کفشک فولادی دو صفحه ای 2SZ

All-Steel Die Set

مشخصات :

● جنس صفحه: St37, St52, 1.1730
● مشابه با DIN 9868/ISO 11415
● نکته ها:
- ابعاد خارج از جدول، تغییـر در جنس صفحات، سیـستم راهنما، انجام ماشینكاریهای خاص و تنش زدایی مطابق نظر مشتری قابل انجام است.
- برای سهولت در حمل و نقل ، كفشكهایی كه یكی از ابعاد صفحات آن بیـش از 500 میلیمتر است به دو عدد بارکش پیچی E201 در هرصفحه مجهز می شود.
- تلرانسهای دقیق تر در ضـخامت و ابعاد صفحات مطـابق نظر مشـتری قابل انجام است.
- ساخت و مونتاژ سیستم راهنمای خاص امکان پذیر است.

ایجاد تیکت
کفشک فولادی دو صفحه ای 2SZ
تصویر کفشک فولادی دو صفحه ای 2SZ
تصویر کفشک فولادی دو صفحه ای 2SZ
کد سفارش ابعاد خارجی (a1xb1) سطح کار 1 (a2 x b1) سطح کار 2 (a1 x a3) چیدمان سیستم راهنما نوع قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
2SZ1/160x125.A/T1
160x125 55x125 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/160x160.A/T1
160x160 55x160 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/315x200.A/T1
315x200 165X200 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/315x315.A/T1
315x315 165x315 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/710x500.A/T1
710x500 510x500 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ2/200x200.A/T1
200x200 - 200x70 T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ2/500x400.A/T1
500x400 - 500x230 T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ2/630x500.A/T1
630x500 - 630x300 T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ2/710x500.A/T1
710x500 - 710x300 T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/250x160.A/T1
250x160 120x160 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/250x250.A/T1
250x250 120x250 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ2/315x250.A/T1
315x250 - 315x100 T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ2/400x315.A/T1
400x315 - 400x165 T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ2/500x250.A/T1
500x250 - 500x80 T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ/200x125.A/T1
200x125 70x125 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/500x400.A/T1
500x400 330x400 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/500x500.A/T1
500x500 330X500 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ2/400x250.A/T1
400x250 - 400x100 T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ/200x100.A/T2
200x100 70x100 - T2 A. SZ اتمام موجودی
2SZ/200x160.A/T2
200x160 70x160 - T2 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/400x200.A/T1
400x200 250x200 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SHZ1/400x315.A/T1
400x315 250x315 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/630x315.A/T1
630x315 430x315 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/630x500.A/T1
630x500 430x500 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/200x100.A/T1
200x100 70x100 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/250x200.A/T1
250x200 120x200 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SHZ1/400x250.A/T1
400x250 250x250 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/630x630.A/T1
630x630 430X630 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ2/250x250.A/T1
250x250 - 250x120 T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ2/400x400.A/T1
400x400 - 400x250 T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ/160x160.A/T2
160x160 55x160 - T2 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/200x160.A/T1
200x160 70x160 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/200x200.A/T1
200x200 70x200 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/500x250.A/T1
500x250 330x250 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/500x315.A/T1
500x315 330x315 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ2/315x315.A/T1
315x315 - 315x165 T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ2/400x200.A/T1
400x200 - 400x50 T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/250x125.A/T1
250x125 120x125 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/400x400.A/T1
400x400 250x400 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/630x400.A/T1
630x400 430X400 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ2/250x200.A/T1
250x200 - 250x70 T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ2/500x315.A/T1
500x315 - 500x145 T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/315x160.A/T1
315x160 165x160 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/315x250.A/T1
315x250 165x250 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/710x400.A/T1
710x400 510x400 - T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ2/160x160.A/T1
160x160 - 160x55 T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ2/630x315.A/T1
630x315 - 630x115 T1 A. SZ اتمام موجودی
2SZ/160x125.A/T2
160x125 55x125 - T2 A. SZ اتمام موجودی
2SZ/315x250.A/T2
315x250 165x250 315x100 T2 A. SZ اتمام موجودی
2SZ/710x500.A/T2
710x500 510x500 710x300 T2 A. SZ اتمام موجودی
2SZ/160x160.B/T1
160x160 55x160 - T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ1/400x315.B/T1
400x315 250x315 - T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ/500x400.A/T2
500x400 330x400 500x230 T2 A. SZ اتمام موجودی
2SZ/500x500.A/T2
500x500 - 500x330 T2 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/250x160.B/T1
250x160 120x160 - T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ1/315x160.B/T1
315x160 165x160 - T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ/250x250.A/T2
250x250 120x250 250x120 T2 A. SZ اتمام موجودی
2SZ/400x250.A/T2
400x250 250x250 400x100 T2 A. SZ اتمام موجودی
2SZ/710x400.A/T2
710x400 510x400 710x200 T2 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/200x200.B/T1
200x200 70x200 - T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ1/315x315.B/T1
315x315 165x315 - T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ/200x200.A/T2
200x200 70x200 200x70 T2 A. SZ اتمام موجودی
2SZ/250x125.A/T2
250x125 120x125 - T2 A. SZ اتمام موجودی
2SZ/500x250.A/T2
500x250 330x250 500x80 T2 A. SZ اتمام موجودی
2SZ/500x315.A/T2
500x315 330x315 500x145 T2 A. SZ اتمام موجودی
2SZ/630x315.A/T2
630x315 430x315 630x115 T2 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/250x200.B/T1
250x200 120x200 - T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ1/250x250.B/T1
250x250 120x250 - T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ/315x200.A/T2
315x200 - 315x50 T2 A. SZ اتمام موجودی
2SZ/315x315.A/T2
315x315 165x315 315x165 T2 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/160x125.B/T1
160x125 55x125 - T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ1/200x100.B/T1
200x100 70x100 - T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ1/400x400.B/T1
400x400 250x400 - T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ/400x200.A/T2
400x200 250x200 400x50 T2 A. SZ اتمام موجودی
2SZ/400x315.A/T2
400x315 250x315 400x165 T2 A. SZ اتمام موجودی
2SZ/630x400.A/T2
630x400 - 630x200 T2 A. SZ اتمام موجودی
2SZ/630x630.A/T2
630x630 - 630x430 T2 A. SZ اتمام موجودی
2SZ/250x200.A/T2
250x200 120x200 250x70 T2 A. SZ اتمام موجودی
2SZ/315x160.A/T2
315x160 165x160 - T2 A. SZ اتمام موجودی
2SZ1/200x160.B/T1
200x160 70x160 - T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ1/250x125.B/T1
250x125 120x125 - T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ1/315x250.B/T1
315x250 165x250 - T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ1/400x250.B/T1
400x250 250x250 - T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ/250x160.A/T2
250x160 120x160 - T2 A. SZ اتمام موجودی
2SZ/400x400.A/T2
400x400 250x400 400x250 T2 A. SZ اتمام موجودی
2SZ/630x500.A/T2
630x500 430x500 630x300 T2 A. SZ اتمام موجودی
2SHZ1/200x125.B/T1
200x125 70x125 - T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ1/400x200.B/T1
400x200 250x200 - T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ1/630x500.B/T1
630x500 430x500 - T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ1/710x400.B/T1
710x400 510x400 - T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ2/630x315.B/T1
630x315 - 630x115 T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ2/630x500.B/T1
630x500 - 630x300 T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ1/500x315.B/T1
500x315 330x315 - T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ2/315x250.B/T1
315x250 - 315x100 T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ2/500x315.B/T1
500x315 - 500x145 T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ2/710x500.B/T1
710x500 - 710x300 T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ1/630x630.B/T1
630x630 - 630x430 T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ1/710x500.B/T1
710x500 510x500 - T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ2/630x315.B/T1
630x315 - 630x115 T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ2/710x400.B/T1
710x400 - 710x200 T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ2/400x315.B/T1
400x315 - 400x165 T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ2/400x400.B/T1
400x400 - 400x250 T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ/200x100.B/T2
200x100 70x100 - T2 B. SZ اتمام موجودی
2SZ/250x200.B/T2
250x200 120x200 250x70 T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ/250x250.B/T2
250x250 120x250 250x120 T2 B. SZ اتمام موجودی
2SZ1/630x315.B/T1
630x315 430x315 630x115 T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ2/200x200.B/T1
200x200 - 200x70 T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ2/500x500.B/T1
500X330 - 500X500 T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ/160x125.B/T2
160x125 55x125 - T2 B. SZ اتمام موجودی
2SZ1/500x400.B/T1
500x400 330x400 - T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ/630x400.B/T1
630x400 - 630x200 T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ/160x160.B/T2
160x160 55x160 160X55 T2 B. SZ اتمام موجودی
2SZ/315x250.B/T2
315x250 165x250 315x100 T2 B. SZ اتمام موجودی
2SZ/400x200.B/T2
400x200 250x200 400x50 T2 B. SZ اتمام موجودی
2SZ1/500x250.B/T1
500x250 330x250 - T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ2/400x200.B/T1
400x200 - 400x50 T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ2/400x400.B/T1
400x400 - 400x250 T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ/250x125.B/T2
250x125 120x125 - T2 B. SZ اتمام موجودی
2SZ/250x160.B/T2
250x160 120x160 - T2 B. SZ اتمام موجودی
2SZ/710x500.B/T2
710x500 510x500 710x300 T2 B. SZ اتمام موجودی
2SZ/315x160.B/T2
315x160 165x160 - T2 B. SZ اتمام موجودی
2SZ/630x315.B/T2
630x315 430x315 630x115 T2 B. SZ اتمام موجودی
2SZ/400x250.B/T2
400x250 250x250 400x100 T2 B. SZ اتمام موجودی
2SZ/400x400.B/T2
400x400 250x400 400x250 T2 B. SZ اتمام موجودی
2SZ/630x500.B/T2
630x500 430x500 630x300 T2 B. SZ اتمام موجودی
2SZ/710x400.B/T2
710x400 510x400 710x200 T2 B. SZ اتمام موجودی
2SZ2/160x160.B/T1
160x160 - 160x55 T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ2/250x250.B/T1
250x250 - 250x120 T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ2/315x315.B/T1
315x315 - 315x165 T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ/315x315.B/T2
315x315 165x315 315x165 T2 B. SZ اتمام موجودی
2SZ/500x400.B/T2
500x400 330x400 500x230 T2 B. SZ اتمام موجودی
2SZ2/500x250.B/T1
500x250 - 500x80 T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ2/500x400.B/T1
500x400 - 500x230 T1 B. SZ اتمام موجودی
2SZ/500x315.B/T2
500x315 330x315 500x145 T2 B. SZ اتمام موجودی
2SZ/500x500.B/T2
500x500 330X500 500x330 T2 B. SZ اتمام موجودی

نظر خودتان را بنویسد