صفحه راهنما گرافيت دار مدل D065

Sliding Pad

مشخصات :


- بدون روانکاری مایع.

- Material: Bronze/Cast Iron.

ایجاد تیکت
صفحه راهنما گرافيت دار مدل D065
تصویر صفحه راهنما گرافيت دار مدل D065
تصویر صفحه راهنما گرافيت دار مدل D065
تصویر صفحه راهنما گرافيت دار مدل D065
تصویر صفحه راهنما گرافيت دار مدل D065
تصویر صفحه راهنما گرافيت دار مدل D065
کد سفارش نوع b a e2 e e1 d d1 t1 جنس قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D065B/50 x 80
T2 50 80 25 30 - 13.5 15 9 B
تماس بگیرید
D065B/50 x 100
T2 50 100 25 50 - 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/50 x 125
T2 50 125 25 75 - 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/50 x 160
T2 50 160 25 110 - 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/50 x 200
T2 50 200 25 150 - 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/80 x 50
T1 80 50 25 - 30 9 15 9 B
تماس بگیرید
D065B/80 x 80
T2 80 80 25 30 - 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/80 x 100
T2 80 100 25 50 - 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/80 x 125
T2 80 125 25 75 - 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/80 x 160
T2 80 160 25 110 - 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/80 x 200
T2 80 200 25 150 - 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/80 x 250
T2 80 250 40 170 - 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/80 x 315
T2 80 315 40 235 - 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/100 x 50
T2 100 50 25 - 50 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/100 x 80
T2 100 80 40 - 50 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/100 x 100
T2 100 100 25 50 - 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/100 x 125
T2 100 125 25 75 - 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/100 x 160
T2 100 160 25 110 - 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/100 x 200
T2 100 200 25 150 - 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/100 x 250
T2 100 250 40 170 - 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/100 x 315
T2 100 315 40 235 - 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/125 x 50
T1 125 50 25 - 75 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/125 x 80
T1 125 80 40 - 75 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/125 x 100
T2 125 100 25 50 75 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/125 x 125
T2 125 125 25 75 75 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/125 x 160
T2 125 160 25 110 75 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/125 x 200
T2 125 200 25 150 75 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/125 x 250
T2 125 250 40 170 75 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/125 x 315
T2 125 315 40 235 75 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/160 x 50
T1 160 50 25 - 110 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/160 x 80
T1 160 80 40 - 110 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/160 x 100
T3 160 100 25 50 110 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/160 x 125
T3 160 125 25 75 110 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/160 x 160
T3 160 160 25 110 110 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/160 x 200
T3 160 200 25 150 100 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/160 x 250
T4 160 250 40 170 100 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065B/160 x 315
T4 160 315 40 235 100 13.5 20 13 B
تماس بگیرید
D065C/50 x 80
T2 50 80 25 30 - 13.5 15 9 C
تماس بگیرید
D065C/50 x 100
T2 50 100 25 50 - 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/50 x 125
T2 50 125 25 75 - 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/50 x 160
T2 50 160 25 110 - 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/50 x 200
T2 50 200 25 150 - 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/80 x 50
T1 80 50 25 - 30 9 15 9 C
تماس بگیرید
D065C/80 x 80
T2 80 80 25 30 - 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/80 x 100
T2 80 100 25 50 - 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/80 x 125
T2 80 125 25 75 - 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/80 x 160
T2 80 160 25 110 - 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/80 x 200
T2 80 200 25 150 - 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/80 x 250
T2 80 250 40 170 - 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/80 x 315
T2 80 315 40 235 - 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/100 x 50
T2 100 50 25 - 50 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/100 x 80
T2 100 80 40 - 50 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/100 x 100
T2 100 100 25 50 - 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/100 x 125
T2 100 125 25 75 - 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/100 x 160
T2 100 160 25 110 - 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/100 x 200
T2 100 200 25 150 - 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/100 x 250
T2 100 250 40 170 - 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/100 x 315
T2 100 315 40 235 - 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/125 x 50
T1 125 50 25 - 75 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/125 x 80
T1 125 80 40 - 75 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/125 x 100
T2 125 100 25 50 75 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/125 x 125
T2 125 125 25 75 75 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/125 x 160
T2 125 160 25 110 75 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/125 x 200
T2 125 200 25 150 75 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/125 x 250
T2 125 250 40 170 75 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/125 x 315
T2 125 315 40 235 75 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/160 x 50
T1 160 50 25 - 110 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/160 x 80
T1 160 80 40 - 110 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/160 x 100
T3 160 100 25 50 110 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/160 x 125
T3 160 125 25 75 110 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/160 x 160
T3 160 160 25 110 110 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/160 x 200
T3 160 200 25 150 100 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/160 x 250
T4 160 250 40 170 100 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
D065C/160 x 315
T4 160 315 40 235 100 13.5 20 13 C
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد