.
۰ تومان
3SH2/315x200.A/T3
315x200 - 315x50 SH T3 A.
۰ تومان
3SH2/315x250.A/T3
315x250 - 315x100 SH T3 A.
۰ تومان
3SH2/315x315.A/T3
315x315 - 315x165 SH T3 A.
۰ تومان
3SH2/400x200.A/T3
400x200 - 400x50 SH T3 A.
۰ تومان
3SH2/400x250.A/T3
400x250 - 400x100 SH T3 A.
۰ تومان
3SH2/400x315.A/T3
400x315 - 400x165 SH T3 A.
۰ تومان
3SH2/400x400.A/T3
400x400 - 400x250 SH T3 A.
۰ تومان
3SH2/500x250.A/T3
500x250 - 500x80 SH T3 A.
۰ تومان
3SH2/500x315.A/T3
500x315 - 500x145 SH T3 A.
۰ تومان
3SH2/500x400.A/T3
500x400 - 500x230 SH T3 A.
۰ تومان
3SH2/500x500.A/T3
500x500 - 500x330 SH T3 A.
۰ تومان
3SH2/630x315.A/T3
630x315 - 630x115 SH T3 A.
۰ تومان
3SH2/630x400.A/T3
630x400 - 630x200 SH T3 A.
۰ تومان
3SH2/630x500.A/T3
630x500 - 630x300 SH T3 A.
۰ تومان
3SH2/630x630.A/T3
630x630 - 630x430 SH T3 A.
۰ تومان
3SH2/710x400.A/T3
710x400 - 710x200 SH T3 A.
۰ تومان
3SH2/710x500.A/T3
710x500 - 710x300 SH T3 A.
۰ تومان
3SH2/710x630.A/T3
710x630 - 710x430 SH T3 A.
۰ تومان
3SH2/800x400.A/T3
800x400 - 800x200 SH T3 A.
۰ تومان
3SH2/800x500.A/T3
800x500 - 800x300 SH T3 A.
۰ تومان
3SH2/800x630.A/T3
800x630 - 800x430 SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/160x125.B/T3
160x125 55x125 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/160x160.B/T3
160x160 55x160 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/200x125.B/T3
200x125 70x125 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/200x160.B/T3
200x160 70x160 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/200x200.B/T3
200x200 70x200 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/250x125.B/T3
250x125 120x125 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/250x160.B/T3
250x160 120x160 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/250x200.B/T3
250x200 120x200 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/250x250.B/T3
250x250 120x250 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/315x160.B/T3
315x160 165x160 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/315x200.B/T3
315x200 165x200 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/315x250.B/T3
315x250 165x250 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/315x315.B/T3
315x315 165x315 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/400x200.B/T3
400x200 250x200 - SH T3 B.
۱۷,۹۷۸,۷۰۰ تومان
۱۷,۰۷۹,۷۶۵ تومان
3SH1/500x315.B/T3
500x315 330x315 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/500x400.B/T3
500x400 330x400 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/500x500.B/T3
500x500 330x500 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/630x315.B/T3
630x315 430x315 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/630x400.B/T3
630x400 430x400 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/630x500.B/T3
630x500 430x500 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/630x630.B/T3
630x630 430x630 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/710x500.B/T3
710x500 510x500 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/710x630.B/T3
710x630 510x630 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/800x400.B/T3
800x400 600x400 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/800x500.B/T3
800x500 600x500 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/800x630.B/T3
800x630 600x630 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH2/160x160.B/T3
160x160 - 160x55 SH T3 B.
۰ تومان
3SH2/200x200.B/T3
200x200 - 200x70 SH T3 B.
۰ تومان
3SH2/250x200.B/T3
250x200 - 250x70 SH T3 B.
۰ تومان
3SH2/250x250.B/T3
250x250 - 250x120 SH T3 B.
۰ تومان
3SH2/315x200.B/T3
315x200 - 315x50 SH T3 B.
۰ تومان
3SH2/315x250.B/T3
315x250 - 315x100 SH T3 B.
۰ تومان
3SH2/315x315.B/T3
315x315 - 315x165 SH T3 B.
۰ تومان
3SH2/400x200.B/T3
400x200 - 400x50 SH T3 B.
۰ تومان
3SH2/400x250.B/T3
400x250 - 400x100 SH T3 B.
۰ تومان
3SH2/400x315.B/T3
400x315 - 400x165 SH T3 B.
۰ تومان
3SH2/400x400.B/T3
400x400 - 400x250 SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/400x315.B/T3
400x315 250x315 - SH T3 B.
۲۰,۳۸۲,۸۰۰ تومان
۱۹,۳۶۳,۶۶۰ تومان
3SH1/400x400.B/T3
400x400 250x400 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/710x400.B/T3
710x400 510x400 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/400x250.B/T3
400x250 250x250 - SH T3 B.
۱۹,۰۳۷,۴۰۰ تومان
۱۸,۰۸۵,۵۳۰ تومان
3SH1/200x100.B/T3
200x100 70x100 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH1/500x250.B/T3
500x250 330x250 - SH T3 B.
۰ تومان
3SH2/500x250.B/T3
500x250 - 500x80 SH T3 B.
۰ تومان
3SH2/160x160.A/T1
160x160 - 160x55 SH T1 A.
۰ تومان
3SH2/200x200.A/T1
200x200 - 200x70 SH T1 A.
۰ تومان
3SH2/250x200.A/T1
250x200 - 250x70 SH T1 A.
۰ تومان
3SH2/250x250.A/T1
250x250 - 250x120 SH T1 A.
۰ تومان
3SH2/315x200.A/T1
315x200 - 315x50 SH T1 A.
۰ تومان
3SH2/315x250.A/T1
315x250 - 315x100 SH T1 A.
۰ تومان
3SH2/315x315.A/T1
315x315 - 315x165 SH T1 A.
۰ تومان
3SH2/400x200.A/T1
400x200 - 400x50 SH T1 A.
۰ تومان
3SH2/400x250.A/T1
400x250 - 400x100 SH T1 A.
۰ تومان
3SH2/400x315.A/T1
400x315 - 400x165 SH T1 A.
۰ تومان
3SH2/400x400.A/T1
400x400 - 400x250 SH T1 A.
۰ تومان
3SH2/500x250.A/T1
500x250 - 500x80 SH T1 A.
۰ تومان
3SH2/500x315.A/T1
500x315 - 500x145 SH T1 A.
۰ تومان
3SH2/500x400.A/T1
500x400 - 500x230 SH T1 A.
۰ تومان
3SH2/500x500.A/T1
500x500 - 500x330 SH T1 A.
۰ تومان
3SH2/630x315.A/T1
630x315 - 630x115 SH T1 A.
۰ تومان
3SH2/630x400.A/T1
630x400 - 630x200 SH T1 A.
۰ تومان
3SH2/630x500.A/T1
630x500 - 630x300 SH T1 A.
۰ تومان
3SH2/630x630.A/T1
630x630 - 630x430 SH T1 A.
۰ تومان
3SH2/710x400.A/T1
710x400 - 710x200 SH T1 A.
۰ تومان
3SH2/710x500.A/T1
710x500 - 710x300 SH T1 A.
۰ تومان
3SH2/710x630.A/T1
710x630 - 710x430 SH T1 A.
۰ تومان
3SH2/800x400.A/T1
800x400 - 800x200 SH T1 A.
۰ تومان
3SH2/800x500.A/T1
800x500 - 800x300 SH T1 A.
۰ تومان
3SH2/800x630.A/T1
800x630 - 800x430 SH T1 A.
۰ تومان
3SH1/160x125.B/T1
160x125 55x125 - SH T1 B.
۰ تومان
3SH1/160x160.B/T1
160x160 55x160 - SH T1 B.
