کفشک فولادی دو صفحه ای مدل 2SR

All-Steel Die Set

مشخصات :

● نکته ها:
- ابعاد خارج از جدول، تغييـر در جنس صفحات، سيـستم راهنما، انجام ماشينكاريهاي خاص و تنش زدايي مطابق نظر مشتري قابل انجام است.
- براي سهولت در حمل و نقل ، كفشكهايي كه يكي از ابعاد صفحات آن بيـش از 500 ميليمتر است به دو عدد بارکش پيچي E201 در هرصفحه مجهز مي شود.
- تلرانسهاي دقيق تر در ضـخامت و ابعاد صفـحات مطـابق نظر مشتري قابل انجام است.
- ساخت و مونتاژ سيستم راهنماي خاص امکان پذير است.

ایجاد تیکت
کفشک فولادی دو صفحه ای مدل 2SR
تصویر کفشک فولادی دو صفحه ای مدل 2SR
تصویر کفشک فولادی دو صفحه ای مدل 2SR
کد سفارش ابعاد خارجی (a1 x b1) سطح کار 3 (a1 x a4) چیدمان سیستم راهنما نوع قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
2SR3/160x125.A/T1
160x125 160x75 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/160x160.A/T1
160x160 160x110 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/200x125.A/T1
200x125 200x60 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/200x160.A/T1
200x160 200x95 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/200x200.A/T1
200x200 200x135 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/250x125.A/T1
250x125 250x60 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/250x160.A/T1
250x160 250x95 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/250x200.A/T1
250x200 250x135 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/250x250.A/T1
250x250 250x185 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/315x160.A/T1
315x160 315x85 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/315x200.A/T1
315x200 315x125 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/315x250.A/T1
315x250 315x175 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/315x315.A/T1
315x315 315x240 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/400X200.A/T1
400X200 400X125 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/400X250.A/T1
400X250 400X175 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/400X315.A/T1
400X315 400X240 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/400X400.A/T1
400X400 400X325 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/500X250.A/T1
500X250 500X165 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/500X315.A/T1
500X315 500X230 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/500X400.A/T1
500X400 500X315 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/500X500.A/T1
500X500 500X415 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/630X315.A/T1
630X315 630X215 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/630X400.A/T1
630X400 630X300 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/630X500.A/T1
630X500 630X400 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/630X630.A/T1
630X630 630X530 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/710X400.A/T1
710X400 710X300 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/710X500.A/T1
710X500 710X400 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/710X630.A/T1
710X630 710X530 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/800X400.A/T1
800X400 800X300 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/800X500.A/T1
800X500 800X400 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/800X630.A/T1
800X630 800X530 T1 .A SR
۰ تومان
2SR/160x125.A/T2
160x125 160x75 T2 .A SR
۱,۸۰۳,۵۰۰ تومان
2SR/160x160.A/T2
160x160 160x110 T2 .A SR
۱,۹۲۹,۵۰۰ تومان
2SR/200x125.A/T2
200x125 200x60 T2 .A SR
۲,۰۲۷,۰۰۰ تومان
2SR/200x160.A/T2
200x160 200x95 T2 .A SR
۲,۱۸۲,۵۰۰ تومان
2SR/200x200.A/T2
200x200 200x135 T2 .A SR
۲,۳۸۴,۵۰۰ تومان
2SR/250x125.A/T2
250x125 250x60 T2 .A SR
۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان
2SR/250x160.A/T2
250x160 250x95 T2 .A SR
۲,۳۹۴,۵۰۰ تومان
2SR/250x200.A/T2
250x200 250x135 T2 .A SR
۲,۵۲۶,۵۰۰ تومان
2SR/250x250.A/T2
250x250 250x185 T2 .A SR
۲,۸۰۱,۵۰۰ تومان
2SR/315x160.A/T2
315x160 315x85 T2 .A SR
۳,۰۴۷,۵۰۰ تومان
2S3/315x200.A/T2
315x200 315x125 T2 .A SR
۰ تومان
2SR/315x250.A/T2
315x250 315x175 T2 .A SR
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
2SR/315x315.A/T2
315x315 315x240 T2 .A SR
۴,۲۴۶,۵۰۰ تومان
2SR/400X200.A/T2
400X200 400X125 T2 .A SR
۳,۸۲۴,۵۰۰ تومان
2SR/400X250.A/T2
400X250 400X175 T2 .A SR
۴,۳۵۹,۰۰۰ تومان
2SR/400X315.A/T2
400X315 400X240 T2 .A SR
۵,۰۴۴,۰۰۰ تومان
2SR/400X400.A/T2
400X400 400X325 T2 .A SR
۶,۰۴۶,۵۰۰ تومان
2SR/500X250.A/T2
500X250 500X165 T2 .A SR
۵,۵۸۱,۵۰۰ تومان
2SR/500X315.A/T2
500X315 500X230 T2 .A SR
۶,۵۱۶,۵۰۰ تومان
2SR/500X400.A/T2
500X400 500X315 T2 .A SR
۷,۶۵۴,۰۰۰ تومان
2SR/500X500.A/T2
500X500 500X415 T2 .A SR
۹,۱۶۳,۵۰۰ تومان
2SR/630X315.A/T2
630X315 630X215 T2 .A SR
۱۰,۴۸۴,۵۰۰ تومان
2SR/630X400.A/T2
630X400 630X300 T2 .A SR
۱۲,۳۷۴,۰۰۰ تومان
2SR/630X500.A/T2
630X500 630X400 T2 .A SR
۱۴,۵۷۷,۰۰۰ تومان
2SR/630X630.A/T2
630X630 630X530 T2 .A SR
۱۷,۵۷۲,۵۰۰ تومان
2SR/710X400.A/T2
710X400 710X300 T2 .A SR
۱۳,۵۴۸,۵۰۰ تومان
2SR/710X500.A/T2
710X500 710X400 T2 .A SR
۱۶,۰۵۹,۰۰۰ تومان
2SR3/160x125.B/T1
160x125 160x75 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/160x160.B/T1
160x160 160x110 T1 .A SR
۰ تومان
2SR3/200x125.B/T1
200x125 200x60 T1 .B SR
۰ تومان
2SR3/200x160.B/T1
200x160 200x95 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/200x200.B/T1
200x200 200x135 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/250x125.B/T1
250x125 250x60 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/250x160.B/T1
250x160 250x95 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/250x200.B/T1
250x200 250x135 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/250x250.B/T1
250x250 250x185 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/315x160.B/T1
315x160 315x85 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/315x200.B/T1
315x200 315x125 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/315x250.B/T1
315x250 315x175 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/315x315.B/T1
315x315 315x240 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/400X200.B/T1
400X200 400X125 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/400X250.B/T1
400X250 400X175 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/400X315.B/T1
400X315 400X240 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/400X400.B/T1
400X400 400X325 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/500X250.B/T1
500X250 500X165 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/500X315.B/T1
500X315 500X230 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/500X400.B/T1
500X400 500X315 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/500X500.B/T1
500X500 500X415 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/630X315.B/T1
630X315 630X215 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/630X400.B/T1
630X400 630X300 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/630X500.B/T1
630X500 630X400 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/630X630.B/T1
630X630 630X530 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/710X400.B/T1
710X400 710X300 T1 B. SR
۰ تومان
2SR3/710X500.B/T1
710X500 710X400 T1 B. SR
۰ تومان
2SR/160x125.B/T2
160x125 160x75 T2 B. SR
۲,۵۱۵,۰۰۰ تومان
2SR/160x160.B/T2
160x160 160x110 T2 B. SR
۲,۶۴۲,۰۰۰ تومان
2SR/200x125.B/T2
200x125 200x60 T2 B. SR
۳,۲۱۷,۵۰۰ تومان
2SR/200x160.B/T2
200x160 200x95 T2 B. SR
۳,۳۷۴,۵۰۰ تومان
2SR/200x200.B/T2
200x200 200x135 T2 B. SR
۳,۵۷۷,۰۰۰ تومان
2SR/250x125.B/T2
250x125 250x60 T2 B. SR
۳,۳۸۶,۰۰۰ تومان
2SR/250x160.B/T2
250x160 250x95 T2 B. SR
۳,۵۸۵,۰۰۰ تومان
2SR/250x200.B/T2
250x200 250x135 T2 B. SR
۳,۷۱۷,۰۰۰ تومان
2SR/250x250.B/T2
250x250 250x185 T2 B. SR
۳,۹۹۳,۵۰۰ تومان
2SR/315x160.B/T2
315x160 315x85 T2 B. SR
۴,۵۴۱,۰۰۰ تومان
2S3/315x200.B/T2
315x200 315x125 T2 B. SR
۰ تومان
2SR/315x250.B/T2
315x250 315x175 T2 B. SR
۵,۱۸۸,۵۰۰ تومان
2SR/315x315.B/T2
315x315 315x240 T2 B. SR
۵,۷۴۱,۰۰۰ تومان
2SR/400X200.B/T2
400X200 400X125 T2 B. SR
۵,۳۱۷,۵۰۰ تومان
2SR/400X250.B/T2
400X250 400X175 T2 .A SR
۵,۸۵۴,۰۰۰ تومان
2SR/400X315.B/T2
400X315 400X240 T2 B. SR
۶,۵۳۸,۵۰۰ تومان
2SR/500X250.B/T2
500X250 500X165 T2 B. SR
۷,۴۸۷,۰۰۰ تومان
2SR/500X315.B/T2
500X315 500X230 T2 B. SR
۸,۴۲۲,۰۰۰ تومان
2SR/500X400.B/T2
500X400 500X315 T2 B. SR
۹,۵۵۹,۵۰۰ تومان
2SR/500X500.B/T2
500X500 500X415 T2 B. SR
۱۱,۰۶۹,۰۰۰ تومان
2SR/630X315.B/T2
630X315 630X215 T2 B. SR
۱۳,۲۵۹,۵۰۰ تومان
2SR/630X400.B/T2
630X400 630X300 T2 B. SR
۱۵,۱۴۹,۰۰۰ تومان
2SR/630X500.B/T2
630X500 630X400 T2 B. SR
۱۷,۳۵۱,۵۰۰ تومان
2SR/630X630.B/T2
630X630 630X530 T2 B. SR
۲۰,۳۴۷,۵۰۰ تومان
2SR/710X400.B/T2
710X400 710X300 T2 B. SR
۱۶,۳۲۳,۵۰۰ تومان
2SR/710X500.B/T2
710X500 710X400 T2 B. SR
۱۸,۸۳۴,۰۰۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد