سنبه دقيق

Precision Punch

مشخصات :
ایجاد تیکت
تصویر سنبه دقيق
کد سفارش d1 l d2 k جنس قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
کد سفارش: D223/0.5x71/ASP 23
0.5 71 0.9 0.2 ASP 23
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.5x71/ HWS
0.5 71 0.9 0.2 HWS
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.5x71/HSS
0.5 71 0.9 0.2 HSS
۷۲,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D223/0.5x80/ASP 23
0.5 80 0.9 0.2 ASP 23
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.5x80/ HWS
0.5 80 0.9 0.2 HWS
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.5x80/HSS
0.5 80 0.9 0.2 HSS
۷۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D223/0.5x100/ASP 23
0.5 100 0.9 0.2 ASP 23
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.5x100/ HWS
0.5 100 0.9 0.2 HWS
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.5x100/HSS
0.5 100 0.9 0.2 HSS
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.6x71/ASP 23
0.6 71 1.1 0.2 ASP 23
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.6x71/ HWS
0.6 71 1.1 0.2 HWS
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.6x71/HSS
0.6 71 1.1 0.2 HSS
۷۲,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D223/0.6x80/ASP 23
0.6 80 1.1 0.2 ASP 23
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.6x80/ HWS
0.6 80 1.1 0.2 HWS
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.6x80/HSS
0.6 80 1.1 0.2 HSS
۷۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D223/0.6x100/ASP 23
0.6 100 1.1 0.2 ASP 23
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.6x100/ HWS
0.6 100 1.1 0.2 HWS
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.6x100/HSS
0.6 100 1.1 0.2 HSS
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.7x71/ASP 23
0.7 71 1.3 0.2 ASP 23
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.7x71/ HWS
0.7 71 1.3 0.2 HWS
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.7x71/HSS
0.7 71 1.3 0.2 HSS
۷۲,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D223/0.7x80/ASP 23
0.7 80 1.3 0.2 ASP 23
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.7x80/ HWS
0.7 80 1.3 0.2 HWS
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.7x80/HSS
0.7 80 1.3 0.2 HSS
۷۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D223/0.7x100/ASP 23
0.7 100 1.3 0.2 ASP 23
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.7x100/ HWS
0.7 100 1.3 0.2 HWS
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.7x100/HSS
0.7 100 1.3 0.2 HSS
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.8x71/ASP 23
0.8 71 1.4 0.4 ASP 23
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.8x71/ HWS
0.8 71 1.4 0.4 HWS
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.8x71/HSS
0.8 71 1.4 0.4 HSS
۷۲,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D223/0.8x80/ASP 23
0.8 80 1.4 0.4 ASP 23
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.8x80/ HWS
0.8 80 1.4 0.4 HWS
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.8x80/HSS
0.8 80 1.4 0.4 HSS
۷۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D223/0.8x100/ASP 23
0.8 100 1.4 0.4 ASP 23
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.8x100/ HWS
0.8 100 1.4 0.4 HWS
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.8x100/HSS
0.8 100 1.4 0.4 HSS
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.9x71/ASP 23
0.9 71 1.6 0.4 ASP 23
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.9x71/ HWS
0.9 71 1.6 0.4 HWS
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.9x71/HSS
0.9 71 1.6 0.4 HSS
۷۲,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D223/0.9x80/ASP 23
0.9 80 1.6 0.4 ASP 23
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.9x80/ HWS
0.9 80 1.6 0.4 HWS
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.9x80/HSS
0.9 80 1.6 0.4 HSS
۷۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: D223/0.9x100/ASP 23
0.9 100 1.6 0.4 ASP 23
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.9x100/ HWS
0.9 100 1.6 0.4 HWS
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/0.9x100/HSS
0.9 100 1.6 0.4 HSS
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/1x71/ASP 23
1 71 1.8 0.5 ASP 23
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/1x71/ HWS
1 71 1.8 0.5 HWS
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/1x71/HSS
1 71 1.8 0.5 HSS
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/1x80/ASP 23
1 80 1.8 0.5 ASP 23
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/1x80/ HWS
1 80 1.8 0.5 HWS
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/1x80/HSS
1 80 1.8 0.5 HSS
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/1x100/ASP 23
1 100 1.8 0.5 ASP 23
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/1x100/ HWS
1 100 1.8 0.5 HWS
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/1x100/HSS
1 100 1.8 0.5 HSS
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/1.1x71/ASP 23
1.1 71 1.8 0.5 ASP 23
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/1.1x71/ HWS
1.1 71 1.8 0.5 HWS
تماس بگیرید
کد سفارش: D223/1.1x71/HSS
1.1 71 1.8