کفشک فولادی دو صفحه ای 2SH

All-Steel Die Set

مشخصات :

● جنس صفحه: St37, St52, 1.1730
● مشابه با DIN 9868/ISO 11415
● نکته ها:
- ابعاد خارج از جدول، تغییـر در جنس صفحات، سیـستم راهنما، انجام ماشینكاریهای خاص و تنش زدایی مطابق نظر مشتری قابل انجام است.
- برای سهولت در حمل و نقل ، كفشكهایی كه یكی از ابعاد صفحات آن بیـش از 500 میلیمتر است به دو عدد بارکش پیچی E201 در هرصفحه مجهز می شود.
- تلرانسهای دقیق تر در ضـخامت و ابعاد صفحات مطـابق نظر مشـتری قابل انجام است.
- ساخت و مونتاژ سیستم راهنمای خاص امکان پذیر است.


  فایل STP   2SH.A-T1   2SH.A-T2   2SH.A-T3   2SH.B-T1   2SH.B-T2   2SH.B-T3   فایل CATPart

تصویر کفشک فولادی دو صفحه ای 2SH
تصویر کفشک فولادی دو صفحه ای 2SH

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش ابعاد خارجی (a1xb1) سطح کار 1 (a2 x b1) سطح کار 2 (a1 x a3) چیدمان سیستم راهنما نوع قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
2SH/400x400.A/T2
400x400 250x400 400x250 T2 A. SH
۹,۰۲۷,۷۰۰ تومان
۸,۵۷۶,۳۱۵ تومان
2SH/400x315.A/T2
400x315 250x315 400x165 T2 A. SH
۷,۶۷۶,۳۰۰ تومان
۷,۲۹۲,۴۸۵ تومان
2SH/250x200.A/T2
250x200 120x200 250x70 T2 A. SH
۴,۰۱۳,۱۰۰ تومان
۳,۸۱۲,۴۴۵ تومان
2SH/500x315.A/T2
500x315 330x315 500x145 T2 A. SH
۹,۹۴۵,۷۰۰ تومان
۹,۴۴۸,۴۱۵ تومان
2SH1/160x125.A/T1
160x125 55x125 - T1 A. SH
۰ تومان
2SH1/160x160.A/T1
160x160 55x160 - T1 A. SH
۰ تومان
2SH1/400x250.A/T1
400x250 250x250 - T1 A. SH
۰ تومان
2SH1/400x315.A/T1
400x315 250x315 - T1 A. SH
۰ تومان
2SH1/250x200.A/T1
250x200 120x200 - T1 A. SH
۰ تومان
2SH1/315x160.A/T1
315x160 165x160 - T1 A. SH
۰ تومان
2SH1/630x400.A/T1
630x400 430X400 - T1 A. SH
۰ تومان
2SH1/630x630.A/T1
630x630 430X630 - T1 A. SH
۰ تومان
2SH1/400x400.A/T1
400x400 250x400 - T1 A. SH
۰ تومان
2SH1/500x250.A/T1
500x250 330x250 - T1 A. SH
۰ تومان
2SH1/200x100.A/T1
200x100 70x100 - T1 A. SH
۰ تومان
2SH1/200x160.A/T1
200x160 70x160 - T1 A. SH
۰ تومان
2SH1/250x125.A/T1
250x125 120x125 - T1 A. SH
۰ تومان
2SH1/710x500.A/T1
710x500 510x500 - T1 A. SH
۰ تومان
2SH/200x125.A/T1
200x125 70x125 - T1 A. SH
۴,۲۳۶,۵۰۰ تومان
۴,۰۲۴,۶۷۵ تومان
2SH1/400x200.A/T1
400x200 250x200 - T1 A. SH
۰ تومان
2SH1/500x500.A/T1
500x500 330X500 - T1 A. SH
۰ تومان
2SH1/315x200.A/T1
315x200 165X200 - T1 A. SH
۰ تومان
2SH1/315x315.A/T1
315x315 165x315 - T1 A. SH
۰ تومان
2SH1/500x400.A/T1
500x400 330x400 - T1 A. SH
۰ تومان
2SH1/630x315.A/T1
630x315 430x315 - T1 A. SH
۰ تومان
2SH1/250x160.A/T1
250x160 120x160 - T1 A. SH
۰ تومان
2SH1/250x250.A/T1
250x250 120x250 - T1 A. SH
۰ تومان
2SH1/630x500.A/T1
630x500 430x500 - T1 A. SH
۰ تومان
2SH1/710x400.A/T1
710x400 510x400 - T1 A. SH
۰ تومان
2SH1/200x200.A/T1
200x200 70x200 - T1 A. SH
۰ تومان
2SH1/315x250.A/T1
315x250 165x250 - T1 A. SH
۰ تومان
2SH1/500x315.A/T1
500x315 330x315 - T1 A. SH
۰ تومان
2SH2/160x160.A/T1
160x160 - 160x55 T1 A. SH
۰ تومان
2SH2/400x250.A/T1
400x250 - 400x100 T1 A. SH
۰ تومان
2SH2/630x500.A/T1
630x500 - 630x300 T1 A. SH
۰ تومان
2SH2/710x400.A/T1
710x400 - 710x200 T1 A. SH
۰ تومان
2SH2/200x200.A/T1
200x200 - 200x70 T1 A. SH
۰ تومان
2SH2/400x200.A/T1
400x200 - 400x50 T1 A. SH
۰ تومان
2SH2/400x315.A/T1
400x315 - 400x165 T1 A. SH
۰ تومان
2SH2/500x315.A/T1
500x315 - 500x145 T1 A. SH
۰ تومان
2SH2/630x315.A/T1
630x315 - 630x115 T1 A. SH
۰ تومان
2SH2/500x250.A/T1
500x250 - 500x80 T1 A. SH
۰ تومان
2SH2/500x400.A/T1
500x400 - 500x230 T1 A. SH
۰ تومان
2SH2/250x250.A/T1
250x250 - 250x120 T1 A. SH
۰ تومان
2SH2/315x250.A/T1
315x250 - 315x100 T1 A. SH
۰ تومان
2SH2/250x200.A/T1
250x200 - 250x70 T1 A. SH
۰ تومان
2SH2/315x315.A/T1
315x315 - 315x165 T1 A. SH
۰ تومان
2SH2/400x400.A/T1
400x400 - 400x250 T1 A. SH
۰ تومان
2SH2/710x500.A/T1
710x500 - 710x300 T1 A. SH
۰ تومان
2SH/315x315.A/T2
315x315 165x315 315x165 T2 A. SH
۶,۶۰۱,۵۰۰ تومان
۶,۲۷۱,۴۲۵ تومان
2SH/400x250.A/T2
400x250 250x250 400x100 T2 A. SH
۴,۹۴۹,۰۰۰ تومان
۴,۷۰۱,۵۵۰ تومان
2SH/250x125.A/T2
250x125 120x125 - T2 A. SH
۳,۵۶۶,۰۰۰ تومان
۳,۳۸۷,۷۰۰ تومان
2SH/250x160.A/T2
250x160 120x160 - T2 A. SH
۳,۸۲۵,۳۰۰ تومان
۳,۶۳۴,۰۳۵ تومان
2SH/500x400.A/T2
500x400 330x400 500x230 T2 A. SH
۸,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۹۸۹,۵۰۰ تومان
2SH/500x500.A/T2
500x500 - 500x330 T2 A. SH
۹,۹۰۲,۰۰۰ تومان
۹,۴۰۶,۹۰۰ تومان
2SH/200x100.A/T2
200x100 70x100 - T2 A. SH
۳,۱۹۰,۵۰۰ تومان
۳,۰۳۰,۹۷۵ تومان
2SH/315x250.A/T2
315x250 165x250 315x100 T2 A. SH
۴,۲۹۲,۰۰۰ تومان
۴,۰۷۷,۴۰۰ تومان
2SH/400x200.A/T2
400x200 250x200 400x50 T2 A. SH
۴,۴۱۹,۵۰۰ تومان
۴,۱۹۸,۵۲۵ تومان
2SH/315x160.A/T2
315x160 165x160 - T2 A. SH
۴,۹۸۳,۱۰۰ تومان
۴,۷۳۳,۹۴۵ تومان
2SH/630x500.A/T2
630x500 430x500 630x300 T2 A. SH
۲۱,۶۵۹,۰۰۰ تومان
۲۰,۵۷۶,۰۵۰ تومان
2SH/500x250.A/T2
500x250 330x250 500x80 T2 A. SH
۸,۶۸۴,۷۰۰ تومان
۸,۲۵۰,۴۶۵ تومان
2SH/630x630.A/T2
630x630 - 630x430 T2 A. SH
۲۵,۷۰۰,۴۰۰ تومان
۲۴,۴۱۵,۳۸۰ تومان
2SH/710x500.A/T2
710x500 510x500 710x300 T2 A. SH
۲۳,۶۵۷,۹۰۰ تومان
۲۲,۴۷۵,۰۰۵ تومان
2SH/710x400.A/T2
710x400 510x400 710x200 T2 A. SH
۲۰,۲۷۲,۷۰۰ تومان
۱۹,۲۵۹,۰۶۵ تومان
2SH/250x250.A/T2
250x250 120x250 250x120 T2 A. SH
۳,۲۱۲,۵۰۰ تومان
۳,۰۵۱,۸۷۵ تومان
2SH/315x200.A/T2
315x200 - 315x50 T2 A. SH
۵,۳۳۶,۲۰۰ تومان
۵,۰۶۹,۳۹۰ تومان
2SH/200x160.A/T2
200x160 70x160 - T2 A. SH
۳,۵۵۱,۴۰۰ تومان
۳,۳۷۳,۸۳۰ تومان
2SH/200x200.A/T2
200x200 70x200 200x70 T2 A. SH
۳,۸۲۳,۶۰۰ تومان
۳,۶۳۲,۴۲۰ تومان
2SH/630x315.A/T2
630x315 430x315 630x115 T2 A. SH
۱۶,۱۳۹,۳۰۰ تومان
۱۵,۳۳۲,۳۳۵ تومان
2SH/630x400.A/T2
630x400 - 630x200 T2 A. SH
۱۸,۶۸۸,۵۰۰ تومان
۱۷,۷۵۴,۰۷۵ تومان
2SH1/250x250.B/T1
250x250 120x250 - T1 B. SH
۰ تومان
2SH1/315x160.B/T1
315x160 165x160 - T1 B. SH
۰ تومان
2SH1/630x500.B/T1
630x500 430x500 - T1 B. SH
۰ تومان
2SH1/710x500.B/T1
710x500 510x500 - T1 B. SH
۰ تومان
2SH2/160x160.B/T1
160x160 - 160x55 T1 B. SH
۰ تومان
2SH1/250x125.B/T1
250x125 120x125 - T1 B. SH
۰ تومان
2SH1/315x315.B/T1
315x315 165x315 - T1 B. SH
۰ تومان
2SH1/500x315.B/T1
500x315 330x315 - T1 B. SH
۰ تومان
2SH1/500x400.B/T1
500x400 330x400 - T1 B. SH
۰ تومان
2SH/630x400.B/T1
630x400 - 630x200 T1 B. SH
۲۷,۵۰۸,۱۰۰ تومان
۲۶,۱۳۲,۶۹۵ تومان
2SH1/200x200.B/T1
200x200 70x200 - T1 B. SH
۰ تومان
2SH1/250x160.B/T1
250x160 120x160 - T1 B. SH
۰ تومان
2SH1/315x250.B/T1
315x250 165x250 - T1 B. SH
۰ تومان
2SH1/400x200.B/T1
400x200 250x200 - T1 B. SH
۰ تومان
2SH1/160x125.B/T1
160x125 55x125 - T1 B. SH
۰ تومان
2SH1/200x100.B/T1
200x100 70x100 - T1 B. SH
۰ تومان
2SH1/200x160.B/T1
200x160 70x160 - T1 B. SH
۰ تومان
2SH1/400x315.B/T1
400x315 250x315 - T1 B. SH
۰ تومان
2SH/160x160.B/T1
160x160 55x160 - T1 B. SH
۵,۸۲۶,۰۰۰ تومان
۵,۵۳۴,۷۰۰ تومان
2SH1/200x125.B/T1
200x125 70x125 - T1 B. SH
۰ تومان
2SH1/400x400.B/T1
400x400 250x400 - T1 B. SH
۰ تومان
2SH1/500x250.B/T1
500x250 330x250 - T1 B. SH
۰ تومان
2SH1/250x200.B/T1
250x200 120x200 - T1 B. SH
۰ تومان
2SH1/315x200.B/T1
315x200 - - T1 B. SH
۰ تومان
2SH1/630x630.B/T1
630x630 - 630x430 T1 B. SH
۰ تومان
2SH1/710x400.B/T1
710x400 510x400 - T1 B. SH
۰ تومان
2SH1/400x250.B/T1
400x250 250x250 - T1 B. SH
۰ تومان
2SH1/630x315.B/T1
630x315 430x315 630x115 T1 B. SH
۰ تومان
2SH2/200x200.B/T1
200x200 - 200x70 T1 B. SH
۰ تومان
2SH2/315x315.B/T1
315x315 - 315x165 T1 B. SH
۰ تومان
2SH2/400x315.B/T1
400x315 - 400x165 T1 B. SH
۰ تومان
2SH2/500x250.B/T1
500x250 - 500x80 T1 B. SH
۰ تومان
2SH2/500x400.B/T1
500x400 - 500x230 T1 B. SH
۰ تومان
2SH2/630x315.B/T1
630x315 - 630x115 T1 B. SH
۰ تومان
2SH2/630x500.B/T1
630x500 - 630x300 T1 B. SH
۰ تومان
2SH2/400x200.B/T1
400x200 - 400x50 T1 B. SH
۰ تومان
2SH2/400x400.B/T1
400x400 - 400x250 T1 B. SH
۰ تومان
2SH2/500x500.B/T1
500X330 - 500X500 T1 B. SH
۰ تومان
2SH2/710x400.B/T1
710x400 - 710x200 T1 B. SH
۰ تومان
2SH2/710x500.B/T1
710x500 - 710x300 T1 B. SH
۰ تومان
2SH2/250x250.B/T1
250x250 - 250x120 T1 B. SH
۰ تومان
2SH2/500x315.B/T1
500x315 - 500x145 T1 B. SH
۰ تومان
2SH2/315x250.B/T1
315x250 - 315x100 T1 B. SH
۰ تومان
2SH/160x125.B/T2
160x125 55x125 - T2 B. SH
۴,۸۷۰,۵۰۰ تومان
۴,۶۲۶,۹۷۵ تومان
2SH/250x160.B/T2
250x160 120x160 - T2 B. SH
۷,۱۱۹,۳۰۰ تومان
۶,۷۶۳,۳۳۵ تومان
2SH/315x250.B/T2
315x250 165x250 315x100 T2 B. SH
۱۰,۰۰۱,۹۰۰ تومان
۹,۵۰۱,۸۰۵ تومان
2SH/500x315.B/T2
500x315 330x315 500x145 T2 B. SH
۱۵,۲۶۳,۱۰۰ تومان
۱۴,۴۹۹,۹۴۵ تومان
2SH/710x400.B/T2
710x400 510x400 710x200 T2 B. SH
۲۸,۰۸۲,۳۰۰ تومان
۲۶,۶۷۸,۱۸۵ تومان
2SH/400x200.B/T2
400x200 250x200 400x50 T2 B. SH
۱۰,۱۷۸,۶۰۰ تومان
۹,۶۶۹,۶۷۰ تومان
2SH/400x400.B/T2
400x400 250x400 400x250 T2 B. SH
۱۳,۲۱۱,۵۰۰ تومان
۱۲,۵۵۰,۹۲۵ تومان
2SH/400x250.B/T2
400x250 250x250 400x100 T2 B. SH
۱۰,۹۱۰,۶۰۰ تومان
۱۰,۳۶۵,۰۷۰ تومان
2SH/400x315.B/T2
400x315 250x315 400x165 T2 B. SH
۱۱,۸۴۳,۱۰۰ تومان
۱۱,۲۵۰,۹۴۵ تومان
2SH/250x200.B/T2
250x200 120x200 250X70 T2 B. SH
۷,۳۱۰,۴۰۰ تومان
۶,۹۴۴,۸۸۰ تومان
2SH/250x250.B/T2
250x250 120x250 250x120 T2 B. SH
۷,۶۸۵,۸۰۰ تومان
۷,۳۰۱,۵۱۰ تومان
2SH/630x315.B/T2
630x315 430x315 630x115 T2 B. SH
۲۳,۸۹۸,۶۰۰ تومان
۲۲,۷۰۳,۶۷۰ تومان
2SH/630x500.B/T2
630x500 430x500 630x300 T2 B. SH
۲۹,۴۸۴,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۹,۸۰۰ تومان
2SH/160x160.B/T2
160x160 55x160 - T2 B. SH
۵,۰۴۳,۶۰۰ تومان
۴,۷۹۱,۴۲۰ تومان
2SH/250x125.B/T2
250x125 120x125 - T2 B. SH
۶,۸۵۶,۵۰۰ تومان
۶,۵۱۳,۶۷۵ تومان
2SH/710x500.B/T2
710x500 510x500 710x300 T2 B. SH
۳۱,۵۰۷,۵۰۰ تومان
۲۹,۹۳۲,۱۲۵ تومان
2SH/200x100.B/T2
200x100 70x100 - T2 B. SH
۶,۴۷۵,۱۰۰ تومان
۶,۱۵۱,۳۴۵ تومان
2SH/315x160.B/T2
315x160 165x160 - T2 B. SH
۹,۱۱۸,۲۰۰ تومان
۸,۶۶۲,۲۹۰ تومان
2SH/500x500.B/T2
500x500 330X500 500x330 T2 B. SH
۱۸,۸۷۴,۴۰۰ تومان
۱۷,۹۳۰,۶۸۰ تومان
2SH/315x200.B/T2
315x200 - 315x50 T2 B. SH
۹,۴۷۴,۷۰۰ تومان
۹,۰۰۰,۹۶۵ تومان
2SH/315x315.B/T2
315x315 165x315 315x165 T2 B. SH
۱۰,۷۵۷,۱۰۰ تومان
۱۰,۲۱۹,۲۴۵ تومان
2SH/500x250.B/T2
500x250 330x250 500x80 T2 B. SH
۱۳,۹۸۵,۲۰۰ تومان
۱۳,۲۸۵,۹۴۰ تومان
2SH/500x400.B/T2
500x400 330x400 500x230 T2 B. SH
۱۶,۸۱۳,۲۰۰ تومان
۱۵,۹۷۲,۵۴۰ تومان
2SH/160x125.A/T2
160x125 55x125 - T2 A. SH
۲,۸۹۶,۲۰۰ تومان
۲,۷۵۱,۳۹۰ تومان
2SH/160x160.A/T2
160x160 55x160 - T2 A. SH
۳,۰۶۶,۹۰۰ تومان
۲,۹۱۳,۵۵۵ تومان
2SH/200x160.B/T2
200x160 70x160 - T2 B. SH
۶,۸۴۱,۱۰۰ تومان
۶,۴۹۹,۰۴۵ تومان

نظر خودتان را بنویسد