لوازم کمکی

 • مهره E407 مدل T

  E407

  ● DIN 508
  ● درجه استحکام10.
  ● اعمال حداکثر نیرو زمانی مجاز است که تمام طول رزوه درگیر شده باشد.
  ● Slot _ شیار مهره T
  * استفاده از تمام طول رزوه الزامیست.
  ** مازاد بر 508 DIN

 • مهره واشردار مدل E401

  E401

  ● جنس: فولاد فورج شده، تراشکاری و عملیات حرارتی شده
  ● DIN 6331
  ● ارتفـاع یک و نیم برابر قطر.
  ● درجه استحکام 10
  * DIN 6331 با مغایر

 • واشر مدل E404

  E404

  ● جنس: فولاد تراشکاری و عملیات حرارتی شده
  ● DIN 6340

 • گیره دستگاه مدل V12

  V12

  ● هیدرولیک با پایه گردان

 • بغل بند مدل E3060

  E3060

  ● با ارتفاع کم
  ● جنس : فولاد عملیات حرارتی شده
  ● Slot _ شیار مهره T

 • زیرسری مدل E314

  E314

  ● قابل تغییر ارتفاع به صورت پیوسته
  ● DIN 6318B/DIN 6318C

 • روبند تخت مدل E307

  E307

  ● جنس : فولاد عملیات حرارتی شده
  ● DIN 6314

 • روبند قابل تغییر ارتفاع مدل E305

  E305

  ● جنس : فولاد فورج شده و عملیات حرارتی شده

 • روبند تخت مدل E307/.../F

  E307/.../F

  ● جنس : فولاد عملیات حرارتی شده،فورج شده
  ● DIN 6314

 • بغل بند مدل E3064

  E3064

  ● با فک کم ارتفاع
  ● جنس : چدن ، فولاد عملیات حرارتی شده
  ● Slot _ شیار مهره T

 • بغل بند مدل E3067

  E3067

  ● با فک بسیار قوی
  ● جنس : چدن، فولاد عملیات حرارتی شده
  ● Slot _ شیار مهره T

 • مهره شش گوش مدل E402

  E402

  ● جنس: فولاد فورج شده، تراشکاری و عملیات حرارتی شده
  ● DIN 6330B
  ● ارتفـاع یک و نیم برابر قطر.
  ● درجه استحکام 10

 • مهره بلند مدل E403

  E403

  ● جنس: فولاد فورج شده، تراشکاری و عملیات حرارتی شده
  ● DIN 6334
  ● ارتفـاع سه برابر قطر.
  ● درجه استحکام 10

 • مغناطیس زدا مدل MTD

  MTD

  ● نکتــه:
  - بعــداز حــدود 20 دقیقــه اســتفاده مســتمر، يــا زمانــی کــه دمــای محیــط نســبتا بــالا باشــد، دســتگاه جهــت محافظـت از خـود بطـور خـودکار خامـوش مـی شـود. در ایـن هنـگام، بمـدت 10 دقیقـه یـا تـا زمـان افـت دمـا صبـر نمـوده و سـپس دسـتگاه شـروع بـکار خواهـد کـرد.

 • پلیسه گیر مدل PK

  PK

  ● دسته پلاستیکی
  ● پلیسه گیری قطعات پالستیکی و فلزات نرم.
  ● با قابلیت چرخش 360 درجه، تیغه براحتی در وضعیت مناسب پلیسه گیری قرار می گیرد.
  ● تيغه با چرخاندن قسمت جلوی دست گيره به راحتي قابل تعويض است.
  ● در مدل دست گیره فلزی تیغه به صورت فشاری تعویض می گردد.
  ● پلیسه گیری تمام تیغه ها بجز K43 در جهت حرکت عقربه های ساعت می باشد.
  ● پلیسه گیری تیغه K43 در هر دو جهت عقربه های ساعت و خلاف عقربه های ساعت می باشد.

 • پلیسه گیر مدل MK

  MK

  ● دسته فلزی
  ● پلیسه گیری قطعات پالستیکی و فلزات نرم.
  ● با قابلیت چرخش 360 درجه، تیغه براحتی در وضعیت مناسب پلیسه گیری قرار می گیرد.
  ● تيغه با چرخاندن قسمت جلوی دست گيره به راحتي قابل تعويض است.
  ● در مدل دست گیره فلزی تیغه به صورت فشاری تعویض می گردد.
  ● پلیسه گیری تمام تیغه ها بجز K43 در جهت حرکت عقربه های ساعت می باشد.
  ● پلیسه گیری تیغه K43 در هر دو جهت عقربه های ساعت و خلاف عقربه های ساعت می باشد.

 • مماس یاب آژیری نوری مدل SK20

  SK20

  ● بدون نياز به چرخش اسپيندل.
  ● لبه يابی سريع با دقت0.01 ميليمتر.
  ● کاهش زمانهای تنظيم جهت ماشينکاری.
  ● اعلام مماس يابی به دو روش نوری و آژيری در سه محور z,y,x
  ● تذکر:
  - هنگام لبه يابی اسپيندل در حالت توقف کامل باشد .

 • مماس یاب مکانیکی مدل SK10

  SK10

  ● لبه يابي با دقت 0.01 ميليمتر
  ● سرعت اسپيندل بين 450 تا 600 دور در دقيقه

 • پیچ دو سر رزوه مدل E406

  E406

  ● DIN 6379
  ● M8-M12 : درجه استحکام 10/9
  ● M14-M30 : درجه استحکام 8/8
  ● حداقل طول درگیری پیچ با مهره معادل قطر پیچ رعایت شود.

 • گیره دستگاه مدل V13

  V13

  ● هیدرولیک بدون پایه گردان

 • روبند سراستوانه ای مدل E308

  E308

  ● جنس : فولاد عملیات حرارتی شده
  ● DIN 6315C

 • پیچ تنظیم ارتفاع مدل E4021

  E4021

  ● قابل تغییر ارتفاع بصورت پیوسته