کفشک فولادی دو صفحه ای مدل 2SZ

All-Steel Die Set

مشخصات :

● نکته ها:
- ابعاد خارج از جدول، تغييـر در جنس صفحات، سيـستم راهنما، انجام ماشينكاريهاي خاص و تنش زدايي مطابق نظر مشتري قابل انجام است.
- براي سهولت در حمل و نقل ، كفشكهايي كه يكي از ابعاد صفحات آن بيـش از 500 ميليمتر است به دو عدد بارکش پيچي E201 در هرصفحه مجهز مي شود.
- تلرانسهاي دقيق تر در ضـخامت و ابعاد صفـحات مطـابق نظر مشتري قابل انجام است.
- ساخت و مونتاژ سيستم راهنماي خاص امکان پذير است.

ایجاد تیکت
کفشک فولادی دو صفحه ای مدل 2SZ
تصویر کفشک فولادی دو صفحه ای مدل 2SZ
تصویر کفشک فولادی دو صفحه ای مدل 2SZ
کد سفارش ابعاد خارجی (a1 x b1) سطح کار 1 (a2 x b1) سطح کار 2 (a1 x a3) چیدمان سیستم راهنما نوع قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
2SZ1/160x125.A/T1
160x125 55x125 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ1/160x160.A/T1
160x160 55x160 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ1/200x100.A/T1
200x100 70x100 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ/200x125.A/T1
200x125 70x125 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ1/200x160.A/T1
200x160 70x160 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ1/200x200.A/T1
200x200 70x200 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ1/250x125.A/T1
250x125 120x125 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ1/250x160.A/T1
250x160 120x160 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ1/250x200.A/T1
250x200 120x200 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ1/250x250.A/T1
250x250 120x250 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ1/315x160.A/T1
315x160 165x160 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ1/315x200.A/T1
315x200 165X200 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ1/315x250.A/T1
315x250 165x250 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ1/315x315.A/T1
315x315 165x315 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ1/400x200.A/T1
400x200 250x200 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SHZ1/400x250.A/T1
400x250 250x250 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SHZ1/400x315.A/T1
400x315 250x315 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ1/400x400.A/T1
400x400 250x400 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ1/500x250.A/T1
500x250 330x250 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ1/500x315.A/T1
500x315 330x315 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ1/500x400.A/T1
500x400 330x400 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ1/500x500.A/T1
500x500 330X500 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ1/500x500.A/T1
500x500 330X500 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ1/630x315.A/T1
630x315 430x315 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ1/630x400.A/T1
630x400 430X400 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ1/630x500.A/T1
630x500 430x500 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ1/630x630.A/T1
630x630 430X630 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ1/710x400.A/T1
710x400 510x400 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ1/710x500.A/T1
710x500 510x500 - T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ2/160x160.A/T1
160x160 - 160x55 T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ2/200x200.A/T1
200x200 - 200x70 T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ2/250x200.A/T1
250x200 - 250x70 T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ2/250x250.A/T1
250x250 - 250x120 T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ2/315x250.A/T1
315x250 - 315x100 T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ2/315x315.A/T1
315x315 - 315x165 T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ2/400x200.A/T1
400x200 - 400x50 T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ2/400x250.A/T1
400x250 - 400x100 T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ2/400x315.A/T1
400x315 - 400x165 T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ2/400x400.A/T1
400x400 - 400x250 T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ2/500x250.A/T1
500x250 - 500x80 T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ2/500x315.A/T1
500x315 - 500x145 T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ2/500x400.A/T1
500x400 - 500x230 T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ2/630x315.A/T1
630x315 - 630x115 T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ2/630x500.A/T1
630x500 - 630x300 T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ2/710x500.A/T1
710x500 - 710x300 T1 .A SZ
۰ تومان
2SZ/160x125.A/T2
160x125 55x125 - T2 .A SZ
۰ تومان
2SZ/160x160.A/T2
160x160 55x160 - T2 .A SZ
۰ تومان
2SZ/200x100.A/T2
200x100 70x100 - T2 .A SZ
۰ تومان
2SZ/200x160.A/T2
200x160 70x160 - T2 .A SZ
۰ تومان
2SZ/200x200.A/T2
200x200 70x200 200x70 T2 .A SZ
۰ تومان
2SZ/250x125.A/T2
250x125 120x125 - T2 .A SZ
۰ تومان
2SZ/250x160.A/T2
250x160 120x160 - T2 .A SZ
۰ تومان
2SZ/250x200.A/T2
250x200 120x200 250x70 T2 .A SZ
۰ تومان
2SZ/250x250.A/T2
250x250 120x250 250x120 T2 .A SZ
۰ تومان
2SZ/315x160.A/T2
315x160 165x160 - T2 .A SZ
۰ تومان
2SZ/315x200.A/T2
315x200 - 315x50 T2 .A SZ
۰ تومان
2SZ/315x250.A/T2
315x250 165x250 315x100 T2 .A SZ
۰ تومان
2SZ/315x315.A/T2
315x315 165x315 315x165 T2 .A SZ
۰ تومان
2SZ/400x200.A/T2
400x200 250x200 400x50 T2 .A SZ
۰ تومان
2SZ/400x250.A/T2
400x250 250x250 400x100 T2 .A SZ
۰ تومان
2SZ/400x315.A/T2
400x315 250x315 400x165 T2 .A SZ
۰ تومان
2SZ/400x400.A/T2
400x400 250x400 400x250 T2 .A SZ
۰ تومان
2SZ/500x250.A/T2
500x250 330x250 500x80 T2 .A SZ
