کفشک فولادی دو صفحه ای 2SR

All-Steel Die Set

مشخصات :

● جنس صفحه: St37, St52, 1.1730
● مشابه با DIN 9868/ISO 11415
● نکته ها:
- ابعاد خارج از جدول، تغییـر در جنس صفحات، سیـستم راهنما، انجام ماشینكاریهای خاص و تنش زدایی مطابق نظر مشتری قابل انجام است.
- برای سهولت در حمل و نقل ، كفشكهایی كه یكی از ابعاد صفحات آن بیـش از 500 میلیمتر است به دو عدد بارکش پیچی E201 در هرصفحه مجهز می شود.
- تلرانسهای دقیق تر در ضـخامت و ابعاد صفحات مطـابق نظر مشـتری قابل انجام است.
- ساخت و مونتاژ سیستم راهنمای خاص امکان پذیر است.

ایجاد تیکت
کفشک فولادی دو صفحه ای 2SR
تصویر کفشک فولادی دو صفحه ای 2SR
تصویر کفشک فولادی دو صفحه ای 2SR
کد سفارش ابعاد خارجی (a1xb1) سطح کار 3 (a1 x a4) چیدمان سیستم راهنما نوع قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
2SR3/160x125.A/T1
160x125 160x75 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/315x160.A/T1
315x160 315x85 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/315x250.A/T1
315x250 315x175 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/315x200.A/T1
315x200 315x125 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/250x200.A/T1
250x200 250x135 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/250x250.A/T1
250x250 250x185 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/200x200.A/T1
200x200 200x135 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/250x160.A/T1
250x160 250x95 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/200x125.A/T1
200x125 200x60 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/160x160.A/T1
160x160 160x110 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/200x160.A/T1
200x160 200x95 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/250x125.A/T1
250x125 250x60 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/630X315.A/T1
630X315 630X215 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/630X500.A/T1
630X500 630X400 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/400X200.A/T1
400X200 400X125 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/500X315.A/T1
500X315 500X230 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/500X500.A/T1
500X500 500X415 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/400X250.A/T1
400X250 400X175 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/800X630.A/T1
800X630 800X530 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/315x315.A/T1
315x315 315x240 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/500X250.A/T1
500X250 500X165 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/710X630.A/T1
710X630 710X530 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/400X315.A/T1
400X315 400X240 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/400X400.A/T1
400X400 400X325 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/800X400.A/T1
800X400 800X300 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/800X500.A/T1
800X500 800X400 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/630X400.A/T1
630X400 630X300 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/630X630.A/T1
630X630 630X530 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/710X500.A/T1
710X500 710X400 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/500X400.A/T1
500X400 500X315 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR3/710X400.A/T1
710X400 710X300 T1 A. SR اتمام موجودی
2SR/315x160.A/T2
315x160 315x85 T2 A. SR اتمام موجودی
2SR/500X500.A/T2
500X500 500X415 T2 A. SR اتمام موجودی
2SR/315x250.A/T2
315x250 315x175 T2 A. SR اتمام موجودی
2SR/500X315.A/T2
500X315 500X230 T2 A. SR اتمام موجودی
2S3/315x200.A/T2
315x200 315x125 T2 A. SR اتمام موجودی
2SR/315x315.A/T2
315x315 315x240 T2 A. SR اتمام موجودی
2SR/500X250.A/T2
500X250 500X165 T2 A. SR اتمام موجودی
2SR/500X400.A/T2
500X400 500X315 T2 A. SR اتمام موجودی
2SR/630X315.A/T2
630X315 630X215 T2 A. SR اتمام موجودی
2SR/400X250.A/T2
400X250 400X175 T2 A. SR اتمام موجودی
2SR/400X315.A/T2
400X315 400X240 T2 A. SR اتمام موجودی
2SR/630X400.A/T2
630X400 630X300 T2 A. SR اتمام موجودی
2SR/630X630.A/T2
630X630 630X530 T2 A. SR اتمام موجودی
2SR/710X500.A/T2
710X500 710X400 T2 A. SR اتمام موجودی
2SR/400X200.A/T2
400X200 400X125 T2 A. SR اتمام موجودی
2SR/400X400.A/T2
400X400 400X325 T2 A. SR اتمام موجودی
2SR/630X500.A/T2
630X500 630X400 T2 A. SR اتمام موجودی
2SR/710X400.A/T2
710X400 710X300 T2 A. SR اتمام موجودی
2SR/250x160.A/T2
250x160 250x95 T2 A. SR اتمام موجودی
2SR/250x250.A/T2
250x250 250x185 T2 A. SR اتمام موجودی
2SR/200x200.A/T2
200x200 200x135 T2 A. SR اتمام موجودی
2SR/160x160.A/T2
160x160 160x110 T2 A. SR اتمام موجودی
2SR/200x160.A/T2
200x160 200x95 T2 A. SR اتمام موجودی
2SR/250x125.A/T2
250x125 250x60 T2 A. SR اتمام موجودی
2SR/250x200.A/T2
250x200 250x135 T2 A. SR اتمام موجودی
2SR/160x125.A/T2
160x125 160x75 T2 A. SR اتمام موجودی
2SR/200x125.A/T2
200x125 200x60 T2 A. SR اتمام موجودی
2SR/630X400.B/T2
630X400 630X300 T2 B. SR اتمام موجودی
2SR3/500X315.B/T1
500X315 500X230 T1 B. SR اتمام موجودی
2SR3/710X400.B/T1
710X400 710X300 T1 B. SR اتمام موجودی
2SR/400X315.B/T2
400X315 400X240 T2 B. SR اتمام موجودی
2SR/315x315.B/T2
315x315 315x240 T2 B. SR اتمام موجودی
2SR/400X250.B/T2
400X250 400X175 T2 B. SR اتمام موجودی
2SR/500X250.B/T2
500X250 500X165 T2 B. SR اتمام موجودی
2SR/630X630.B/T2
630X630 630X530 T2 B. SR اتمام موجودی
2SR3/315x200.B/T1
315x200 315x125 T1 B. SR اتمام موجودی
2SR3/315x160.B/T1
315x160 315x85 T1 B. SR اتمام موجودی
2SR3/400X400.B/T1
400X400 400X325 T1 B. SR اتمام موجودی
2SR/400X200.B/T2
400X200 400X125 T2 B. SR اتمام موجودی
2SR/710X400.B/T2
710X400 710X300 T2 B. SR اتمام موجودی
2SR/710X500.B/T2
710X500 710X400 T2 B. SR اتمام موجودی
2SR3/630X315.B/T1
630X315 630X215 T1 B. SR اتمام موجودی
2SR3/630X400.B/T1
630X400 630X300 T1 B. SR اتمام موجودی
2SR3/500X500.B/T1
500X500 500X415 T1 B. SR اتمام موجودی
2SR3/630X500.B/T1
630X500 630X400 T1 B. SR اتمام موجودی
2SR/315x160.B/T2
315x160 315x85 T2 B. SR اتمام موجودی
2S3/315x200.B/T2
315x200 315x125 T2 B. SR اتمام موجودی
2SR3/315x315.B/T1
315x315 315x240 T1 B. SR اتمام موجودی
2SR3/400X250.B/T1
400X250 400X175 T1 B. SR اتمام موجودی
2SR/500X400.B/T2
500X400 500X315 T2 B. SR اتمام موجودی
2SR/630X315.B/T2
630X315 630X215 T2 B. SR اتمام موجودی
2SR/630X500.B/T2
630X500 630X400 T2 B. SR اتمام موجودی
2SR3/400X315.B/T1
400X315 400X240 T1 B. SR اتمام موجودی
2SR3/500X250.B/T1
500X250 500X165 T1 B. SR اتمام موجودی
2SR3/500X400.B/T1
500X400 500X315 T1 B. SR اتمام موجودی
2SR3/630X630.B/T1
630X630 630X530 T1 B. SR اتمام موجودی
2SR3/710X500.B/T1
710X500 710X400 T1 B. SR اتمام موجودی
2SR3/315x250.B/T1
315x250 315x175 T1 B. SR اتمام موجودی
2SR3/400X200.B/T1
400X200 400X125 T1 B. SR اتمام موجودی
2SR/315x250.B/T2
315x250 315x175 T2 B. SR اتمام موجودی
2SR/500X315.B/T2
500X315 500X230 T2 B. SR اتمام موجودی
2SR/500X500.B/T2
500X500 500X415 T2 B. SR اتمام موجودی
2SR/200x125.B/T2
200x125 200x60 T2 B. SR اتمام موجودی
2SR/160x160.B/T2
160x160 160x110 T2 B. SR اتمام موجودی
2SR/200x160.B/T2
200x160 200x95 T2 B. SR اتمام موجودی
2SR3/250x125.B/T1
250x125 250x60 T1 B. SR اتمام موجودی
2SR3/250x160.B/T1
250x160 250x95 T1 B. SR اتمام موجودی
2SR/250x250.B/T2
250x250 250x185 T2 B. SR اتمام موجودی
2SR3/200x125.B/T1
200x125 200x60 T1 B. SR اتمام موجودی
2SR3/200x160.B/T1
200x160 200x95 T1 B. SR اتمام موجودی
2SR3/200x200.B/T1
200x200 200x135 T1 B. SR اتمام موجودی
2SR/160x125.B/T2
160x125 160x75 T2 B. SR اتمام موجودی
2SR/250x160.B/T2
250x160 250x95 T2 B. SR اتمام موجودی
2SR/250x125.B/T2
250x125 250x60 T2 B. SR اتمام موجودی
2SR/250x200.B/T2
250x200 250x135 T2 B. SR اتمام موجودی
2SR/200x200.B/T2
200x200 200x135 T2 B. SR اتمام موجودی
2SR3/160x125.B/T1
160x125 160x75 T1 B. SR اتمام موجودی
2SR3/250x200.B/T1
250x200 250x135 T1 B. SR اتمام موجودی
2SR3/160x160.B/T1
160x160 160x110 T1 B. SR اتمام موجودی
2SR3/250x250.B/T1
250x250 250x185 T1 B. SR اتمام موجودی

نظر خودتان را بنویسد