کفشک فولادی دو صفحه ای 2SR

All-Steel Die Set

مشخصات :

● جنس صفحه: St37, St52, 1.1730
● مشابه با DIN 9868/ISO 11415
● نکته ها:
- ابعاد خارج از جدول، تغییـر در جنس صفحات، سیـستم راهنما، انجام ماشینكاریهای خاص و تنش زدایی مطابق نظر مشتری قابل انجام است.
- برای سهولت در حمل و نقل ، كفشكهایی كه یكی از ابعاد صفحات آن بیـش از 500 میلیمتر است به دو عدد بارکش پیچی E201 در هرصفحه مجهز می شود.
- تلرانسهای دقیق تر در ضـخامت و ابعاد صفحات مطـابق نظر مشـتری قابل انجام است.
- ساخت و مونتاژ سیستم راهنمای خاص امکان پذیر است.

تصویر کفشک فولادی دو صفحه ای 2SR
تصویر کفشک فولادی دو صفحه ای 2SR

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش ابعاد خارجی (a1xb1) سطح کار 3 (a1 x a4) چیدمان سیستم راهنما نوع قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
2SR3/160x125.A/T1
160x125 160x75 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/315x160.A/T1
315x160 315x85 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/315x250.A/T1
315x250 315x175 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/315x200.A/T1
315x200 315x125 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/250x200.A/T1
250x200 250x135 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/250x250.A/T1
250x250 250x185 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/200x200.A/T1
200x200 200x135 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/250x160.A/T1
250x160 250x95 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/200x125.A/T1
200x125 200x60 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/160x160.A/T1
160x160 160x110 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/200x160.A/T1
200x160 200x95 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/250x125.A/T1
250x125 250x60 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/630X315.A/T1
630X315 630X215 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/630X500.A/T1
630X500 630X400 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/400X200.A/T1
400X200 400X125 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/500X315.A/T1
500X315 500X230 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/500X500.A/T1
500X500 500X415 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/400X250.A/T1
400X250 400X175 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/800X630.A/T1
800X630 800X530 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/315x315.A/T1
315x315 315x240 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/500X250.A/T1
500X250 500X165 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/710X630.A/T1
710X630 710X530 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/400X315.A/T1
400X315 400X240 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/400X400.A/T1
400X400 400X325 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/800X400.A/T1
800X400 800X300 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/800X500.A/T1
800X500 800X400 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/630X400.A/T1
630X400 630X300 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/630X630.A/T1
630X630 630X530 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/710X500.A/T1
710X500 710X400 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/500X400.A/T1
500X400 500X315 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR3/710X400.A/T1
710X400 710X300 T1 A. SR
€۰/۰۰
2SR/315x160.A/T2
315x160 315x85 T2 A. SR
€۱۳۲/۴۹
€۱۲۵/۸۶
2SR/500X500.A/T2
500X500 500X415 T2 A. SR
€۳۹۸/۳۷
€۳۷۸/۴۵
2SR/315x250.A/T2
315x250 315x175 T2 A. SR
€۱۶۰/۶۴
€۱۵۲/۶۱
2SR/500X315.A/T2
500X315 500X230 T2 A. SR
€۲۸۳/۳۰
€۲۶۹/۱۳
2S3/315x200.A/T2
315x200 315x125 T2 A. SR
€۰/۰۰
2SR/315x315.A/T2
315x315 315x240 T2 A. SR
€۱۸۴/۶۱
€۱۷۵/۳۸
2SR/500X250.A/T2
500X250 500X165 T2 A. SR
€۲۴۲/۶۴
€۲۳۰/۵۱
2SR/500X400.A/T2
500X400 500X315 T2 A. SR
€۳۳۲/۷۵
€۳۱۶/۱۱
2SR/630X315.A/T2
630X315 630X215 T2 A. SR
€۴۵۵/۸۱
€۴۳۳/۰۲
2SR/400X250.A/T2
400X250 400X175 T2 A. SR
€۱۸۹/۵۰
€۱۸۰/۰۲
2SR/400X315.A/T2
400X315 400X240 T2 A. SR
€۲۱۹/۲۷
€۲۰۸/۳۱
2SR/630X400.A/T2
630X400 630X300 T2 A. SR
€۵۳۷/۹۵
€۵۱۱/۰۵
2SR/630X630.A/T2
630X630 630X530 T2 A. SR
€۷۶۳/۹۷
€۷۲۵/۷۷
2SR/710X500.A/T2
710X500 710X400 T2 A. SR
€۶۹۸/۱۶
€۶۶۳/۲۵
2SR/400X200.A/T2
400X200 400X125 T2 A. SR
€۱۶۶/۲۶
€۱۵۷/۹۵
2SR/400X400.A/T2
400X400 400X325 T2 A. SR
€۲۶۲/۸۶
€۲۴۹/۷۲
2SR/630X500.A/T2
630X500 630X400 T2 A. SR
€۶۳۳/۷۳
€۶۰۲/۰۵
2SR/710X400.A/T2
710X400 710X300 T2 A. SR
€۵۸۹/۰۱
€۵۵۹/۵۶
2SR/250x160.A/T2
250x160 250x95 T2 A. SR
€۱۰۴/۱۰
€۹۸/۸۹
2SR/250x250.A/T2
250x250 250x185 T2 A. SR
€۱۲۱/۷۸
€۱۱۵/۶۹
2SR/200x200.A/T2
200x200 200x135 T2 A. SR
€۱۰۳/۶۶
€۹۸/۴۸
2SR/160x160.A/T2
160x160 160x110 T2 A. SR
€۸۳/۸۸
€۷۹/۶۸
2SR/200x160.A/T2
200x160 200x95 T2 A. SR
€۹۴/۸۸
€۹۰/۱۴
2SR/250x125.A/T2
250x125 250x60 T2 A. SR
€۹۵/۴۳
€۹۰/۶۵
2SR/250x200.A/T2
250x200 250x135 T2 A. SR
€۱۰۹/۸۳
€۱۰۴/۳۴
2SR/160x125.A/T2
160x125 160x75 T2 A. SR
€۷۸/۳۹
€۷۴/۴۷
2SR/200x125.A/T2
200x125 200x60 T2 A. SR
€۸۸/۱۲
€۸۳/۷۱
2SR/630X400.B/T2
630X400 630X300 T2 B. SR
€۶۵۸/۵۹
€۶۲۵/۶۶
2SR3/500X315.B/T1
500X315 500X230 T1 B. SR
€۰/۰۰
2SR3/710X400.B/T1
710X400 710X300 T1 B. SR
€۰/۰۰
2SR/400X315.B/T2
400X315 400X240 T2 B. SR
€۲۸۴/۲۵
€۲۷۰/۰۴
2SR/315x315.B/T2
315x315 315x240 T2 B. SR
€۲۴۹/۵۸
€۲۳۷/۱۰
2SR/400X250.B/T2
400X250 400X175 T2 B. SR
€۲۵۴/۴۹
€۲۴۱/۷۷
2SR/500X250.B/T2
500X250 500X165 T2 B. SR
€۳۲۵/۴۹
€۳۰۹/۲۲
2SR/630X630.B/T2
630X630 630X530 T2 B. SR
€۸۸۴/۶۱
€۸۴۰/۳۸
2SR3/315x200.B/T1
315x200 315x125 T1 B. SR
€۰/۰۰
2SR3/315x160.B/T1
315x160 315x85 T1 B. SR
€۰/۰۰
2SR3/400X400.B/T1
400X400 400X325 T1 B. SR
€۰/۰۰
2SR/400X200.B/T2
400X200 400X125 T2 B. SR
€۲۳۱/۱۷
€۲۱۹/۶۱
2SR/710X400.B/T2
710X400 710X300 T2 B. SR
€۷۰۹/۶۵
€۶۷۴/۱۷
2SR/710X500.B/T2
710X500 710X400 T2 B. SR
€۸۱۸/۸۰
€۷۷۷/۸۶
2SR3/630X315.B/T1
630X315 630X215 T1 B. SR
€۰/۰۰
2SR3/630X400.B/T1
630X400 630X300 T1 B. SR
€۰/۰۰
2SR3/500X500.B/T1
500X500 500X415 T1 B. SR
€۰/۰۰
2SR3/630X500.B/T1
630X500 630X400 T1 B. SR
€۰/۰۰
2SR/315x160.B/T2
315x160 315x85 T2 B. SR
€۱۹۷/۴۱
€۱۸۷/۵۴
2S3/315x200.B/T2
315x200 315x125 T2 B. SR
€۰/۰۰
2SR3/315x315.B/T1
315x315 315x240 T1 B. SR
€۰/۰۰
2SR3/400X250.B/T1
400X250 400X175 T1 B. SR
€۰/۰۰
2SR/500X400.B/T2
500X400 500X315 T2 B. SR
€۴۱۵/۵۹
€۳۹۴/۸۱
2SR/630X315.B/T2
630X315 630X215 T2 B. SR
€۵۷۶/۴۵
€۵۴۷/۶۳
2SR/630X500.B/T2
630X500 630X400 T2 B. SR
€۷۵۴/۳۵
€۷۱۶/۶۳
2SR3/400X315.B/T1
400X315 400X240 T1 B. SR
€۰/۰۰
2SR3/500X250.B/T1
500X250 500X165 T1 B. SR
€۰/۰۰
2SR3/500X400.B/T1
500X400 500X315 T1 B. SR
€۰/۰۰
2SR3/630X630.B/T1
630X630 630X530 T1 B. SR
€۰/۰۰
2SR3/710X500.B/T1
710X500 710X400 T1 B. SR
€۰/۰۰
2SR3/315x250.B/T1
315x250 315x175 T1 B. SR
€۰/۰۰
2SR3/400X200.B/T1
400X200 400X125 T1 B. SR
€۰/۰۰
2SR/315x250.B/T2
315x250 315x175 T2 B. SR
€۲۲۵/۵۶
€۲۱۴/۲۸
2SR/500X315.B/T2
500X315 500X230 T2 B. SR
€۳۶۶/۱۴
€۳۴۷/۸۳
2SR/500X500.B/T2
500X500 500X415 T2 B. SR
€۴۸۱/۲۲
€۴۵۷/۱۵
2SR/200x125.B/T2
200x125 200x60 T2 B. SR
€۱۳۹/۸۸
€۱۳۲/۸۸
2SR/160x160.B/T2
160x160 160x110 T2 B. SR
€۱۱۴/۸۵
€۱۰۹/۱۱
2SR/200x160.B/T2
200x160 200x95 T2 B. SR
€۱۴۶/۷۰
€۱۳۹/۳۷
2SR3/250x125.B/T1
250x125 250x60 T1 B. SR
€۰/۰۰
2SR3/250x160.B/T1
250x160 250x95 T1 B. SR
€۰/۰۰
2SR/250x250.B/T2
250x250 250x185 T2 B. SR
€۱۷۳/۶۰
€۱۶۴/۹۲
2SR3/200x125.B/T1
200x125 200x60 T1 B. SR
€۰/۰۰
2SR3/200x160.B/T1
200x160 200x95 T1 B. SR
€۰/۰۰
2SR3/200x200.B/T1
200x200 200x135 T1 B. SR
€۰/۰۰
2SR/160x125.B/T2
160x125 160x75 T2 B. SR
€۱۰۹/۳۴
€۱۰۳/۸۷
2SR/250x160.B/T2
250x160 250x95 T2 B. SR
€۱۵۵/۸۵
€۱۴۸/۰۶
2SR/250x125.B/T2
250x125 250x60 T2 B. SR
€۱۴۷/۱۹
€۱۳۹/۸۳
2SR/250x200.B/T2
250x200 250x135 T2 B. SR
€۱۶۱/۵۹
€۱۵۳/۵۱
2SR/200x200.B/T2
200x200 200x135 T2 B. SR
€۱۵۵/۵۰
€۱۴۷/۷۳
2SR3/160x125.B/T1
160x125 160x75 T1 B. SR
€۰/۰۰
2SR3/250x200.B/T1
250x200 250x135 T1 B. SR
€۰/۰۰
2SR3/160x160.B/T1
160x160 160x110 T1 B. SR
€۰/۰۰
2SR3/250x250.B/T1
250x250 250x185 T1 B. SR
€۰/۰۰

نظر خودتان را بنویسد