بوش راهنما گرافيت دار مدل D043

Oilless Guide Bush

مشخصات :

● بدون روانکار مایع
● Non- Liquid Lubricant - Material : Bronze

ایجاد تیکت
بوش راهنما گرافيت دار مدل D043
تصویر بوش راهنما گرافيت دار مدل D043
کد سفارش d1 d2 r l5 l3 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D043/8 x 8/12
8 8 12 0.5 2
تماس بگیرید
D043/8 x 10/12
8 10 12 0.5 2
تماس بگیرید
D043/8 x 12/12
8 12 12 0.5 2
تماس بگیرید
D043/8 x 15/12
8 15 12 0.5 2
تماس بگیرید
D043/10 x 8/14
10 8 14 0.5 2
تماس بگیرید
D043/10 x 10/14
10 10 14 0.5 2
تماس بگیرید
D043/10 x 12/14
10 12 14 0.5 2
تماس بگیرید
D043/10 x 15/14
10 15 14 0.5 2
تماس بگیرید
D043/10 x 20/14
10 20 14 0.5 2
تماس بگیرید
D043/10 x 8/15
10 8 15 0.5 2
تماس بگیرید
D043/10 x 10/15
10 10 15 0.5 2
تماس بگیرید
D043/10 x 12/15
10 12 15 0.5 2
تماس بگیرید
D043/10 x 15/15
10 15 15 0.5 2
تماس بگیرید
D043/10 x 20/15
10 20 15 0.5 2
تماس بگیرید
D043/12 x 10/18
12 10 18 0.5 2
تماس بگیرید
D043/12 x 12/18
12 12 18 0.5 2
تماس بگیرید
D043/12 x 15/18
12 15 18 0.5 2
تماس بگیرید
D043/12 x 16/18
12 16 18 0.5 2
تماس بگیرید
D043/12 x 20/18
12 20 18 0.5 2
تماس بگیرید
D043/12 x 25/18
12 25 18 0.5 2
تماس بگیرید
D043/12 x 30/18
12 30 18 0.5 2
تماس بگیرید
D043/13 x 10/19
13 10 19 0.5 2
تماس بگیرید
D043/13 x 15/19
13 15 19 0.5 2
تماس بگیرید
D043/13 x 16/19
13 16 19 0.5 2
تماس بگیرید
D043/13 x 20/19
13 20 19 0.5 2
تماس بگیرید
D043/14 x 10/20
14 10 20 0.5 2
تماس بگیرید
D043/14 x 12/20
14 12 20 0.5 2
تماس بگیرید
D043/14 x 15/20
14 15 20 0.5 2
تماس بگیرید
D043/14 x 16/20
14 16 20 0.5 2
تماس بگیرید
D043/14 x 20/20
14 20 20 0.5 2
تماس بگیرید
D043/14 x 25/20
14 25 20 0.5 2
تماس بگیرید
D043/14 x 30/20
14 30 20 0.5 2
تماس بگیرید
D043/15 x 10/21
15 10 21 0.75 2
تماس بگیرید
D043/15 x 12/21
15 12 21 0.75 2
تماس بگیرید
D043/15 x 15/21
15 15 21 0.75 2
تماس بگیرید
D043/15 x 16/21
15 16 21 0.75 2
تماس بگیرید
D043/15 x 20/21
15 20 21 0.75 2
تماس بگیرید
D043/15 x 25/21
15 25 21 0.75 2
تماس بگیرید
D043/15 x 30/21
15 30 21 0.75 2
تماس بگیرید
D043/16 x 10/22
16 10 22 0.75 2
تماس بگیرید
D043/16 x 12/22
16 12 22 0.75 2
تماس بگیرید
D043/16 x 15/22
16 15 22 0.75 2
تماس بگیرید
D043/16 x 16/22
16 16 22 0.75 2
تماس بگیرید
D043/16 x 20/22
16 20 22 0.75 2
تماس بگیرید
D043/16 x 25/22
16 25 22 0.75 2
تماس بگیرید
D043/16 x 30/22
16 30 22 0.75 2
تماس بگیرید
D043/16 x 35/22
16 35 22 0.75 2
تماس بگیرید
D043/16 x 40/22
16 40 22 0.75 2
تماس بگیرید
D043/18 x 15/24
18 15 24 0.75 2
تماس بگیرید
D043/18 x 16/24
18 16 24 0.75 2
تماس بگیرید
D043/18 x 20/24
18 20 24 0.75 2
تماس بگیرید
D043/18 x 25/24
18 25 24 0.75 2
تماس بگیرید
D043/18 x 30/24
18 30 24 0.75 2
تماس بگیرید
D043/18 x 35/24
18 35 24 0.75 2
تماس بگیرید
D043/18 x 40/24
18 40 24 0.75 2
تماس بگیرید
D043/19 x 25/25
19 25 25 0.75 2
تماس بگیرید
D043/19 x 30/25
19 30 25 0.75 2
تماس بگیرید
D043/19 x 37/25
19 37 25 0.75 2
تماس بگیرید
D043/19 x 50/25
19 50 25 0.75 2
تماس بگیرید
D043/19 x 60/25
19 60 25 0.75 2
تماس بگیرید
D043/19 x 25/30
19 25 30 0.75 2
تماس بگیرید
D043/19 x 30/30
19 30 30 0.75 2
تماس بگیرید
D043/19 x 37/30
19 37 30 0.75 2
تماس بگیرید
D043/19 x 50/30
19 50 30 0.75 2
تماس بگیرید
D043/19 x 60/30
19 60 30 0.75 2
تماس بگیرید
D043/20 x 25/26
20 25 26 0.75 2
تماس بگیرید
D043/20 x 30/26
20 30 26 0.75 2
تماس بگیرید
D043/20 x 37/26
20 37 26 0.75 2
تماس بگیرید
D043/20 x 50/26
20 50 26 0.75 2
تماس بگیرید
D043/20 x 60/26
20 60 26 0.75 2
تماس بگیرید
D043/20 x 15/28
20 15 28 0.75 4
تماس بگیرید
D043/20 x 16/28
20 16 28 0.75 4
تماس بگیرید
D043/20 x 20/28
20 20 28 0.75 4
تماس بگیرید
D043/20 x 25/28
20 25 28 0.75 4
تماس بگیرید
D043/20 x 30/28
20 30 28 0.75 4
تماس بگیرید
D043/20 x 35/28
20 35 28 0.75 4
تماس بگیرید
D043/20 x 37/28
20 37 28 0.75 4
تماس بگیرید
D043/20 x 40/28
20 40 28 0.75 4
تماس بگیرید
D043/20 x 50/28
20 50 28 0.75 4
تماس بگیرید
D043/20 x 16/30
20 16 30 0.75 4
تماس بگیرید
D043/20 x 20/30
20 20 30 0.75 4
تماس بگیرید
D043/20 x 25/30
20 25 30 0.75 4
تماس بگیرید
D043/20 x 30/30
20 30 30 0.75 4
تماس بگیرید
D043/20 x 35/30
20 35 30 0.75 4
تماس بگیرید
D043/20 x 37/30
20 37 30 0.75 4
تماس بگیرید
D043/20 x 40/30
20 40 30 0.75 4
تماس بگیرید
D043/20 x 50/30
20 50 30 0.75 4
تماس بگیرید
D043/20 x 60/30
20 60 30 0.75 4
تماس بگیرید
D043/24 x 47/32
24 47 32 0.75 4
تماس بگیرید
D043/24 x 70/32
24 70 32 0.75 4
تماس بگیرید
D043/24 x 80/32
24 80 32 0.75 4
تماس بگیرید
D043/24 x 47/35
24 47 35 0.75 4
تماس بگیرید
D043/24 x 70/35
24 70 35 0.75 4
تماس بگیرید
D043/24 x 80/35
24 80 35 0.75 4
تماس بگیرید
D043/25 x 60/32
25 60 32 0.75 4
تماس بگیرید
D043/25 x 16/33
25 16 33 0.75 4
تماس بگیرید
D043/25 x 20/33
25 20 33 0.75 4
تماس بگیرید
D043/25 x 25/33
25 25 33 0.75 4
تماس بگیرید
D043/25 x 30/33
25 30 33 0.75 4
تماس بگیرید
D043/25 x 35/33
25 35 33 0.75 4
تماس بگیرید
D043/25 x 40/33
25 40 33 0.75 4
تماس بگیرید
D043/25 x 47/33
25 47 33 0.75 4
تماس بگیرید
D043/25 x 50/33
25 50 33 0.75 4
تماس بگیرید
D043/25 x 60/33
25 60 33 0.75 4
تماس بگیرید
D043/25 x 16/35
25 16 35 0.75 4
تماس بگیرید
D043/25 x 20/35
25 20 35 0.75 4
تماس بگیرید
D043/25 x 25/35
25 25 35 0.75 4
تماس بگیرید
D043/25 x 30/35
25 30 35 0.75 4
تماس بگیرید
D043/25 x 35/35
25 35 35 0.75 4
تماس بگیرید
D043/25 x 40/35
25 40 35 0.75 4
تماس بگیرید
D043/25 x 47/35
25 47 35 0.75 4
تماس بگیرید
D043/25 x 50/35
25 50 35 0.75 4
تماس بگیرید
D043/25 x 70/35
25 70 35 0.75 4
تماس بگیرید
D043/25 x 80/35
25 80 35 0.75 4
تماس بگیرید
D043/28 x 30/38
28 30 38 0.75 4
تماس بگیرید
D043/28 x 40/38
28 40 38 0.75 4
تماس بگیرید
D043/28 x 50/38
28 50 38 0.75 4
تماس بگیرید
D043/30 x 20/38
30 20 38 0.75 4
تماس بگیرید
D043/30 x 25/38
30 25 38 0.75 4
تماس بگیرید
D043/30 x 30/38
30 30 38 0.75 4
تماس بگیرید
D043/30 x 35/38
30 35 38 0.75 4
تماس بگیرید
D043/30 x 40/38
30 40 38 0.75 4
تماس بگیرید
D043/30 x 50/38
30 50 38 0.75 4
تماس بگیرید
D043/30 x 60/38
30 60 38 0.75 4
تماس بگیرید
D043/30 x 70/38
30 70 38 0.75 4
تماس بگیرید
D043/30 x 20/40
30 20 40 0.75 4
تماس بگیرید
D043/30 x 25/40
30 25 40 0.75 4
تماس بگیرید
D043/30 x 30/40
30 30 40 0.75 4
تماس بگیرید
D043/30 x 35/40
30 35 40 0.75 4
تماس بگیرید
D043/30 x 40/40
30 40 40 0.75 4
تماس بگیرید
D043/30 x 50/40
30 50 40 0.75 4
تماس بگیرید
D043/30 x 60/40
30 60 40 0.75 4
تماس بگیرید
D043/30 x 20/42
30 20 42 0.75 4
تماس بگیرید
D043/30 x 25/42
30 25 42 0.75 4
تماس بگیرید
D043/30 x 30/42
30 30 42 0.75 4
تماس بگیرید
D043/30 x 35/42
30 35 42 0.75 4
تماس بگیرید
D043/30 x 40/42
30 40 42 0.75 4
تماس بگیرید
D043/30 x 50/42
30 50 42 0.75 4
تماس بگیرید
D043/30 x 60/42
30 60 42 0.75 4
تماس بگیرید
D043/30 x 88/42
30 88 42 0.75 4
تماس بگیرید
D043/31.5 x 30/40
31.5 30 40 0.75 4
تماس بگیرید
D043/31.5 x 40/40
31.5 40 40 0.75 4
تماس بگیرید
D043/31.5 x 60/40
31.5 60 40 0.75 4
تماس بگیرید
D043/32 x 30/42
32 30 42 0.75 4
تماس بگیرید
D043/32 x 40/42
32 40 42 0.75 4
تماس بگیرید
D043/32 x 60/42
32 60 42 0.75 4
تماس بگیرید
D043/32 x 88/42
32 88 42 0.75 4
تماس بگیرید
D043/35 x 25/44
35 25 44 0.75 4
تماس بگیرید
D043/35 x 30/44
35 30 44 0.75 4
تماس بگیرید
D043/35 x 35/44
35 35 44 0.75 4
تماس بگیرید
D043/35 x 40/44
35 40 44 0.75 4
تماس بگیرید
D043/35 x 50/44
35 50 44 0.75 4
تماس بگیرید
D043/35 x 60/44
35 60 44 0.75 4
تماس بگیرید
D043/35 x 20/45
35 20 45 0.75 4
تماس بگیرید
D043/35 x 25/45
35 25 45 0.75 4
تماس بگیرید
D043/35 x 30/45
35 30 45 0.75 4
تماس بگیرید
D043/35 x 35/45
35 35 45 0.75 4
تماس بگیرید
D043/35 x 40/45
35 40 45 0.75 4
تماس بگیرید
D043/35 x 50/45
35 50 45 0.75 4
تماس بگیرید
D043/35 x 60/45
35 60 45 0.75 4
تماس بگیرید
D043/38 x 30/48
38 30 48 1.5 4
تماس بگیرید
D043/38 x 40/48
38 40 48 1.5 4
تماس بگیرید
D043/38 x 70/48
38 70 48 1.5 4
تماس بگیرید
D043/38 x 77/48
38 77 48 1.5 4
تماس بگیرید
D043/38 x 30/55
38 30 55 1.5 4
تماس بگیرید
D043/38 x 40/55
38 40 55 1.5 4
تماس بگیرید
D043/38 x 70/55
38 70 55 1.5 4
تماس بگیرید
D043/38 x 77/55
38 77 55 1.5 4
تماس بگیرید
D043/38 x 100/55
38 100 55 1.5 4
تماس بگیرید
D043/38 x 120/55
38 120 55 1.5 4
تماس بگیرید
D043/40 x 20/50
40 20 50 1.5 4
تماس بگیرید
D043/40 x 25/50
40 25 50 1.5 4
تماس بگیرید
D043/40 x 30/50
40 30 50 1.5 4
تماس بگیرید
D043/40 x 35/50
40 35 50 1.5 4
تماس بگیرید
D043/40 x 40/50
40 40 50 1.5 4
تماس بگیرید
D043/40 x 50/50
40 50 50 1.5 4
تماس بگیرید
D043/40 x 60/50
40 60 50 1.5 4
تماس بگیرید
D043/40 x 70/50
40 70 50 1.5 4
تماس بگیرید
D043/40 x 77/50
40 77 50 1.5 4
تماس بگیرید
D043/40 x 80/50
40 80 50 1.5 4
تماس بگیرید
D043/40 x 25/55
40 25 55 1.5 4
تماس بگیرید
D043/40 x 30/55
40 30 55 1.5 4
تماس بگیرید
D043/40 x 35/55
40 35 55 1.5 4
تماس بگیرید
D043/40 x 40/55
40 40 55 1.5 4
تماس بگیرید
D043/40 x 50/55
40 50 55 1.5 4
تماس بگیرید
D043/40 x 60/55
40 60 55 1.5 4
تماس بگیرید
D043/40 x 70/55
40 70 55 1.5 4
تماس بگیرید
D043/40 x 77/55
40 77 55 1.5 4
تماس بگیرید
D043/40 x 100/55
40 100 55 1.5 4
تماس بگیرید
D043/40 x 120/55
40 120