کفشک فولادی سه صفحه ای

All-Steel Die Set

مشخصات :
تولید کننده: شرکت ستاک
ایجاد تیکت
تصویر کفشک فولادی سه صفحه ای
تصویر کفشک فولادی سه صفحه ای
تصویر کفشک فولادی سه صفحه ای
تصویر کفشک فولادی سه صفحه ای
کد سفارش a1 x b1 a2 x b1 a1 x a3 قیمت سبد خرید
کد سفارش: 3SM/160x125.A/T1
160x125 55x125 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/160x160.A/T1
160x160 55x160 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/200x100.A/T1
200x100 70x100 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/200x125.A/T1
200x125 70x125 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/200x160.A/T1
200x160 70x160 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/200x200.A/T1
200x200 70x200 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/250x125.A/T1
250x125 120x125 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/250x160.A/T1
250x160 120x160 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/250x200.A/T1
250x200 120x200 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/250x250.A/T1
250x250 120x250 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/315x160.A/T1
315x160 165x160 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/315x200.A/T1
315x200 165x200 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/315x250.A/T1
315x250 165x250 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/315x315.A/T1
315x315 165x315 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/400x200.A/T1
400x200 250x200 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/400x250.A/T1
400x250 250x250 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/400x315.A/T1
400x315 250x315 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/400x400.A/T1
400x400 250x400 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/500x250.A/T1
500x250 330x250 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/500x315.A/T1
500x315 330x315 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/500x400.A/T1
500x400 330x400 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/500x500.A/T1
500x500 330x500 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/630x315.A/T1
630x315 430x315 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/630x400.A/T1
630x400 430x400 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/630x500.A/T1
630x500 430x500 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/630x630.A/T1
630x630 430x630 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/710x400.A/T1
710x400 510x400 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/710x500.A/T1
710x500 510x500 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/710x630.A/T1
710x630 510x630 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/800x400.A/T1
800x400 600x400 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/800x500.A/T1
800x500 600x500 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/800x630.A/T1
800x630 600x630 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/160x125.B/T1
160x125 55x125 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/160x160.B/T1
160x160 55x160 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/200x100.B/T1
200x100 70x100 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/200x125.B/T1
200x125 70x125 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/200x160.B/T1
200x160 70x160 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/200x200.B/T1
200x200 70x200 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/250x125.B/T1
250x125 120x125 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/250x160.B/T1
250x160 120x160 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/250x200.B/T1
250x200 120x200 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/250x250.B/T1
250x250 120x250 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/315x160.B/T1
315x160 165x160 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/315x200.B/T1
315x200 165x200 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/315x250.B/T1
315x250 165x250 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/315x315.B/T1
315x315 165x315 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/400x200.B/T1
400x200 250x200 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/400x250.B/T1
400x250 250x250 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/400x315.B/T1
400x315 250x315 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/400x400.B/T1
400x400 250x400 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/500x250.B/T1
500x250 330x250 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/500x315.B/T1
500x315 330x315 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/500x400.B/T1
500x400 330x400 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/500x500.B/T1
500x500 330x500 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/630x315.B/T1
630x315 430x315 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/630x400.B/T1
630x400 430x400 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/630x500.B/T1
630x500 430x500 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/630x630.B/T1
630x630 430x630 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/710x400.B/T1
710x400 510x400 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/710x500.B/T1
710x500 510x500 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/710x630.B/T1
710x630 510x630 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/800x400.B/T1
800x400 600x400 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/800x500.B/T1
800x500 600x500 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/800x630.B/T1
800x630 600x630 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/160x125.C/T1
160x125 55x125 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/160x160.C/T1
160x160 55x160 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/200x100.C/T1
200x100 70x100 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/200x125.C/T1
200x125 70x125 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/200x160.C/T1
200x160 70x160 -
تماس بگیرید
کد سفارش: 3SM/200x200.C/T1
200x200 70x200 -
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد