کفشک فولادی دو صفحه ای 2SZ

All-Steel Die Set

مشخصات :

● جنس صفحه: St37, St52, 1.1730
● مشابه با DIN 9868/ISO 11415
● نکته ها:
- ابعاد خارج از جدول، تغییـر در جنس صفحات، سیـستم راهنما، انجام ماشینكاریهای خاص و تنش زدایی مطابق نظر مشتری قابل انجام است.
- برای سهولت در حمل و نقل ، كفشكهایی كه یكی از ابعاد صفحات آن بیـش از 500 میلیمتر است به دو عدد بارکش پیچی E201 در هرصفحه مجهز می شود.
- تلرانسهای دقیق تر در ضـخامت و ابعاد صفحات مطـابق نظر مشـتری قابل انجام است.
- ساخت و مونتاژ سیستم راهنمای خاص امکان پذیر است.


  فایل STP   2SZ.A-T1   2SZ.A-T2   2SZ.A-T3   2SZ.B-T1   2SZ.B-T2   2SZ.B-T3   فایل CATPart

تصویر کفشک فولادی دو صفحه ای 2SZ
تصویر کفشک فولادی دو صفحه ای 2SZ

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش ابعاد خارجی (a1xb1) سطح کار 1 (a2 x b1) سطح کار 2 (a1 x a3) چیدمان سیستم راهنما نوع قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
2SZ1/160x125.A/T1
160x125 55x125 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/160x160.A/T1
160x160 55x160 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/315x200.A/T1
315x200 165X200 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/315x315.A/T1
315x315 165x315 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/710x500.A/T1
710x500 510x500 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/200x200.A/T1
200x200 - 200x70 T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/500x400.A/T1
500x400 - 500x230 T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/630x500.A/T1
630x500 - 630x300 T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/710x500.A/T1
710x500 - 710x300 T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/250x160.A/T1
250x160 120x160 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/250x250.A/T1
250x250 120x250 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/315x250.A/T1
315x250 - 315x100 T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/400x315.A/T1
400x315 - 400x165 T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/500x250.A/T1
500x250 - 500x80 T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/200x125.A/T1
200x125 70x125 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/500x400.A/T1
500x400 330x400 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/500x500.A/T1
500x500 330X500 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/400x250.A/T1
400x250 - 400x100 T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/200x100.A/T2
200x100 70x100 - T2 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/200x160.A/T2
200x160 70x160 - T2 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/400x200.A/T1
400x200 250x200 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SHZ1/400x315.A/T1
400x315 250x315 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/630x315.A/T1
630x315 430x315 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/630x500.A/T1
630x500 430x500 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/200x100.A/T1
200x100 70x100 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/250x200.A/T1
250x200 120x200 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SHZ1/400x250.A/T1
400x250 250x250 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/630x630.A/T1
630x630 430X630 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/250x250.A/T1
250x250 - 250x120 T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/400x400.A/T1
400x400 - 400x250 T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/160x160.A/T2
160x160 55x160 - T2 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/200x160.A/T1
200x160 70x160 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/200x200.A/T1
200x200 70x200 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/500x250.A/T1
500x250 330x250 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/500x315.A/T1
500x315 330x315 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/315x315.A/T1
315x315 - 315x165 T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/400x200.A/T1
400x200 - 400x50 T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/250x125.A/T1
250x125 120x125 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/400x400.A/T1
400x400 250x400 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/630x400.A/T1
630x400 430X400 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/250x200.A/T1
250x200 - 250x70 T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/500x315.A/T1
500x315 - 500x145 T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/315x160.A/T1
315x160 165x160 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/315x250.A/T1
315x250 165x250 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/710x400.A/T1
710x400 510x400 - T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/160x160.A/T1
160x160 - 160x55 T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/630x315.A/T1
630x315 - 630x115 T1 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/160x125.A/T2
160x125 55x125 - T2 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/315x250.A/T2
315x250 165x250 315x100 T2 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/710x500.A/T2
710x500 510x500 710x300 T2 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/160x160.B/T1
160x160 55x160 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/400x315.B/T1
400x315 250x315 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/500x400.A/T2
500x400 330x400 500x230 T2 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/500x500.A/T2
500x500 - 500x330 T2 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/250x160.B/T1
250x160 120x160 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/315x160.B/T1
315x160 165x160 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/250x250.A/T2
250x250 120x250 250x120 T2 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/400x250.A/T2
400x250 250x250 400x100 T2 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/710x400.A/T2
710x400 510x400 710x200 T2 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/200x200.B/T1
200x200 70x200 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/315x315.B/T1
315x315 165x315 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/200x200.A/T2
200x200 70x200 200x70 T2 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/250x125.A/T2
250x125 120x125 - T2 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/500x250.A/T2
500x250 330x250 500x80 T2 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/500x315.A/T2
500x315 330x315 500x145 T2 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/630x315.A/T2
630x315 430x315 630x115 T2 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/250x200.B/T1
250x200 120x200 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/250x250.B/T1
250x250 120x250 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/315x200.A/T2
315x200 - 315x50 T2 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/315x315.A/T2
315x315 165x315 315x165 T2 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/160x125.B/T1
160x125 55x125 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/200x100.B/T1
200x100 70x100 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/400x400.B/T1
400x400 250x400 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/400x200.A/T2
400x200 250x200 400x50 T2 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/400x315.A/T2
400x315 250x315 400x165 T2 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/630x400.A/T2
630x400 - 630x200 T2 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/630x630.A/T2
630x630 - 630x430 T2 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/250x200.A/T2
250x200 120x200 250x70 T2 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/315x160.A/T2
315x160 165x160 - T2 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/200x160.B/T1
200x160 70x160 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/250x125.B/T1
250x125 120x125 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/315x250.B/T1
315x250 165x250 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/400x250.B/T1
400x250 250x250 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/250x160.A/T2
250x160 120x160 - T2 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/400x400.A/T2
400x400 250x400 400x250 T2 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/630x500.A/T2
630x500 430x500 630x300 T2 A. SZ
۰,۰۰ ₽
2SHZ1/200x125.B/T1
200x125 70x125 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/400x200.B/T1
400x200 250x200 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/630x500.B/T1
630x500 430x500 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/710x400.B/T1
710x400 510x400 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/630x315.B/T1
630x315 - 630x115 T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/630x500.B/T1
630x500 - 630x300 T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/500x315.B/T1
500x315 330x315 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/315x250.B/T1
315x250 - 315x100 T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/500x315.B/T1
500x315 - 500x145 T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/710x500.B/T1
710x500 - 710x300 T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/630x630.B/T1
630x630 - 630x430 T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/710x500.B/T1
710x500 510x500 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/630x315.B/T1
630x315 - 630x115 T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/710x400.B/T1
710x400 - 710x200 T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/400x315.B/T1
400x315 - 400x165 T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/400x400.B/T1
400x400 - 400x250 T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/200x100.B/T2
200x100 70x100 - T2 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/250x200.B/T2
250x200 120x200 250x70 T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/250x250.B/T2
250x250 120x250 250x120 T2 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/630x315.B/T1
630x315 430x315 630x115 T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/200x200.B/T1
200x200 - 200x70 T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/500x500.B/T1
500X330 - 500X500 T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/160x125.B/T2
160x125 55x125 - T2 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/500x400.B/T1
500x400 330x400 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/630x400.B/T1
630x400 - 630x200 T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/160x160.B/T2
160x160 55x160 160X55 T2 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/315x250.B/T2
315x250 165x250 315x100 T2 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/400x200.B/T2
400x200 250x200 400x50 T2 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ1/500x250.B/T1
500x250 330x250 - T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/400x200.B/T1
400x200 - 400x50 T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/400x400.B/T1
400x400 - 400x250 T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/250x125.B/T2
250x125 120x125 - T2 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/250x160.B/T2
250x160 120x160 - T2 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/710x500.B/T2
710x500 510x500 710x300 T2 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/315x160.B/T2
315x160 165x160 - T2 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/630x315.B/T2
630x315 430x315 630x115 T2 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/400x250.B/T2
400x250 250x250 400x100 T2 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/400x400.B/T2
400x400 250x400 400x250 T2 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/630x500.B/T2
630x500 430x500 630x300 T2 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/710x400.B/T2
710x400 510x400 710x200 T2 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/160x160.B/T1
160x160 - 160x55 T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/250x250.B/T1
250x250 - 250x120 T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/315x315.B/T1
315x315 - 315x165 T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/315x315.B/T2
315x315 165x315 315x165 T2 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/500x400.B/T2
500x400 330x400 500x230 T2 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/500x250.B/T1
500x250 - 500x80 T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ2/500x400.B/T1
500x400 - 500x230 T1 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/500x315.B/T2
500x315 330x315 500x145 T2 B. SZ
۰,۰۰ ₽
2SZ/500x500.B/T2
500x500 330X500 500x330 T2 B. SZ
۰,۰۰ ₽

نظر خودتان را بنویسد