۰ تومان
2SZ/500x315.A/T2
500x315 330x315 500x145 T2 .A SZ
۰ تومان
2SZ/500x400.A/T2
500x400 330x400 500x230 T2 .A SZ
۰ تومان
2SZ/500x500.A/T2
500x500 - 500x330 T2 .A SZ
۰ تومان
2SZ/630x315.A/T2
630x315 430x315 630x115 T2 .A SZ
۰ تومان
2SZ/630x400.A/T2
630x400 - 630x200 T2 .A SZ
۰ تومان
2SZ/630x500.A/T2
630x500 430x500 630x300 T2 .A SZ
۰ تومان
2SZ/630x630.A/T2
630x630 - 630x430 T2 .A SZ
۰ تومان
2SZ/710x400.A/T2
710x400 510x400 710x200 T2 .A SZ
۰ تومان
2SZ/710x500.A/T2
710x500 510x500 710x300 T2 .A SZ
۰ تومان
2SZ1/160x125.B/T1
160x125 55x125 - T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ/160x160.B/T1
160x160 55x160 - T1 .B SZ
۰ تومان
2SZ1/200x100.B/T1
200x100 70x100 - T1 B. SZ
۰ تومان
2SHZ1/200x125.B/T1
200x125 70x125 - T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ1/200x160.B/T1
200x160 70x160 - T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ1/200x200.B/T1
200x200 70x200 - T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ1/250x125.B/T1
250x125 120x125 - T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ1/250x160.B/T1
250x160 120x160 - T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ1/250x200.B/T1
250x200 120x200 - T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ1/250x250.B/T1
250x250 120x250 - T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ1/315x160.B/T1
315x160 165x160 - T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ1/315x250.B/T1
315x250 165x250 - T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ1/315x315.B/T1
315x315 165x315 - T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ1/400x200.B/T1
400x200 250x200 - T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ1/400x250.B/T1
400x250 250x250 - T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ1/400x315.B/T1
400x315 250x315 - T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ1/400x400.B/T1
400x400 250x400 - T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ1/400x400.B/T1
400x400 250x400 - T1 B. SH
۰ تومان
2SZ1/500x250.B/T1
500x250 330x250 - T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ1/500x315.B/T1
500x315 330x315 - T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ1/500x400.B/T1
500x400 330x400 - T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ1/630x315.B/T1
630x315 430x315 630x115 T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ/630x400.B/T1
630x400 - 630x200 T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ1/630x500.B/T1
630x500 430x500 - T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ1/630x630.B/T1
630x630 - 630x430 T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ1/710x400.B/T1
710x400 510x400 - T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ1/710x500.B/T1
710x500 510x500 - T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ2/160x160.B/T1
160x160 - 160x55 T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ2/200x200.B/T1
200x200 - 200x70 T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ2/250x250.B/T1
250x250 - 250x120 T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ2/315x250.B/T1
315x250 - 315x100 T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ2/315x315.B/T1
315x315 - 315x165 T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ2/400x200.B/T1
400x200 - 400x50 T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ2/400x315.B/T1
400x315 - 400x165 T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ2/400x400.B/T1
400x400 - 400x250 T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ2/400x400.B/T1
400x400 - 400x250 T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ2/500x250.B/T1
500x250 - 500x80 T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ2/500x315.B/T1
500x315 - 500x145 T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ2/500x400.B/T1
500x400 - 500x230 T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ2/500x500.B/T1
500X330 - 500X500 T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ2/630x315.B/T1
630x315 - 630x115 T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ2/630x315.B/T1
630x315 - 630x115 T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ2/630x500.B/T1
630x500 - 630x300 T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ2/710x400.B/T1
710x400 - 710x200 T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ2/710x500.B/T1
710x500 - 710x300 T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ/160x125.B/T2
160x125 55x125 - T2 B. SZ
۰ تومان
2SZ/160x160.B/T2
160x160 55x160 160X55 T2 B. SZ
۰ تومان
2SZ/200x100.B/T2
200x100 70x100 - T2 B. SZ
۰ تومان
2SZ/250x125.B/T2
250x125 120x125 - T2 B. SZ
۰ تومان
2SZ/250x160.B/T2
250x160 120x160 - T2 B. SZ
۰ تومان
2SZ/250x200.B/T2
250x200 120x200 250x70 T1 B. SZ
۰ تومان
2SZ/250x250.B/T2
250x250 120x250 250x120 T2 B. SZ
۰ تومان
2SZ/315x160.B/T2
315x160 165x160 - T2 B. SZ
۰ تومان
2SZ/315x250.B/T2
315x250 165x250 315x100 T2 B. SZ
۰ تومان
2SZ/315x315.B/T2
315x315 165x315 315x165 T2 B. SZ
۰ تومان
2SZ/400x200.B/T2
400x200 250x200 400x50 T2 B. SZ
۰ تومان
2SZ/400x250.B/T2
400x250 250x250 400x100 T2 B. SZ
۰ تومان
2SZ/400x400.B/T2
400x400 250x400 400x250 T2 B. SZ
۰ تومان
2SZ/500x315.B/T2
500x315 330x315 500x145 T2 B. SZ
۰ تومان
2SZ/500x400.B/T2
500x400 330x400 500x230 T2 B. SZ
۰ تومان
2SZ/500x500.B/T2
500x500 330X500 500x330 T2 B. SZ
۰ تومان
2SZ/630x315.B/T2
630x315 430x315 630x115 T2 B. SZ
۰ تومان
2SZ/630x500.B/T2
630x500 430x500 630x300 T2 B. SZ
۰ تومان
2SZ/710x400.B/T2
710x400 510x400 710x200 T2 B. SZ
۰ تومان
2SZ/710x500.B/T2
710x500 510x500 710x300 T2 B. SZ
۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد