کفشک فولادی دو صفحه ای 2SH

All-Steel Die Set

مشخصات :

● جنس صفحه: St37, St52, 1.1730
● مشابه با DIN 9868/ISO 11415
● نکته ها:
- ابعاد خارج از جدول، تغییـر در جنس صفحات، سیـستم راهنما، انجام ماشینكاریهای خاص و تنش زدایی مطابق نظر مشتری قابل انجام است.
- برای سهولت در حمل و نقل ، كفشكهایی كه یكی از ابعاد صفحات آن بیـش از 500 میلیمتر است به دو عدد بارکش پیچی E201 در هرصفحه مجهز می شود.
- تلرانسهای دقیق تر در ضـخامت و ابعاد صفحات مطـابق نظر مشـتری قابل انجام است.
- ساخت و مونتاژ سیستم راهنمای خاص امکان پذیر است.

تصویر کفشک فولادی دو صفحه ای 2SH
تصویر کفشک فولادی دو صفحه ای 2SH

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش ابعاد خارجی (a1xb1) سطح کار 1 (a2 x b1) سطح کار 2 (a1 x a3) چیدمان سیستم راهنما نوع قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
2SH/315x315.A/T2
315x315 165x315 315x165 T2 A. SH
€۲۱۰/۲۶
€۱۹۹/۷۴
2SH/400x400.A/T2
400x400 250x400 400x250 T2 A. SH
€۲۸۷/۵۳
€۲۷۳/۱۶
2SH/400x315.A/T2
400x315 250x315 400x165 T2 A. SH
€۲۴۴/۴۹
€۲۳۲/۲۷
2SH/500x250.A/T2
500x250 330x250 500x80 T2 A. SH
€۲۷۶/۶۱
€۲۶۲/۷۸
2SH/250x200.A/T2
250x200 120x200 250x70 T2 A. SH
€۱۲۷/۸۲
€۱۲۱/۴۳
2SH/500x315.A/T2
500x315 330x315 500x145 T2 A. SH
€۳۱۶/۷۷
€۳۰۰/۹۳
2SH/400x400.B/T2
400x400 250x400 400x250 T2 B. SH
€۴۲۰/۷۹
€۳۹۹/۷۵
2SH1/160x125.A/T1
160x125 55x125 - T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH1/160x160.A/T1
160x160 55x160 - T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH1/400x250.A/T1
400x250 250x250 - T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH1/400x315.A/T1
400x315 250x315 - T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH1/250x200.A/T1
250x200 120x200 - T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH1/315x160.A/T1
315x160 165x160 - T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH1/630x400.A/T1
630x400 430X400 - T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH1/630x630.A/T1
630x630 430X630 - T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH1/400x400.A/T1
400x400 250x400 - T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH1/500x250.A/T1
500x250 330x250 - T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH1/200x100.A/T1
200x100 70x100 - T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH1/200x160.A/T1
200x160 70x160 - T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH1/250x125.A/T1
250x125 120x125 - T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH1/710x500.A/T1
710x500 510x500 - T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH/200x125.A/T1
200x125 70x125 - T1 A. SH
€۱۳۴/۹۳
€۱۲۸/۱۹
2SH1/400x200.A/T1
400x200 250x200 - T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH1/500x500.A/T1
500x500 330X500 - T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH1/315x200.A/T1
315x200 165X200 - T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH1/315x315.A/T1
315x315 165x315 - T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH1/500x400.A/T1
500x400 330x400 - T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH1/630x315.A/T1
630x315 430x315 - T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH1/250x160.A/T1
250x160 120x160 - T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH1/250x250.A/T1
250x250 120x250 - T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH1/630x500.A/T1
630x500 430x500 - T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH1/710x400.A/T1
710x400 510x400 - T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH1/200x200.A/T1
200x200 70x200 - T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH1/315x250.A/T1
315x250 165x250 - T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH1/500x315.A/T1
500x315 330x315 - T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH2/160x160.A/T1
160x160 - 160x55 T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH2/400x250.A/T1
400x250 - 400x100 T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH2/630x500.A/T1
630x500 - 630x300 T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH2/710x400.A/T1
710x400 - 710x200 T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH2/200x200.A/T1
200x200 - 200x70 T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH2/400x200.A/T1
400x200 - 400x50 T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH2/400x315.A/T1
400x315 - 400x165 T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH2/500x315.A/T1
500x315 - 500x145 T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH2/630x315.A/T1
630x315 - 630x115 T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH2/500x250.A/T1
500x250 - 500x80 T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH2/500x400.A/T1
500x400 - 500x230 T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH2/250x250.A/T1
250x250 - 250x120 T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH2/315x250.A/T1
315x250 - 315x100 T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH2/250x200.A/T1
250x200 - 250x70 T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH2/315x315.A/T1
315x315 - 315x165 T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH2/400x400.A/T1
400x400 - 400x250 T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH2/710x500.A/T1
710x500 - 710x300 T1 A. SH
€۰/۰۰
2SH/400x250.A/T2
400x250 250x250 400x100 T2 A. SH
€۱۵۷/۶۳
€۱۴۹/۷۴
2SH/250x125.A/T2
250x125 120x125 - T2 A. SH
€۱۱۳/۵۸
€۱۰۷/۹۰
2SH/250x160.A/T2
250x160 120x160 - T2 A. SH
€۱۲۱/۸۴
€۱۱۵/۷۴
2SH/500x400.A/T2
500x400 330x400 500x230 T2 A. SH
€۲۶۷/۸۶
€۲۵۴/۴۷
2SH/500x500.A/T2
500x500 - 500x330 T2 A. SH
€۳۱۵/۳۸
€۲۹۹/۶۱
2SH/200x100.A/T2
200x100 70x100 - T2 A. SH
€۱۰۱/۶۲
€۹۶/۵۴
2SH/315x250.A/T2
315x250 165x250 315x100 T2 A. SH
€۱۳۶/۷۰
€۱۲۹/۸۷
2SH/400x200.A/T2
400x200 250x200 400x50 T2 A. SH
€۱۴۰/۷۶
€۱۳۳/۷۲
2SH/315x160.A/T2
315x160 165x160 - T2 A. SH
€۱۵۸/۷۱
€۱۵۰/۷۸
2SH/630x500.A/T2
630x500 430x500 630x300 T2 A. SH
€۶۸۹/۸۴
€۶۵۵/۳۵
2SH/630x630.A/T2
630x630 - 630x430 T2 A. SH
€۸۱۸/۵۶
€۷۷۷/۶۳
2SH/710x500.A/T2
710x500 510x500 710x300 T2 A. SH
€۷۵۳/۵۰
€۷۱۵/۸۳
2SH/710x400.A/T2
710x400 510x400 710x200 T2 A. SH
€۶۴۵/۶۹
€۶۱۳/۴۰
2SH/250x250.A/T2
250x250 120x250 250x120 T2 A. SH
€۱۰۲/۳۲
€۹۷/۲۰
2SH/315x200.A/T2
315x200 - 315x50 T2 A. SH
€۱۶۹/۹۶
€۱۶۱/۴۶
2SH/200x160.A/T2
200x160 70x160 - T2 A. SH
€۱۱۳/۱۱
€۱۰۷/۴۶
2SH/200x200.A/T2
200x200 70x200 200x70 T2 A. SH
€۱۲۱/۷۸
€۱۱۵/۶۹
2SH/630x315.A/T2
630x315 430x315 630x115 T2 A. SH
€۵۱۴/۰۴
€۴۸۸/۳۳
2SH/630x400.A/T2
630x400 - 630x200 T2 A. SH
€۵۹۵/۲۳
€۵۶۵/۴۷
2SH1/250x250.B/T1
250x250 120x250 - T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH1/315x160.B/T1
315x160 165x160 - T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH1/630x500.B/T1
630x500 430x500 - T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH1/710x500.B/T1
710x500 510x500 - T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH2/160x160.B/T1
160x160 - 160x55 T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH1/250x125.B/T1
250x125 120x125 - T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH1/315x315.B/T1
315x315 165x315 - T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH1/500x315.B/T1
500x315 330x315 - T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH1/500x400.B/T1
500x400 330x400 - T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH/630x400.B/T1
630x400 - 630x200 T1 B. SH
€۸۷۶/۱۳
€۸۳۲/۳۳
2SH1/200x200.B/T1
200x200 70x200 - T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH1/250x160.B/T1
250x160 120x160 - T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH1/315x250.B/T1
315x250 165x250 - T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH1/400x200.B/T1
400x200 250x200 - T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH1/160x125.B/T1
160x125 55x125 - T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH1/200x100.B/T1
200x100 70x100 - T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH1/200x160.B/T1
200x160 70x160 - T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH1/400x315.B/T1
400x315 250x315 - T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH/160x160.B/T1
160x160 55x160 - T1 B. SH
€۱۸۵/۵۶
€۱۷۶/۲۸
2SH1/200x125.B/T1
200x125 70x125 - T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH1/400x400.B/T1
400x400 250x400 - T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH1/500x250.B/T1
500x250 330x250 - T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH1/250x200.B/T1
250x200 120x200 - T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH1/315x200.B/T1
315x200 - - T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH1/630x630.B/T1
630x630 - 630x430 T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH1/710x400.B/T1
710x400 510x400 - T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH1/400x250.B/T1
400x250 250x250 - T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH1/630x315.B/T1
630x315 430x315 630x115 T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH2/200x200.B/T1
200x200 - 200x70 T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH2/315x315.B/T1
315x315 - 315x165 T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH2/400x315.B/T1
400x315 - 400x165 T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH2/500x250.B/T1
500x250 - 500x80 T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH2/500x400.B/T1
500x400 - 500x230 T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH2/630x315.B/T1
630x315 - 630x115 T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH2/630x500.B/T1
630x500 - 630x300 T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH2/400x200.B/T1
400x200 - 400x50 T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH2/400x400.B/T1
400x400 - 400x250 T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH2/500x500.B/T1
500X330 - 500X500 T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH2/710x400.B/T1
710x400 - 710x200 T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH2/710x500.B/T1
710x500 - 710x300 T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH2/250x250.B/T1
250x250 - 250x120 T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH2/500x315.B/T1
500x315 - 500x145 T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH2/315x250.B/T1
315x250 - 315x100 T1 B. SH
€۰/۰۰
2SH/160x125.B/T2
160x125 55x125 - T2 B. SH
€۱۵۵/۱۳
€۱۴۷/۳۷
2SH/250x160.B/T2
250x160 120x160 - T2 B. SH
€۲۲۶/۷۵
€۲۱۵/۴۱
2SH/315x250.B/T2
315x250 165x250 315x100 T2 B. SH
€۳۱۸/۵۶
€۳۰۲/۶۳
2SH/500x315.B/T2
500x315 330x315 500x145 T2 B. SH
€۴۸۶/۱۳
€۴۶۱/۸۲
2SH/710x400.B/T2
710x400 510x400 710x200 T2 B. SH
€۸۹۴/۴۲
€۸۴۹/۷۰
2SH/400x200.B/T2
400x200 250x200 400x50 T2 B. SH
€۳۲۴/۱۹
€۳۰۷/۹۸
2SH/400x250.B/T2
400x250 250x250 400x100 T2 B. SH
€۳۴۷/۵۰
€۳۳۰/۱۳
2SH/400x315.B/T2
400x315 250x315 400x165 T2 B. SH
€۳۷۷/۲۰
€۳۵۸/۳۴
2SH/250x200.B/T2
250x200 120x200 250X70 T2 B. SH
€۲۳۲/۸۴
€۲۲۱/۱۹
2SH/250x250.B/T2
250x250 120x250 250x120 T2 B. SH
€۲۴۴/۷۹
€۲۳۲/۵۵
2SH/630x315.B/T2
630x315 430x315 630x115 T2 B. SH
€۷۶۱/۱۷
€۷۲۳/۱۱
2SH/630x500.B/T2
630x500 430x500 630x300 T2 B. SH
€۹۳۹/۰۷
€۸۹۲/۱۱
2SH/160x160.B/T2
160x160 55x160 - T2 B. SH
€۱۶۰/۶۴
€۱۵۲/۶۱
2SH/250x125.B/T2
250x125 120x125 - T2 B. SH
€۲۱۸/۳۸
€۲۰۷/۴۶
2SH/710x500.B/T2
710x500 510x500 710x300 T2 B. SH
€۱۰۰۳/۵۱
€۹۵۳/۳۴
2SH/200x100.B/T2
200x100 70x100 - T2 B. SH
€۲۰۶/۲۳
€۱۹۵/۹۲
2SH/315x160.B/T2
315x160 165x160 - T2 B. SH
€۲۹۰/۴۱
€۲۷۵/۸۹
2SH/500x500.B/T2
500x500 330X500 500x330 T2 B. SH
€۶۰۱/۱۵
€۵۷۱/۰۹
2SH/315x200.B/T2
315x200 - 315x50 T2 B. SH
€۳۰۱/۷۷
€۲۸۶/۶۸
2SH/315x315.B/T2
315x315 165x315 315x165 T2 B. SH
€۳۴۲/۶۱
€۳۲۵/۴۸
2SH/500x250.B/T2
500x250 330x250 500x80 T2 B. SH
€۴۴۵/۴۳
€۴۲۳/۱۶
2SH/500x400.B/T2
500x400 330x400 500x230 T2 B. SH
€۵۳۵/۵۰
€۵۰۸/۷۳
2SH/160x125.A/T2
160x125 55x125 - T2 A. SH
€۹۲/۲۴
€۸۷/۶۳
2SH/160x160.A/T2
160x160 55x160 - T2 A. SH
€۹۷/۶۸
€۹۲/۸۰
2SH/200x160.B/T2
200x160 70x160 - T2 B. SH
€۲۱۷/۸۹
€۲۰۶/۹۹

نظر خودتان را بنویسد