کفشک فولادی دو صفحه ای 2SR

All-Steel Die Set

مشخصات :

● جنس صفحه: St37, St52, 1.1730
● مشابه با DIN 9868/ISO 11415
● نکته ها:
- ابعاد خارج از جدول، تغییـر در جنس صفحات، سیـستم راهنما، انجام ماشینكاریهای خاص و تنش زدایی مطابق نظر مشتری قابل انجام است.
- برای سهولت در حمل و نقل ، كفشكهایی كه یكی از ابعاد صفحات آن بیـش از 500 میلیمتر است به دو عدد بارکش پیچی E201 در هرصفحه مجهز می شود.
- تلرانسهای دقیق تر در ضـخامت و ابعاد صفحات مطـابق نظر مشـتری قابل انجام است.
- ساخت و مونتاژ سیستم راهنمای خاص امکان پذیر است.


  فایل STP   2SR.A-T1   2SR.A-T2   2SR.A-T3   2SR.B-T1   2SR.B-T2   2SR.B-T3   فایل CATPart

تصویر کفشک فولادی دو صفحه ای 2SR
تصویر کفشک فولادی دو صفحه ای 2SR

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش ابعاد خارجی (a1xb1) سطح کار 3 (a1 x a4) چیدمان سیستم راهنما نوع قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
2SR3/160x125.A/T1
160x125 160x75 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/315x160.A/T1
315x160 315x85 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/315x250.A/T1
315x250 315x175 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/315x200.A/T1
315x200 315x125 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/250x200.A/T1
250x200 250x135 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/250x250.A/T1
250x250 250x185 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/200x200.A/T1
200x200 200x135 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/250x160.A/T1
250x160 250x95 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/200x125.A/T1
200x125 200x60 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/160x160.A/T1
160x160 160x110 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/200x160.A/T1
200x160 200x95 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/250x125.A/T1
250x125 250x60 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/630X315.A/T1
630X315 630X215 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/630X500.A/T1
630X500 630X400 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/400X200.A/T1
400X200 400X125 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/500X315.A/T1
500X315 500X230 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/500X500.A/T1
500X500 500X415 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/400X250.A/T1
400X250 400X175 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/800X630.A/T1
800X630 800X530 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/315x315.A/T1
315x315 315x240 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/500X250.A/T1
500X250 500X165 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/710X630.A/T1
710X630 710X530 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/400X315.A/T1
400X315 400X240 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/400X400.A/T1
400X400 400X325 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/800X400.A/T1
800X400 800X300 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/800X500.A/T1
800X500 800X400 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/630X400.A/T1
630X400 630X300 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/630X630.A/T1
630X630 630X530 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/710X500.A/T1
710X500 710X400 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/500X400.A/T1
500X400 500X315 T1 A. SR
۰ تومان
2SR3/710X400.A/T1
710X400 710X300 T1 A. SR
۰ تومان
2SR/315x160.A/T2
315x160 315x85 T2 A. SR
۴,۱۵۹,۷۰۰ تومان
۳,۹۵۱,۷۱۵ تومان
2SR/500X500.A/T2
500X500 500X415 T2 A. SR
۱۲,۵۰۷,۶۰۰ تومان
۱۱,۸۸۲,۲۲۰ تومان
2SR/315x250.A/T2
315x250 315x175 T2 A. SR
۵,۰۴۳,۶۰۰ تومان
۴,۷۹۱,۴۲۰ تومان
2SR/500X315.A/T2
500X315 500X230 T2 A. SR
۸,۸۹۴,۷۰۰ تومان
۸,۴۴۹,۹۶۵ تومان
2S3/315x200.A/T2
315x200 315x125 T2 A. SR
۰ تومان
2SR/315x315.A/T2
315x315 315x240 T2 A. SR
۵,۷۹۶,۱۰۰ تومان
۵,۵۰۶,۲۹۵ تومان
2SR/500X250.A/T2
500X250 500X165 T2 A. SR
۷,۶۱۸,۳۰۰ تومان
۷,۲۳۷,۳۸۵ تومان
2SR/500X400.A/T2
500X400 500X315 T2 A. SR
۱۰,۴۴۷,۳۰۰ تومان
۹,۹۲۴,۹۳۵ تومان
2SR/630X315.A/T2
630X315 630X215 T2 A. SR
۱۴,۳۱۱,۱۰۰ تومان
۱۳,۵۹۵,۵۴۵ تومان
2SR/400X250.A/T2
400X250 400X175 T2 A. SR
۵,۹۴۹,۷۰۰ تومان
۵,۶۵۲,۲۱۵ تومان
2SR/400X315.A/T2
400X315 400X240 T2 A. SR
۶,۸۸۴,۶۰۰ تومان
۶,۵۴۰,۳۷۰ تومان
2SR/630X400.A/T2
630X400 630X300 T2 A. SR
۱۶,۸۹۰,۱۰۰ تومان
۱۶,۰۴۵,۵۹۵ تومان
2SR/630X630.A/T2
630X630 630X530 T2 A. SR
۲۳,۹۸۶,۴۰۰ تومان
۲۲,۷۸۷,۰۸۰ تومان
2SR/710X500.A/T2
710X500 710X400 T2 A. SR
۲۱,۹۲۰,۲۰۰ تومان
۲۰,۸۲۴,۱۹۰ تومان
2SR/400X200.A/T2
400X200 400X125 T2 A. SR
۵,۲۲۰,۲۰۰ تومان
۴,۹۵۹,۱۹۰ تومان
2SR/400X400.A/T2
400X400 400X325 T2 A. SR
۸,۲۵۳,۱۰۰ تومان
۷,۸۴۰,۴۴۵ تومان
2SR/630X500.A/T2
630X500 630X400 T2 A. SR
۱۹,۸۹۷,۴۰۰ تومان
۱۸,۹۰۲,۵۳۰ تومان
2SR/710X400.A/T2
710X400 710X300 T2 A. SR
۱۸,۴۹۳,۲۰۰ تومان
۱۷,۵۶۸,۵۴۰ تومان
2SR/250x160.A/T2
250x160 250x95 T2 A. SR
۳,۲۶۸,۳۰۰ تومان
۳,۱۰۴,۸۸۵ تومان
2SR/250x250.A/T2
250x250 250x185 T2 A. SR
۳,۸۲۳,۶۰۰ تومان
۳,۶۳۲,۴۲۰ تومان
2SR/200x200.A/T2
200x200 200x135 T2 A. SR
۳,۲۵۴,۶۰۰ تومان
۳,۰۹۱,۸۷۰ تومان
2SR/160x160.A/T2
160x160 160x110 T2 A. SR
۲,۶۳۳,۵۰۰ تومان
۲,۵۰۱,۸۲۵ تومان
2SR/200x160.A/T2
200x160 200x95 T2 A. SR
۲,۹۷۹,۰۰۰ تومان
۲,۸۳۰,۰۵۰ تومان
2SR/250x125.A/T2
250x125 250x60 T2 A. SR
۲,۹۹۶,۱۰۰ تومان
۲,۸۴۶,۲۹۵ تومان
2SR/250x200.A/T2
250x200 250x135 T2 A. SR
۳,۴۴۸,۳۰۰ تومان
۳,۲۷۵,۸۸۵ تومان
2SR/160x125.A/T2
160x125 160x75 T2 A. SR
۲,۴۶۱,۲۰۰ تومان
۲,۳۳۸,۱۴۰ تومان
2SR/200x125.A/T2
200x125 200x60 T2 A. SR
۲,۷۶۶,۶۰۰ تومان
۲,۶۲۸,۲۷۰ تومان
2SR/630X400.B/T2
630X400 630X300 T2 B. SR
۲۰,۶۷۸,۰۰۰ تومان
۱۹,۶۴۴,۱۰۰ تومان
2SR3/500X315.B/T1
500X315 500X230 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/710X400.B/T1
710X400 710X300 T1 B. SR
۰ تومان
2SR/400X315.B/T2
400X315 400X240 T2 B. SR
۸,۹۲۴,۶۰۰ تومان
۸,۴۷۸,۳۷۰ تومان
2SR/315x315.B/T2
315x315 315x240 T2 B. SR
۷,۸۳۶,۰۰۰ تومان
۷,۴۴۴,۲۰۰ تومان
2SR/400X250.B/T2
400X250 400X175 T2 B. SR
۷,۹۹۰,۳۰۰ تومان
۷,۵۹۰,۷۸۵ تومان
2SR/500X250.B/T2
500X250 500X165 T2 B. SR
۱۰,۲۱۹,۵۰۰ تومان
۹,۷۰۸,۵۲۵ تومان
2SR/630X630.B/T2
630X630 630X530 T2 B. SR
۲۷,۷۷۴,۲۰۰ تومان
۲۶,۳۸۵,۴۹۰ تومان
2SR3/315x200.B/T1
315x200 315x125 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/315x160.B/T1
315x160 315x85 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/400X400.B/T1
400X400 400X325 T1 B. SR
۰ تومان
2SR/400X200.B/T2
400X200 400X125 T2 B. SR
