فیلتر گاز

 • فیلتر گاز مدل SET304

  SET304

  مشخصات صافی:
  - جنس صافی از الیاف مواد مصنوعی
  - طبقه بندی بازده: M5 (طبق EN779-2012)
  - بازده غبار اتمسفریک %55-50 (طبق 1992 - Ashrea52/1)
  - بازده گیراندازی: 95% (طبق 1992 - 1/52 Ashrea)

  فیلتر گاز مدل SET304 تا فشار کاری 2bar عرضه می شود.

    دانلود راهنما

 • فیلتر گاز مدل SET345

  SET345

  افی:
  - جنس صافی از الیاف مواد مصنوعی
  - طبقه بندی بازده: M5 (طبق EN779-2012)
  - بازده غبار اتمسفریک %55-50 (طبق 1992 - Ashrea52/1)
  - بازده گیراندازی: 95% (طبق 1992 - 1/52 Ashrea)

  فیلتر گاز مدل SET345 تا فشار کاری 2bar و 6bar عرضه می شود و جنس صافی از الیاف مواد مصنوعی قابل تمیز کردن می باشد.

    دانلود راهنما

 • فیلتر گاز مدل SET351-DN100

  SET351-DN100

  مشخصات صافی:
  - جنس صافی از الیاف مواد مصنوعی
  - طبقه بندی بازده: M5 (طبق EN779-2012)
  - بازده غبار اتمسفریک %55-50 (طبق 1992 - Ashrea52/1)
  - بازده گیراندازی: 95% (طبق 1992 - 1/52 Ashrea)

  فیلتر گاز مدل SET351-DN100 تا فشار کاری 2bar و 6bar عرضه می شود.

    دانلود راهنما

 • فیلتر گاز مدل SET351-DN65

  SET351-DN65

  مشخصات صافی:
  - جنس صافی از الیاف مواد مصنوعی
  - طبقه بندی بازده: M5 (طبق EN779-2012)
  - بازده غبار اتمسفریک %55-50 (طبق 1992 - Ashrea52/1)
  - بازده گیراندازی: 95% (طبق 1992 - Ashrea52/1)

  فیلتر گاز مدل SET351-DN65 تا فشار کاری 2bar و 6bar عرضه می شود.

    دانلود راهنما

 • فیلتر گاز مدل SET351-DN80

  SET351-DN80

  مشخصات صافی:
  - جنس صافی از الیاف مواد مصنوعی
  - طبقه بندی بازده: M5 (طبق EN779-2012)
  - بازده غبار اتمسفریک %55-50 (طبق 1992 - Ashrea52/1)
  - بازده گیراندازی: 95% (طبق 1992 - 1/52 Ashrea)

  فیلتر گاز مدل SET351-DN80 تا فشار کاری 2bar و 6bar عرضه می شود.

    دانلود راهنما

 • فیلتر گاز مدل SET352

  SET352

  مشخصات صافی:
  - جنس صافی از الیاف مواد مصنوعی
  - طبقه بندی بازده: M5 (طبق EN779-2012)
  - بازده غبار اتمسفریک %55-50 (طبق 1992 - Ashrea52/1)
  - بازده گیراندازی: 95% (طبق 1992 - 1/52 Ashrea)

  فیلتر گاز مدل SET352 تا فشار کاری 2bar و 6bar عرضه می شود.

    دانلود راهنما

 • فیلتر گاز مدل SET352X

  SET352X

  مشخصات صافی:
  - جنس صافی از الیاف مواد مصنوعی قابل تمیز کردن و شستشو طبقه بندی بازده: M5 (طبق 1992 - Ashae52/1)
  - بازده غبار اتمسفریک %50-50 (طبق 1992 - Ashrea52/1)

  فیلتر گاز مدل SET352X تا فشار کاری 2bar و 6bar عرضه می شود.

    دانلود راهنما