۸,۸۰۸,۵۰۰ تومان
۸,۳۶۸,۰۷۵ تومان
3SH1/200x100.B/T1
200x100 70x100 - SH T1 B.
۰ تومان
3SH/315x315.B/T2
315x315 165x315 315x165 SH T2 B.
۱۵,۳۱۹,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۵۳,۵۲۵ تومان
3SH/400x200.B/T2
400x200 250x200 400x50 SH T2 B.
۱۴,۴۹۳,۸۰۰ تومان
۱۳,۷۶۹,۱۱۰ تومان
3SH/400x250.B/T2
400x250 250x250 400x100 SH T2 B.
۱۵,۵۴۸,۲۰۰ تومان
۱۴,۷۷۰,۷۹۰ تومان
3SH/400x315.B/T2
400x315 250x315 400x165 SH T2 B.
۱۶,۸۹۷,۷۰۰ تومان
۱۶,۰۵۲,۸۱۵ تومان
3SH/400x400.B/T2
400x400 250x400 400x250 SH T2 B.
۱۸,۸۳۴,۵۰۰ تومان
۱۷,۸۹۲,۷۷۵ تومان
3SH/500x250.B/T2
500x250 330x250 500x80 SH T2 B.
۰ تومان
3SH/500x315.B/T2
500x315 330x315 500x145 SH T2 B.
۲۱,۳۵۷,۱۰۰ تومان
۲۰,۲۸۹,۲۴۵ تومان
3SH/500x400.B/T2
500x400 330x400 500x230 SH T2 B.
۲۳,۵۹۴,۸۰۰ تومان
۲۲,۴۱۵,۰۶۰ تومان
3SH/500x500.B/T2
500x500 330x500 500x330 SH T2 B.
۰ تومان
3SH/630x315.B/T2
630x315 430x315 630x115 SH T2 B.
۰ تومان
3SH/630x400.B/T2
630x400 430x400 630x200 SH T2 B.
۳۵,۷۹۰,۳۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰,۷۸۵ تومان
3SH/630x500.B/T2
630x500 430x500 630x300 SH T2 B.
۰ تومان
3SH/630x630.B/T2
630x630 430x630 630x430 SH T2 B.
۰ تومان
3SH/710x400.B/T2
710x400 510x400 710x200 SH T2 B.
۰ تومان
3SH/710x500.B/T2
710x500 510x500 710x300 SH T2 B.
۴۲,۸۸۳,۲۰۰ تومان
۴۰,۷۳۹,۰۴۰ تومان
3SH/710x630.B/T2
710x630 510x630 710x430 SH T2 B.
۰ تومان
3SH/800x400.B/T2
800x400 600x400 800x200 SH T2 B.
۰ تومان
3SH/800x500.B/T2
800x500 600x500 800x300 SH T2 B.
۰ تومان
3SH/800x630.B/T2
800x630 600x630 800x430 SH T2 B.
۰ تومان
3SH/160x125.C/T2
160x125 55x125 - SH T2 C.
۰ تومان
3SH/160x160.C/T2
160x160 55x160 160x55 SH T2 C.
۰ تومان
3SH/200x100.C/T2
200x100 70x100 - SH T2 C.
۰ تومان
3SH/200x160.C/T2
200x160 70x160 - SH T2 C.
۰ تومان
3SH/200x200.C/T2
200x200 70x200 200x70 SH T2 C.
۰ تومان
3SH/250x125.C/T2
250x125 120x125 - SH T2 C.
۰ تومان
3SH/250x160.C/T2
250x160 120x160 - SH T2 C.
۰ تومان
3SH/250x200.C/T2
250x200 120x200 250x70 SH T2 C.
۰ تومان
3SH/250x250.C/T2
250x250 120x250 250x120 SH T2 C.
۰ تومان
3SH/315x160.C/T2
315x160 165x160 - SH T2 C.
۰ تومان
3SH/315x200.C/T2
315x200 165x200 315x50 SH T2 C.
۰ تومان
3SH/315x250.C/T2
315x250 165x250 315x100 SH T2 C.
۰ تومان
3SH/315x315.C/T2
315x315 165x315 315x165 SH T2 C.
۰ تومان
3SH/400x200.C/T2
400x200 250x200 400x50 SH T2 C.
۰ تومان
3SH/400x250.C/T2
400x250 250x250 400x100 SH T2 C.
۰ تومان
3SH/400x315.C/T2
400x315 250x315 400x165 SH T2 C.
۰ تومان
3SH/400x400.C/T2
400x400 250x400 400x250 SH T2 C.
۰ تومان
3SH/500x250.C/T2
500x250 330x250 500x80 SH T2 C.
۰ تومان
3SH/500x315.C/T2
500x315 330x315 500x145 SH T2 C.
۰ تومان
3SH/500x400.C/T2
500x400 330x400 500x230 SH T2 C.
۰ تومان
3SH/500x500.C/T2
500x500 330x500 500x330 SH T2 C.
۰ تومان
3SH/630x315.C/T2
630x315 430x315 630x115 SH T2 C.
۰ تومان
3SH/630x400.C/T2
630x400 430x400 630x200 SH T2 C.
۰ تومان
3SH/630x500.C/T2
630x500 430x500 630x300 SH T2 C.
۰ تومان
3SH/630x630.C/T2
630x630 430x630 630x430 SH T2 C.
۰ تومان
3SH/710x400.C/T2
710x400 510x400 710x200 SH T2 C.
۰ تومان
3SH/710x500.C/T2
710x500 510x500 710x300 SH T2 C.
۰ تومان
3SH/710x630.C/T2
710x630 510x630 710x430 SH T2 C.
۰ تومان
3SH/800x400.C/T2
800x400 600x400 800x200 SH T2 C.
۰ تومان
3SH/800x500.C/T2
800x500 600x500 800x300 SH T2 C.
۰ تومان
3SH/800x630.C/T2
800x630 600x630 800x430 SH T2 C.
۰ تومان
3SH1/160x125.A/T3
160x125 55x125 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/160x160.A/T3
160x160 55x160 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/200x100.A/T3
200x100 70x100 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/200x125.A/T3
200x125 70x125 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/200x160.A/T3
200x160 70x160 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/200x200.A/T3
200x200 70x200 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/250x125.A/T3
250x125 120x125 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/250x160.A/T3
250x160 120x160 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/250x200.A/T3
250x200 120x200 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/250x250.A/T3
250x250 120x250 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/315x160.A/T3
315x160 165x160 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/315x200.A/T3
315x200 165x200 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/315x250.A/T3
315x250 165x250 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/315x315.A/T3
315x315 165x315 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/400x200.A/T3
400x200 250x200 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/400x250.A/T3
400x250 250x250 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/400x315.A/T3
400x315 250x315 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/400x400.A/T3
400x400 250x400 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/500x250.A/T3
500x250 330x250 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/500x315.A/T3
500x315 330x315 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/500x400.A/T3
500x400 330x400 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/500x500.A/T3
500x500 330x500 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/630x315.A/T3
630x315 430x315 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/630x400.A/T3
630x400 430x400 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/630x500.A/T3
630x500 430x500 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/630x630.A/T3
630x630 430x630 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/710x400.A/T3
710x400 510x400 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/710x500.A/T3
710x500 510x500 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/710x630.A/T3
710x630 510x630 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/800x400.A/T3
800x400 600x400 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/800x500.A/T3
800x500 600x500 - SH T3 A.
۰ تومان
3SH1/160x125.A/T1
160x125 55x125 - SH T1 A.
۰ تومان
3SH1/160x160.A/T1
160x160 55x160 - SH T1 A.
۰ تومان
3SH1/200x100.A/T1
200x100 70x100 - SH T1 A.
۰ تومان