۷,۲۵۸,۲۰۰ تومان
۶,۸۹۵,۲۹۰ تومان
2SR/710X400.B/T2
710X400 710X300 T2 B. SR
۲۲,۲۸۱,۰۰۰ تومان
۲۱,۱۶۶,۹۵۰ تومان
2SR/710X500.B/T2
710X500 710X400 T2 B. SR
۲۵,۷۰۸,۰۰۰ تومان
۲۴,۴۲۲,۶۰۰ تومان
2SR3/630X315.B/T1
630X315 630X215 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/630X400.B/T1
630X400 630X300 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/500X500.B/T1
500X500 500X415 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/630X500.B/T1
630X500 630X400 T1 B. SR
۰ تومان
2SR/315x160.B/T2
315x160 315x85 T2 B. SR
۶,۱۹۸,۰۰۰ تومان
۵,۸۸۸,۱۰۰ تومان
2S3/315x200.B/T2
315x200 315x125 T2 B. SR
۰ تومان
2SR3/315x315.B/T1
315x315 315x240 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/400X250.B/T1
400X250 400X175 T1 B. SR
۰ تومان
2SR/500X400.B/T2
500X400 500X315 T2 B. SR
۱۳,۰۴۸,۴۰۰ تومان
۱۲,۳۹۵,۹۸۰ تومان
2SR/630X315.B/T2
630X315 630X215 T2 B. SR
۱۸,۰۹۸,۹۰۰ تومان
۱۷,۱۹۳,۹۵۵ تومان
2SR/630X500.B/T2
630X500 630X400 T2 B. SR
۲۳,۶۸۴,۴۰۰ تومان
۲۲,۵۰۰,۱۸۰ تومان
2SR3/400X315.B/T1
400X315 400X240 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/500X250.B/T1
500X250 500X165 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/500X400.B/T1
500X400 500X315 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/630X630.B/T1
630X630 630X530 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/710X500.B/T1
710X500 710X400 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/315x250.B/T1
315x250 315x175 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/400X200.B/T1
400X200 400X125 T1 B. SR
۰ تومان
2SR/315x250.B/T2
315x250 315x175 T2 B. SR
۷,۰۸۱,۸۰۰ تومان
۶,۷۲۷,۷۱۰ تومان
2SR/500X315.B/T2
500X315 500X230 T2 B. SR
۱۱,۴۹۵,۷۰۰ تومان
۱۰,۹۲۰,۹۱۵ تومان
2SR/500X500.B/T2
500X500 500X415 T2 B. SR
۱۵,۱۰۸,۸۰۰ تومان
۱۴,۳۵۳,۳۶۰ تومان
2SR/200x125.B/T2
200x125 200x60 T2 B. SR
۴,۳۹۱,۷۰۰ تومان
۴,۱۷۲,۱۱۵ تومان
2SR/160x160.B/T2
160x160 160x110 T2 B. SR
۳,۶۰۶,۰۰۰ تومان
۳,۴۲۵,۷۰۰ تومان
2SR/200x160.B/T2
200x160 200x95 T2 B. SR
۴,۶۰۶,۰۰۰ تومان
۴,۳۷۵,۷۰۰ تومان
2SR3/250x125.B/T1
250x125 250x60 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/250x160.B/T1
250x160 250x95 T1 B. SR
۰ تومان
2SR/250x250.B/T2
250x250 250x185 T2 B. SR
۵,۴۵۰,۶۰۰ تومان
۵,۱۷۸,۰۷۰ تومان
2SR3/200x125.B/T1
200x125 200x60 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/200x160.B/T1
200x160 200x95 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/200x200.B/T1
200x200 200x135 T1 B. SR
۰ تومان
2SR/160x125.B/T2
160x125 160x75 T2 B. SR
۳,۴۳۲,۹۰۰ تومان
۳,۲۶۱,۲۵۵ تومان
2SR/250x160.B/T2
250x160 250x95 T2 B. SR
۴,۸۹۳,۴۰۰ تومان
۴,۶۴۸,۷۳۰ تومان
2SR/250x125.B/T2
250x125 250x60 T2 B. SR
۴,۶۲۱,۳۰۰ تومان
۴,۳۹۰,۲۳۵ تومان
2SR/250x200.B/T2
250x200 250x135 T2 B. SR
۵,۰۷۳,۵۰۰ تومان
۴,۸۱۹,۸۲۵ تومان
2SR/200x200.B/T2
200x200 200x135 T2 B. SR
۴,۸۸۲,۴۰۰ تومان
۴,۶۳۸,۲۸۰ تومان
2SR3/160x125.B/T1
160x125 160x75 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/250x200.B/T1
250x200 250x135 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/160x160.B/T1
160x160 160x110 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/250x250.B/T1
250x250 250x185 T1 B. SR
۰ تومان

نظر خودتان را بنویسد